Hedendaagse politiek: standpunt van de Werkgroep Morkhoven

Image

In antwoord op een brief

Bedankt G.

Nadat de Nederlandse justitie Micha Kat even oppakte en Argusoog problemen kreeg met de Nederlandse justitie omdat men Marcel interviewde, was het dus de beurt aan de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die door de Belgische Staatsveiligheid, op vraag van diegenen die ondermeer de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken, nu versleuteld zijn.
Dat is een teken aan de wand.

In een berichtje dat na het inloggen steeds verschijnt, beweert Skynet thans dat de blogbeheerder ‘vermoedelijk zijn account heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.
Dat is niet alleen onjuist maar ronduit belachelijk.
De blogs bestaan nog.

Enkele jaren geleden werden onze blogs ‘Doofpot Justitie’, ‘Klachten Justitie’ en ‘Leugendetector’, door toedoen van de sp.a, het overgebleven allegaartje van de vroegere socialistisch partij, ook door Skynet versleuteld.
Voordien had Skynet ze, zonder enige mededeling, doen verdwijnen maar tengevolge van ons felle protest, had men ze tenslotte teruggeplaatst.
Het verschil tussen toen en nu is dat we nu zelfs geen inzage meer hebben in de versleutelde blogs en men ons door voornoemde onzin te verkopen, aan het twijfelen trachtte te brengen.
Of misschien is Skynet nu al zover gekomen dat het onbestaande blogs versleuteld…

Voor alle duidelijkheid wil ik een aantal zaken nog eens kort samenvatten:

Op 15.4.2005 werd Marcel, tengevolge van een roddelverhaal van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor V. in de lokale editie van Het Nieuwsblad dat niet meer is dan een spreekbuis van de plaatselijke justitie (Turnhout) en van enkele politieke mandatarissen (christen-democraten, sp.a en liberalen) in Turnhout en omstreken, voor het eerst aangehouden.

Op 11.5.2005, dus nauwelijks een maand nadien, (wij dachten dat het veel later gebeurde), liet Victor V., een petitie opstellen waarin geëist werd dat Marcel uit Morkhoven en uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gedreven worden.
In dezelfde petitie werd geëist dat de Werkgroep Morkhoven die toen nog een MSN groep (Microsoft) had, van het Internet zou verwijderd worden.
Victor V. kon bij zijn petitie, zoals dat ook al -tegen betaling van elks 500 euro- het geval was bij de roddelverhalen en de klachten tegen Marcel, opnieuw op een aantal jongeren uit de plaatselijke jeugdbendes rekenen die als zogezegde ‘slachtoffers’ van Marcel, allemaal wegens diefstallen, inbraken, afpersing, oplichtingen drugshandel, zedenfeiten, vandalisme, het onder invloed besturen van een wagen met de dood van een voetganger voor gevolg of gewapende roofovervallen werden veroordeeld.

Victor V. die een homo-pedo is waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, heeft zich blijkbaar goed in dat milieu kunnen inwerken.
Nadat de petitie door een tiental jongeren werd getekend, zorgde het Morkhovense gemeenteraadslid en bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk, mevrouw Marleen Diels (CD&V, christen-democraten), ervoor dat de onbeduidende petitie op de agenda van de Herentalse geemeenteraad werd geplaatst.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters (zoals Victor V. lid van sp.a Herentals) was ermee akkoord dat Marcel vanwege ‘het negatieve imago voor Herentals en omgeving’, uit zijn woonst gedreven zou worden.
En Peeters beloofde, zoals in de lokale media destijds ook vermeld werd, dat hij de vraag om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, ‘aan de juridische dienst van de gemeente zou voorleggen’.

Een pikant detail in verband met de eis om Marcel uit zijn woning te drijven: Per toeval zetelde Victor V. ten tijde van de petitie reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting Maatschappij waarvan hijzelf en zijn voornoemde vrienden tevens een sociale woning huren. Hij woont bovendien in de wijk waar ook Marcel en zijn vrienden een sociale woning betrokken (Koninkrijk, Morkhoven) maar deze laatsten werden intussen, telkens na een petitie met zogezegde klachten en veel machtsvertoon vanwege de Geelse huisvesting, uit hun woning gedreven.
Dat leidde bijna tot een dramatische afloop toen een vriendin van Marcel die reeds 20-jaar lang een sociale woning van de Geelse Huisvesting betrok en die men, samen met haar gezinsleden en haar 80-jarige zieke moeder, zonder pardon op straat wilde zetten, een zelfmoordpoging ondernam. De zelfmoordpoging volgde op de eindeloze onderzoekjes van de Geelse Huisvesting tengevolge van een petitie waarin een nieuwe buurman hen van ‘geluidsoverlast’ beschuldigde.

