Belgische Staatsveiligheid: kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen

Image
In antwoord op een schrijven
Bedankt voor je reactie.
 
De zaak Brongersma is ons vanzelfsprekend bekend.
 
We publiceren een korte stukje van je artikel over Brongersma (met link), in afwachting van de ontsleuteling van onze skynetblogs, op onze ‘nieuwe’ blogs.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
 
Intussen wordt Marcel Vervloesem van onze vereniging, wiens vrijlatingsvoorwaarden (spreekverbod met de pers, contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven, verbod om samen te werken met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden,) binnenkort verlopen, onder enorme druk gezet.
 
Een tiental dagen geleden probeerde de genaamde Victor V. om Marcel’s oudste kleindochtertje van 14 jaar dat door de mediacampagne tegen haar grootvader en het voortdurend gepest op school, onder psychologische begeleiding staat, om te kopen. Vervolgens begon hij haar te bedreigen omdat zij weigerde om partij te kiezen tegen haar grootvader Marcel.
Hij deed dat door middel van sms-jes op zijn eigen GSM.
De sms-jes werden uitgeprint er er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals die zei dat ze de zaak ernstig nam en het voor haar ‘geen verschil uitmaakte dat Victor V. een Herentals sp.a-gemeenteraadslid is dat deel uitmaakt van de politieraad Neteland’.
De politieraad Neteland is een overkoepelend politieorgaan dat wordt voorgezeten door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die tevens kamerlid is en staatssecretaris en minister voor Veiligheidszaken was.
De GSM-lijn van Victor V. werd een week geleden, ter bescherming van het minderjarig meisje, afgesloten maar dat schijnt niets te helpen.
Het meisje ontving na het afsluiten van Victor V’s GSM-lijn sms-berichtjes met doodsbedreigingen die anoniem werden verzonden en waarin ondermeer gezegd werd ‘dacht je nu werkelijk dat je mij kan tegenhouden door mijn GSM af te laten sluiten ?’
Normaal gezien had Victor V. onmiddellijk opgepakt en ondervraagd moeten worden in verband met deze kwestie maar dat gebeurde niet.
Hij kan gewoon zijn gang blijven gaan en men kan zich afvragen of hij door de overheid niet werd ingehuurd om het meisje zodanig overstuur te maken dat zij zelfmoord pleegt of in een psychiatrische instelling beland zodat men Marcel definitief het zwijgen kan opleggen. 
 
De afgelopen nachten ontving het meisje onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
Die zouden van een zekere Dimitri komen.
Dimitri is een kereltje uit het criminele milieu van Herentals dat, zoals Victor V. en drie jongeren uit een jeugdinstelling dat vroeger hebben gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’,  naar de streekkrant Het Nieuwsblad stapte waarop Marcel, onmiddellijk aangehouden en opgesloten werd.
Hij werd in een persmededeling van de Turnhoutse justitie die, zoals gewoonlijk,  door alle Vlaamse kranten werd overgenomen, metéén als een ‘onverbeterlijke recidivist’ bestempeld.  
Het gerecht van Turnhout weigerde rekening te houden met zijn getuigenis en de gegevens die de beweringen van Dimitri tegenspraken.
Zij liet zelfs na om een werkelijk onderzoek in te stellen. 
Het gerecht van Turnhout was destijds verantwoordelijk voor de verdwijning van alle ontlastende getuigenissen uit Marcel’s strafdossier, zoals de Hoge Raad Voor de Justitie pas enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel door het Hof van Beroep te Antwerpen, erkende.
Het gerecht van Turnhout negeerde ook de tegensprekelijke getuigenissen van twee andere personen die door Dimitri van ‘medeplichtigheid in het sexuele misbruik van Marcel Vervloesem’, werden beschuldigd.
Omdat men geen enkel bewijs had tegen Marcel en omdat de feiten en getuigenissen erop wezen dat Dimitri het verhaal uit zijn duim gezogen had, stelden de Turnhoutse rechters dat zij ‘door middel van een psychiatrisch rapport de geloofwaardigheid van Dimitri wilden onderzoeken’.  
Maar dat bleek enkel bedoeld te zijn om Marcel’s aanhouding eindeloos te verlengen.  Er werd gewoon geen werk gemaakt van het rapport waardoor men de zaak telkens kon uitstellen.
Marcel zou pas na zes maanden en enkele weken na het psychiatrisch rapport dat zo vakkundig was dat er twee verschillende dossiers door elkaar werden gemengd, worden vrijgelaten.
 
