Werkgroep Morkhoven: doodsbedreigingen

Zolang u blijft zwijgen, bent u medeplichtig.

 

Image

Op 12.12.2012 bevestigde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in een Argus-uitzending, wat eerdere bronnen reeds hadden gemeld: Joris Demmink was -samen met andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ zoals Telegraaf-voorman Kees Lunshof- aanwezig bij de satanische lustmoord op het Duitse jongetje Manuel Schadwald (foto). De moord  -zo luidden dreigementen van de Nederlandse autoriteiten aan Duitse rechercheurs- ‘mocht niet worden onderzocht omdat deze onder een slecht gesternte staat’.

Marcel Vervloesem kondigde verdere onthullingen aan.

====

Op 21.12.2012 werd Micha Kat die zich lovend over de uitzending op Argusoog had uitgelaten, in Den Haag door de politie opgepakt. Nadat hij was klemgereden door een politieauto, kreeg Micha te horen dat hij stond ‘gesignaleerd’. Er werden geen verdere mededelingen gedaan over de reden waarom hij zogezegd gesignaleerd stond. Micha Kat had juist daarvoor genoten van een hapje en een drankje in Nieuwspoort, na het bijwonen van een versuffende vergadering van de Kinderporno commissie in de Thorbeckezaal aan het Binnenhof.

====

Op 23.12.2012 werden al de webpagina’s van de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven op Google ontoegankelijk gemaakt. De webadressen bleken gedesactiveerd te zijn omdat bij het aanklikken de webpagina gewoon leeg  bleef. Toen de Werkgroep Morkhoven inlogde om te zien wat er met de blogs aan de hand was, verscheen er een kort berichtje: ‘Versleutelde account – De account is afgesloten. Mogelijk hebt u uw account gewist of heeft de administrator beslist uw account af te sluiten’.

Gezien de meegedeelde informatie onjuist was, diende Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die tevens de blogbeheerder is, een aantal klachten in bij de Skynet Klantendienst die echter niet werden beäntwoord.

De politie van Sint-Gillis wenste zijn klacht waarin hij aangifte wilde doen van de in de Open Brieven aan kamerleden en ministers aangeklaagde wantoestanden en misdaden, niet aanvaarden. Daarop werd er een afspraak gemaakt met de heer Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste) omdat deze aan het hoofd staat van de politie.  

De Ombudsman Telecommunicatie verklaarde de klacht van Boeykens inmiddels ontvankelijk alhoewel deze mededeling geen enkele garantie biedt dat Belgacom/Skynet de blogs zal heropenen.  Vandaar dat er in de richting van een gerechtelijke procedure wordt gedacht.

==== 

In de nacht van 23 op 24.12.2012 ontving het 14-jarig kleindochtertje van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die door het jarenlange gevoerde media-proces tegen haar grootvader en de voortdurende pesterijen op school, psychologisch wordt begeleid, een reeks sms-jes waarin waarin werd aangedrongen om haar grootvader te ‘laten vallen’ en de kant van ‘haar familie’ te kiezen. In de sms-jes werd haar ook geld, een nieuwe computer en een ‘job’ beloofd indien zij op de voorstellen zou ingaan.  Omdat het meisje weigerde en ook niet wenste in te gaan op de eis om de sms-berichtjes van haar GSM te verwijderen, ontving zij een reeks nachtelijke doodsbedreigingen.

De sms-berichtjes bleken afkomstig te zijn van de genaamde Victor V., de beruchte halfbroer van Marcel Vervloesem waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door de Justitie nooit onderzocht werden.  De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef destijds aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde ‘niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem.’

Victor V. is een man die reeds zeer lang aan een politieke carrière denkt. 

Alhoewel hij later zou verklaren dat hij ‘in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel Vervloesem’, richtte hij destijds een vereniging (wijkcentrum) op die zich bezig hield met sociale woningen.  Hij benoemde zichzelf daarbij tot ‘directeur-generaal’ en stelde zijn ‘verkrachter’ Marcel Vervloesem tot secretaris aan.  