Omdat het opmaken van petities om bewoners uit hun sociale woning te drijven, geen gebruikelijke manier van werken is en omdat de buurman, als ex-fabrieksdirecteur een voorkeursbehandeling had gekregen, dienden we een klacht in bij de Vlaamse ministers van Energie en Wonen Marino Keulen (Vlaamse liberalen) en Freya Van den Bossche (sp.a) die onze klacht over het politiek geknoei met sociale woningen en de criminele praktijken om mensen uit hun woning te drijven, zonder onderzoek naast zich neerlegden.
Ook de federale ombudsman wenste geen onderzoek te voeren. Toen de zaak maanden later voor de vrederechter kwam, stuurde hij ons wel een antwoord waarin hij ons mededeelde dat er ’reeds een gerechtelijke procedure was opgestart’.
Onze brieven aan de federale ombudsman en ministers, zijn weer te vinden op onze blog ’Brieven aan personen en politici’ die door Skynet sinds 23.12.2012 wordt afgegrendeld. Ze zijn dus niet meer op het internet weer te vinden.

Opvallend in heel deze zaak is de betrokkenheid van de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Peeters is in tegenstelling tot Victor en zijn gespuis, geen kleine crimineel. Hij is volksvertegenwoordiger en was staatssecretaris en Minister van Veiligheidszaken ten tijde van het vice-premierschap van de Belgische premier Elio Di Rupo (Parti Socialiste) die enkele jaren geleden even in opspraak kwam tengevolge van zijn verhouding met een minderjarige.
Peeters heeft dus met de Belgische Staatsveiligheid samengewerkt en Skynet maakt deel uit van het Belgacom, het grootste telecommunicatiebedrijf in België dat voor 53% in handen is van de Belgische Staat.  Belgacom was mede verantwoordelijk voor de moord op Gina Pardaens (zaak Manuel Schadwald) doordat zij de telefoonproblemen van Gina eindeloos liet aanslepen en niets deed toen Gina haar vroeg om te achterhalen wie haar voortdurend telefonisch met de dood bedreigde.

Het kan misschien allemaal toeval zijn maar het was uitgerekend premier Elio Di Rupo die destijds Minister voor Telecommunicatie was, die het samenwerkingscontract van de internetproviders (zoals Skynet) met justitie tekende. Deze samenwerkingsoveréénkomst laat ondermeer toe dat de Belgische justitie de versleuteling van bepaalde blogs en websites kan eisen, zoals vroeger reeds gebeurde met onze skynetblogs ‘Klachten Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’.

In 2007 eiste de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) dat de Werkgroep Morkhoven uit de zoekresultaten van de zoekrobot Metatele zou geschrapt worden (wat gebeurde). Eén van haar vrienden begon vervolgens met een bijzonder provocerende campagne op zijn blog waarin hij Marcel, die toen reeds enkele jaren het slachtoffer was van een smerige media-campagne, voortdurend omschreef als een ‘vuile pedofiel die moest gecastreerd worden’. Op onze vraag waarom hij niets zei over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en Victor V’s processen-verbaal aangaande zedenfeiten met jongetjes, antwoordde hij niet.
Toen we hierover vervolgens op onze skynetblogs verslag uitbrachten, diende de man onmiddellijk een klacht in wegens de ‘schending van de privacy’. Het was toen dat Skynet verschillende blogs, waaronder onze bijzonder populaire blog ‘Doofpot Justitie’, zonder pardon en zonder rekening te houden met onze argumenten, versleutelde.

Els Van Eeckhaut, een dochter van de gekende strafpleiter (en ex-raadslid van de Stad Gent) Piet Van Eeckhaut (sp.a), is vanzelfsprekend goed bekend met de Gentse justitie die, na de onthulling van het zogeheten Temse-Madeira-netwerk, Marcel als een crimineel behandelde en hem zelfs enkele maanden lieten opsluiten.
Van Eeckhaut werkte op het kabinet van de Vlaamse minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) die, zoals reeds vermeld, onze klacht inzake het geknoei met sociale woningen en de bijzondere merkwaardige uitdrijvingen van Marcel en diens vrienden, ononderzocht liet.
Zij stond met Van den Bossche een paar keren samen op de sp.a-verkiezingslijsten te Gent.
Misschien hoopt zij, zoals Victor V., op een politieke bliksemcarrière binnen de sp.a.
Van Eeckhaut’s vriend is op zijn beurt dan weer goed bevriend met diegene die de skynetblogs heeft ontworpen.