Omdat ik met dergelijke maffia-praktijken niet akkoord kan gaan, schreef ik toen naar justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
Ik ontving geen antwoord.
 
Er zat dus niets anders op dan akties te organiseren voor het kabinet van Minister Turtelboom, Waterloolaan 115 te Brussel.
Bij één van die akties verdween onze boekentas met fotoapparaat, internetgegevens, brieven, pamfletten en USB-stick die op de vensterbank voor één van de grote ramen van het justitiegebouw, stond. De boekentas stond enkele meters onder een bewakingscamera.
De concierge van het gebouw zei ons dat haar zoon, ‘de boekentas op de gegeven plaats voor de venster had zien staan en hij gezien had hoe twee jonge vreemdelingen die de metro verlieten (die zich vlak voor het justitiegebouw bevindt) de boekentas meenamen’. 
De twee jonge vreemdelingen hadden, volgens de uitleg van de concierge, ‘zelfs getracht om het justitiegebouw via de zij-ingang te betreden’.
We dienden onmiddellijk een klacht in wegens diefstal bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).
De volgende dag vernamen we van de veiligheidsdiensten van het justitiegebouw (kabinet justitieminister Turtelboom) dat de bewakingscamera’s ‘geen herkenbare beelden had kunnen maken omdat hij zo dicht bij de boekentas stond opgesteld en omdat de twee vreemdelingen een muts droegen’.  
Toen we wezen op het feit dat er minstens zeven verschillende bewakingscamera’s beelden maakten van de dieven ( 2 camera’s voor de hoofdingang; 1 camera op de hoek van het gebouw, welgeteld twee meters boven de boekentas; en 4 camera’s rond de zij-ingang van het gebouw), verklaarden de ‘security-agenten’ dat de bewakingscamera’s van het gebouw ‘tengevolge van een gebrek aan financiële middelen, reeds jarenlang buiten gebruik waren’ en dat, ‘indien er beelden gemaakt werden van de dieven die, vanwege privacyredenen, door niemand mochten bekeken worden’.
Enkele weken nadien ontvingen we onverwacht een antwoord van Minister Turtelboom op ons schrijven terzake, terwijl al onze voorgaande brieven inzake de criminele praktijken van de rechters te Turnhout en de opsluiting van Marcel, onbeäntwoord waren gebleven. 
In haar antwoord liet de Minister ons weten dat ons schrijven inzake de diefstal aan één of andere dienst was overgemaakt.
Het is dus vrijwel zeker dat de veiligheidsdiensten van het gebouw meer afweten van de diefstal en dat men hoopte dat de akties op deze manier konden gestopt worden.
De verspreidde pamfletten, onze persmededelingen en de brieven aan Minister Turtelboom staan allemaal op onze skynetblogs die op 23.12.2012 plotseling werden vergrendeld.
Een pikant detail: vlak voor de vergrendeling van onze skynetblogs vroegen we op het politiekantoor van Sint-Gillis het proces-verbaal van de diefstal op.
Omdat onze skynetblogs bleken vergrendeld en de Skynet Klantendienst niet antwoordde op onze klachten, gingen we een klacht indienen  bij de politie van Sint-Gillis. Met het versleutelen van de blogs is immers ongetwijfeld een misdadig opzet gemoeid.  Door de blogs te versleutelen verdwijnen ook al onze brieven met klachten aangaande wanpraktijken en misdaden, gericht aan de Justitie en de verantwoordelijke ministers, van het internet.  Bovendien begon Victor V., vlak na het versleutelen van onze skynetblogs, het dochterje van Marcel te bedreigen alsof hij er zeker van kon zijn dat we er niets over konden publiceren.
De politie van Sint-Gillis weigerde echter om onze klacht te noteren waarop we op het gemeentehuis van Sint-Gillis een afspraak met burgemeester Charles Picqué (Parti Socialiste) aanvroegen.  Charles Picqué staat immers aan het hoofd van de politie.
 
De volgende dag deelde de Ombudsman Telecommunicatie ons mede dat onze klacht inzake het versleutelen van de skynetblogs en het censureren van het internet, ‘ontvankelijk werd verklaard’ en dat onze klachtbrief aan Michel Honlet van Belgacom werd bezorgd die ‘ten laatste op 4.2.2013 zijn ‘standpunt terzake moet bezorgen’.
De Werkgroep is tevreden met dit antwoord maar als de blogs pas over drie maanden worden ontgrendeld, dan zijn de meeste webpagina’s van de blogs reeds van het internet verdwenen, wat ongetwijfeld de bedoeling is. 
 