Vervolgens werd hij lid van de CD&V (christen-democratische partij).

Het is waarschijnlijk op die manier dat hij in de raad van de bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij geraakte, waarvan, zowel hij, als al zijn jonge vrienden, nog steeds een woning huren.  

Op een gegeven moment zou hij overgestapt zijn naar de Groenen en nadien naar de sp.a (een min of meer overgebleven samenraapsel van de socialistische partij dat een opportunistische politiek van bestuursakkoorden met de andere  ‘grote’ partijen voert).

Door karweitjes op te knappen, vooral tijdens de verkiezingen, geraakte Victor V. in het bestuur van sp.a Herentals en geraakte hij persoonlijk bevriend met de Herentalse burgemeester Jan Peeters alhoewel deze van een heel ander politiek kaliber is (sp.a-kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-minister voor Veiligheidszaken).

Nadat hij met zijn verhaal over ‘misbruik door de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem’ naar de streekkrant ‘Het Nieuwsblad’ was gestapt en het op een akkoordje met andere kranten en een commerciële nieuwszender had gegooid, startte zijn politieke carrière pas echt voorgoed.

Terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis tengevolge van de verhalen en klachten van Victor V. en zijn jonge vrienden (die allen een strafblad hebben wegens vandalisme, diefstallen, drugsgebruik en handel, inbraken, bendevorming, oplichting en afpersing, zedenfeiten en zelfs gewapende roofovervallen) was opgesloten, werd Victor V. politiek benoemd en op de website van de Herentalse sp.a als volgt opgehemeld: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk  Welzijn: Nieuw OCMW Raadslid –  23/2/2005 – Heden heeft Vic Vervloesem (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. ‘Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers.

Toen Marcel Vervloesem, die toen reeds ernstig ziek was, op 11.5.2005 aan zijn 16de hongerstakingdag uit protest tegen zijn opsluiting begon, werd Victor V. met zijn 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. 

Een paar jaren nadien reeds, vertegenwoordigde hij het stadje Herentals in twee intercommunales.

Het is ongetwijfeld vanwege die politieke benoemingen en vriendjespolitiek dat hij niet opgepakt en verhoord wordt inzake de nachtelijke sms-jes aan het kleindochtertje van Marcel Vervloesem. 

De zogenoemde Dimitri, de kleine crimineel die, begin vorig jaar en met de nodige hulp van Victor V., met een vers verhaal over ‘sexueel misbruik van Marcel Vervloesem en een paar vrienden’ opnieuw naar Het Nieuwsblad stapte waardoor Marcel Vervloesem opnieuw voor zes maanden opgesloten werd in de gevangenis van Turnhout, heeft de taak van zijn ‘meester’ nu blijkbaar overgenomen.  

Iedere nacht ontvangt het 14-jarige meisje nu sms-jes met doodsbedreigingen van de genoemde Dimitri die zich de koning te rijk waant omdat hij daarvoor nooit wordt opgepakt.  Enkele voorbeelden van deze bedreigingen: ‘ik zal uw keel opensnijden’, ‘Ik snij u  van onder tot boven  open en ik begin bij uw borsten’, ‘ik maak jullie af’ enzoverder 

Dank zij de sp.a en Turnhoutse justitie die zijn roddels gebruikten om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, werd ook Victor V. die inmiddels bestuurslid is van de lokale politieraad Neteland die wordt voorgezeten door burgemeester Peeters, nog altijd niet opgepakt en verhoord.  Er circuleren zelfs geruchten dat de genaamde Dimitri bij Victor V. en de voornoemde bendeleden overnacht.

Het feit dat een burgemeester die tevens kamerlid is, en die vroeger staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, dergelijk tuig blijft steunen en dergelijke doodsbedreiginen toelaat,  bewijst met welke vorm van criminaliteit we hier te maken hebben.