Alhoewel de kopstukken van de andere politieke partijen, zoals oud-justitieminister Verwilghen (vlaamse liberalen), oud-justitieminister L. Onkelinx (Parti Socialiste), de oud-justitieministers Van Deurzen en De Clerck (christen-democraten) en justitieminister A. Turtelboom (vlaamse liberalen), de kinderpornozaak Zandvoort zonder enige schroom hielpen dichtdekken, heeft de sp.a wel een zeer aktieve rol gespeeld in heel deze doofpotaffaire.
Victor V. werd op alle mogelijke manieren politiek gesteund en benoemd om Marcel het zwijgen op te leggen.
Na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006 (een jaar na zijn klacht tegen Marcel), werd hij zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor de Veiligheid en Politie benoemd.
Tja, de veiligheid komt op de eerste plaats natuurlijk, zeker als er kinderen bij betrokken zijn…

Victor V. vertegenwoordigt het stadje Herentals nu in twee intercommunales en is bestuurslid van de politieraad van de regio Neteland, een overkoepelend politieorgaan dat door Jan Peeters wordt voorgezeten.

De sp.a heeft veel weg van een misdaadsyndicaat.
Toen onze blogs werden versleuteld, probeerde Victor V. de oudste minderjarige kleindochter van Marcel met sms-berichtjes om te kopen en vervolgens te bedreigen. Die sms-jes werd uitgeprint en toegevoegd aan de bij de politie neergelegde klachten.
In het verleden werden onze klachten echter nooit onderzocht en behandeld.
Gezien Jan Peeters en Victor V. in alle politieorganen inzake Veiligheid en Politie zetelen, zullen zij zonder twijfel opnieuw worden geklasseerd.
Bovendien heeft justitieminister Turtelboom procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout, waar dat Marcel jarenlang werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt werd, tot kabinetschef benoemd.
De Belgische overheid die de geörganiseerde criminaliteit zou moeten bestrijden, staat misschien aan het hoofd van de geörganiseerde criminaliteit waardoor alle zware strafbare feiten worden dichtgedekt en men de blogs van klokkenluiders versleutelt en van het internet doet verdwijnen.
Vandaar dat de uitspraken van justitieminister Turtelboom ‘ik wil een magistratuur zonder de minste schijn van partijdigheid’ en ‘de kleinste misdaad mag niet onbestraft blijven’, ridicuul en ongeloofwaardig overkomen.

We verwachten weinig van de Ombudsdienst Telecommunicatie (met zetel in Sint-Gillis, Brussel) die onze klacht plots ontvankelijk verklaarde, nadat de politie van Sint-Gillis weigerde om onze klacht terzake te noteren en we een afspraak maakten met burgemeester C. Piqué (Parti Socialiste) van Sint-Gillis, die, zoals Jan Peeters in Herentals, tevens aan het hoofd staat van de politie.
Al de klachten die we bij Vlaamse, federale of andere ombudsdiensten hebben ingediend, werden soms na maandenlang afwachten, ofwel afgewezen ofwel eerst ‘ontvankelijk’ en nadien ‘ontvankelijk doch ongegrond’ verklaard, zodat ik mij begin af te vragen of al die ombudsdiensten niet bedoeld zijn om wantoestanden op een trage manier dicht te dekken.
We hebben ons destijds met een schrijven tot de federale ombudsman gericht in verband met de willekeurige sancties en folterpraktijken waarvan Marcel en andere gevangenen het slachtoffer waren.
We ontvingen eerst een mooie brief waarin stond dat het ‘de bevoegdheid was van de federale ombudsdienst om deze klachten te behandelen’ en dat men er ‘dringend werk van zou maken’. Maar enkele weken later kregen we juist het tegenovergestelde te horen en ontvingen we zelfs geen antwoord meer. Dat kwam omdat men die zaak, na overleg met de politieke overheden, gewoon wilde dichtdekken.

De meeste ombudsmannen werden politiek benoemd.
Het heeft, als gevolg van politieke touwtrekkerij, bijvoorbeeld jaren geduurd vooraléér er een ombudsman Energie werd aangesteld. En nu hij er eindelijk is, treedt hij zelfs niet op als klanten van energieleveranciers, zoals Electrabel, een klacht indienen aangaande de onverklaarbare facturen die zij gedwongen zijn om te betalen omdat Electrabel met een gerechtsdeurwaarder dreigt en hun gas en electriciteit zegt af te zullen sluiten.
Op onze blog ‘Klachten Electrabel’ hebben we al deze klachten verzameld en er zijn honderden getuigenissen van slachtoffers op weer te vinden.
We volgden het dossier ‘Electrabel/Suez’ ook politiek op.
In plaats van naar een oplossing te zoeken en aan een verbetering van ons systeem te werken, versleutelt men onze blogs en laat men ze van het internet verdwijnen.
Dat maakt deel uit van de thans heersende politiek.