Enkele jaren geleden voerden we een pamflettenaktie voor de gevangenis van Brugge die bekend is vanwege haar folterpraktijken en waar dat Marcel op een misdadige manier werd behandeld.
Ook bij die aktie verdween onze boekentas met pamfletten en fotoapparaat. Doordat de cameraploeg van de bekende Franse TV-reporter Carl Zero de diefstal door de bewakers van de gevangenis had gefilmd, richtte ik mij onmiddellijk tot de directie van de gevangenis die de diefstal eerst ontkende maar mij nadien de boekentas liet terugbezorgen.
Onmiddellijk na de teruggave liet de politie van het naast de gevangenis gelegen politiebureau mij weten dat ik ‘geseind stond vanwege een klacht van Victor V. inzake een publicatie op het internet’. De politie probeerde mij te ondervragen maar ik zei dat men maar contact moesten opnemen met mijn advocaat indien ze er ‘werk’ van wilden maken.
 
Ik wil nog even terugkomen op Victor V’s bedreigingen ten opzichte van het 14-jarig kleindochtertje van Marcel.
Volgens Marcel’s dochter wordt het meisje, na de bedreigingen van Victor V., nu door de genoemde Dimitri iedere nacht met de dood bedreigd. 
Toen hij 12 maanden geleden Marcel van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, stuurde Dimitri ook al sms-berichtjes met doodsbedreigingen naar het meisje omdat zij niet aan ‘zijn kant wilde staan’. Er werd toen een klacht neergelegd bij de politie van Herentals maar ook aan deze klacht werd geen gevolg gegeven.  
Het valt op zowel Victor V. als Dimitri in hun doodsbedreigingen eisen dat het meisje ‘aan hun kant staat’.  Waarschijnlijk maken Victor V. en Dimitri zelfs gebruik van dezelfde GSM om hun doodsbedreigingen te versturen.
Ik begrijp niet waarom de justitie deze voortdurende doodsbedreigingen en de klachten bij de Herentalse politie niet ernstig neemt.  Moeten er soms eerst (minderjarige) slachtoffers vallen ?
Het probleem in deze zaak is ondermeer dat Victor V. dank  zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het sp.a-bestuur van Herentals, bij zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006, tevens tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd.
De Herentalse politie die correct schijnt te handelen, kan dus niet veel doen en dreigt zelfs in discrediet te komen omdat de Herentalse bevolking niet begrijpt waarom ‘de politie niets doet’.
Het feit dat Victor V. en Dimitri, niettegenstaande alle ingediende klachten bij de politie van Herentals en het herhaaldelijke schrijven aan justitieminister Turtelboom, rustig kunnen blijven doorgaan met misdrijven te plegen, bewijst dat zij door de Belgische overheid ingehuurd en beschermd worden. Een andere verklaring voor deze vreemde situatie bestaat er niet.
Dat zij van overheidswege (burgemeester Jan Peeters van Herentals, Justitie van Turnhout, justitieminister Turtelboom, sp.a-bestuur,) beschermd worden, blijkt ook nog eens uit het feit dat Dimitri vorig jaar een vakkundig opgemaakt rapnummertje op YouTube kon zetten waarin hij zijn beschuldigingen tegen Marcel en de twee andere door hem aangeklaagde personen, op een ludieke manier herhaalde. 
In het rapnummer werd er zelfs een persmededeling van de woordvoerder van het gerecht van Turnhout in verband met de ontvoering en de verkrachting van een minderjarig meisje in een witte autobusje, richting Nederland, ingewerkt zonder dat de Turnhoutse Justitie die terzake werd ingelicht, optrad.  In de klacht van Dimitri tegen Marcel en de twee andere personen werd er ‘toevallig’ ook over een wit busje gesproken. Het is dus vrijwel zeker dat de Turnhoutse justitie die ook mede achter het media-proces tegen Marcel stak, in deze zaak betrokken is.
We ontvingen ook geen antwoord op onze schriftelijke klacht terzake gericht aan justitieminister Turtelboom maar, zoals gezegd, komt dat waarschijnlijk omdat zij procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef benoemde.  Turtelboom brengt zichzelf en haar eigen partij (VLD, Vlaamse liberalen) daardoor in discrediet want het was uitgerekend zij die in haar persmededelingen over een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ en over het ‘bestraffen van de kleinste misdaad’ sprak.
VLD-voorzitter Alexander De Croo verklaarde zich voorstander van een ‘zero-tolerantie tegen de criminaliteit’.  Maar wie gelooft dergelijke uitspraken nog bij het lezen van wat er allemaal in dit politieke dossier gebeurt ?
 