Het is goed dat Argusoog zoveel aandacht besteedt aan de internetcensuur zoals die in Amerika, en nu ook in Europa, met alle beschikbare middelen wordt gevoerd en waarvoor er zelfs speciale wetten worden uitgevaardigd.
De toekomst van het internet ziet er immers niet al te rooskleurig uit.
Terwijl we door de massamedia dagelijks met Amerikaanse (en Europese) oorlogspropaganda worden gebombardeerd en het internet aan banden wordt gelegd, voert het Amerikaanse en Europese militair-industriele complex (wapenhandel, petroleum) een ongenadige oorlog om het Midden-Oosten te ‘hertekenen’ en de wereld te veroveren. En dit gaat ten koste van de burger die zich hier en daar wel verzet maar die, hoe langer hoe meer, onderdrukt wordt.

Dat was het zo ongeveer.

Bedankt voor je brief.

Jan

PS. Je mag mijn antwoord gerust publiceren want dat doe ik zelf ook, zonder je te vernoemen

 

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hedendaagse politiek: standpunt van de Werkgroep Morkhoven

 1. kruitvat says:

  De vroegere website van Prinses de Croÿ werd door de Canadese provider Bravenet destijds van het Internet verwijderd met de mededeling dat er een ‘anonieme klacht was geweest inzake opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid’. Die klacht bleek afkomstig te zijn van Jef X. die destijds schreef dat hij ‘goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant met wie hij in dezelfde straat woonde’.

 2. kruitvat says:

  Volgens de informatie en de diensten van de overheid moet de ombudsman slachtoffers helpen.
  Maar indien dit werkelijk waar is, waarom laat de overheid diverse blogs van verenigingen die rond klachten werken inzake Justitie, Electrabel, kindermisbruiken, psychiatrische instellingen, gevangenissen, sociale woningen enzoverder, dan van het internet verwijderen ?
  Komt dat omdat de overheid verveeld zit met het feit dat zij jarenlang geen aandacht aan klachten besteedde en bepaalde wantoestanden of misdaden zelfs dichtdekte ?

  —-
  Het woord ‘ombudsman’ komt uit Zweden en betekent ‘opkomen voor een ander’. Het is dan ook een persoon (mannelijk of vrouwelijk) die u verder helpt wanneer u een klacht heeft.

  Een ombudsman kan verbonden zijn aan een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een overheid. Zo is er bijvoorbeeld een:

  Europese Ombudsman
  Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
  Federale Ombudsman
  Ombudsdienst voor Energie
  Ombudsdienst Pensioenen
  Ombudsdienst voor de Postsector
  Ombudsdienst voor de Private Arbeidsbemiddeling
  Ombudsman bij de NMBS Groep
  Ombudsman van de Verzekeringen
  Ombudsman voor Telecommunicatie
  Vlaamse Ombudsdienst
  Op de website http://www.ombudsman.be kunt u terugvinden welke ombudsman bevoegd is voor welk probleem.

  Als slachtoffer kunt u ook klachten hebben in verband met politie of gerecht. Voor klachten over de politie kunt u terecht bij de klachtendienst van de gemeente, voor klachten over justitie bij de Federale ombudsman.

  Federale ombudsman

  Het valt niet altijd mee om een gesprek op gang te krijgen tussen partijen die een andere taal lijken te spreken. Veel burgers voelen dat er een kloof bestaat tussen hen en de overheid. Daarom heeft België sinds de wet van 22 maart 1995 een Nederlandstalige en een Franstalige Federale ombudsman.

  Hij luistert naar u, probeert standpunten dichter bij elkaar te brengen en aanpassingen voor te stellen. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en probeert te bemiddelen tussen u en de overheid. De ombudsman treedt op wanneer:

  een beslissing fout is.
  u een beslissing niet aanvaardt.
  u een beslissing niet begrijpt.
  reglementen elkaar tegenspreken.
  goede reglementen ontbreken.
  er onzorgvuldig, onredelijk, te traag of partijdig wordt opgetreden.
  Wat doet de Federale ombudsman?

  In grote lijnen heeft de Federale ombudsman drie taken:

  Bemiddelen

  De Federale ombudsman onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor. Hij tracht met andere woorden standpunten te verzoenen.

  Onderzoeken

  Wanneer er twijfel bestaat over de goede werking van een administratie kan de Federale ombudsman op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers een externe controle uitvoeren en verslag uitbrengen.

  Aanbevelen

  De Federale ombudsman kan aanbevelingen doen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de betrokken administratie en eventueel de minister op basis van de vaststellingen die hij gedaan heeft bij de behandeling van concrete klachten of zijn onderzoek.

  Via het jaarverslag brengt de Federale ombudsman bij het parlement zowel verslag uit over onregelmatigheden en gebreken, als over de vooruitgang die hij in de administratie heeft vastgesteld.

  http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/ombudsman/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s