Het schijnt dat Dimitri thans ‘geseind’ staat maar dat men ‘niet in staat is om hem op te sporen’ terwijl hij heel Herentals platloopt en iedere nacht het huis van Marcel’s dochter kan bespieden.  Iemand die een minderjarige voortdurend met de dood bedreigt en overal gezien wordt, blijft niet lang op vrije voeten, indien hij werkelijk gezocht wordt.  Gedurende de voorbije jaren hebben we echter kunnen vaststellen dat alle jongeren die Marcel van ‘sexueel misbruik’ beschuldigden, extra beschermd werden door de overheid en met name de het gerecht van Turnhout. Alhoewel zij regelmatig werden aangehouden voor diefstallen, inbraken, oplichting, afpersing, zedenmisdrijven, drugshandel, gewapende roofovervallen, bendevorming en vandalisme, worden zij niet aangehouden of na een korte tijd weer vrijgelaten terwijl heel wat Herentalse burgers er het slachtoffer van zijn geworden.
De houding van de sp.a in deze zaak vind ik uiterst schokkend.
Het sp.a-bestuur (en ik spreek niet alleen van de Herentalse sp.a-bestuursleden) laat dus gewoon toe dat één van haar gemeenteraadsleden die ook bestuurslid is van de lokale politieraad, nachtelijke doodsbedreigingen aan een 14-jarige stuurt.
Ziet Renaat Landuyt en de andere sp.a-kopstukken dit misschien als een soort van publiciteit voor de sp.a in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2014 ?  Of maakt het gewoon deel uit van een haar progressieve politieke vizie inzake Veiligheid en Justitie ?  De sp.a moet in ieder geval niet geloven dat zij bij de eerstvolgende verkiezingen veel kiezers zal winnen als zij criminelen zoals Victor V. zonder enige schroom blijft ondersteunen.
 
Omdat te verhinderen dat de zaak, door het stilzwijgen van de Justitie en de goedkeuring van het sp.a-bestuur, verder escaleert, zullen we justitieminister Turtelboom informeren over deze terreurpraktijken en doodsbedreigingen tegenover een minderjarige en het feit dat Victor V. en Dimitri blijkbaar beschermd worden.
We zullen ook het sp.a-bestuur terzake contacteren.  De s.pa heeft Victor V. immers jarenlang politiek benoemd en is dus mede verantwoordelijk voor deze situatie.  En kunnen maar moeilijk vergeten dat verschillende sp.a-leden, waaronder Victor V.,  hebben geprobeerd om de Werkgroep Morkhoven van het internet en de zoekrobotten te verwijderen, wat destijds resulteerde in de versleuteling van de skynetblog ‘Doofpot Justitie’ die, voor de versleuteling van alle skynetblogs, enkel nog maar ter inzage was.
 
Om deze lange brief te besluiten, wil ik er nog aan toevoegen dat bij de voorwaardelijke vrijlating van Marcel enkele jaren geleden, zowel ik als prinses J. de Croÿ (ondervoorzitter van onze vereniging), wekenlang het slachtoffer waren van nachtelijke doodsbedreigingen. We ontvingen ook enkele brieven met doodsbedreigingen. Daarvan werd aangifte gedaan bij… de politie van Sint-Gillis. 
Foto: Gerecht van Turnhout – Marcel Vervloesem in aanwezigheid van de pers die hem jarenlang aan de schandpaal nagelde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Belgische Staatsveiligheid: kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen

  1. Rots says:

    De belgische politie doet niet onder voor de nederlandse politie als het gaat om de eliten de hand boven het hoofd te houden! Belgie en Nederland zijn zwaar ziek schop dat schorem van die functies, die zij bekleden.

  2. Pingback: Versleuteling Morkhoven-skynetblogs: Brief aan Minister Turtelboom | Morkhoven archives archieven archivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s