Het was toevallig Victor V. die in 2005 een petitie liet rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gezet worden (wat intussen gebeurde). En het was toevallig in diezelfde petitie dat Victor V.  de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet vroeg, wat na enkele pogingen van enkele Gentse sp.a-politici die goed bevriend zijn met de ontwerper van de skynetblogs, nu daadwerkelijk gebeurde.

En ook in die zaken werd Victor V. door de sp.a en de Herentalse burgemeester Peeters met zijn ongetwijfeld hooggeplaatste vrienden binnen de sp.a, weer onvoorwaardelijk gesteund. 

De Werkgroep is ervan overtuigd dat de nachtelijke doodsbedreigingen en brieven die zij na de voorwaardelijke invrijheidstelling van Marcel Vervloesem ontving, vanuit dezelfde politieke hoek komen.  Zij diende hiervoor een klacht in bij de politie van Sint-Gillis maar de onderzoeksrechter van Brussel nam deze klacht blijkbaar niet ernstig.  Er moeten eerst doden vallen vooraléér men optreedt.

Intussen schreven we over deze kwestie naar de sp.a en andere kamerleden.  Die zwijgen echter alsof zij deel uitmaken van  een misdaadsyndicaat dat een koele moord heeft beraamd.

Ook justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die schriftelijk gecontacteerd werd inzake deze gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur, lijkt het allemaal over zich heen te laten gaan.  Maar dat komt misschien omdat zij als justitieminister die een ‘zero-tolerantie’ tegenover de kleine criminaliteit predikt, de zware criminaliteit haar gang laat gaan.  Zij benoemde Procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout waar dat Marcel Vervloesem eindeloos werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt, immers tot kabinetschef.

Dat is ongetwijfeld mede één van de redenen voor het feit dat de Turnhoutse justitie met allerlei criminelen van het laagste allooi kan blijven samenwerken en geen aanhoudingen hoeft te verrichten.  Zelfs niet in het geval van zware doodsbedreigingen aan het adres van een 14-jarig meisje en haar familie die eigenlijk niets met de Werkgroep Morkhoven te maken hebben.

In plaats van dat het meisje gesteund wordt, wordt zij nu zelfs op school onder druk gezet. De directrice van het Heilig Hart Instituut van Turnhout, waar dat het meisje reeds twee keren door de genoemde Dimitri bij de keel werd gegrepen en met haar gezicht tegen de muur werd geslagen, stelt dat het meisje ‘schoolmoe’ is en zich ‘niet aan de schoolplicht’ houdt.

De Werkgroep Morkhoven heeft hiervoor naar de Vlaamse Minister van Onderwijs en Jeugd, Pascal Smet (sp.a) geschreven.

Voor de Werkgroep is het duidelijk dat de gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur door de Belgische Staatsveiligheid werd opgezet.  Peeters heeft uit de periode dat hij nog staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, blijkbaar geleerd hoe men te werk kan gaan. Dank zij de politieke benoemingen en de terreur van allerlei klein gespuis, kan hij aan de macht blijven zonder rekenschap te moeten afleggen aan de burger.

=========

MARCEL VERVLOESEM IN BOMBSHELL ARGUSOOG-UITZENDING BEVESTIGT: DEMMINK WAS AANWEZIG OP DE APOLLO BIJ DE MOORD OP MANUEL SCHADWALD * MARCEL KONDIGT VERDERE ONTHULLINGEN AAN * DEZE UITZENDING GAAT ELK BEGRIP TE BOVEN MAAR PAST GEHEEL BIJ HET VAATSTRA-BEDROG *

Micha Kat gisteravond weer gearresteerd **Update: MIcha is vrij**
http://www.argusoog.org/micha-kat-gisteravond-weer-gearresteerd/

micha kat opnieuw gearresteerd 20/12/2012
http://community.argusoog.org/micha-kat-opnieuw-gearresteerd-20122012/

http://boinnk.nl/blog/tag/argusooguitzending/

DEMMINK BIJ MOORD OP MANUEL SCHADWALD
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20869/demmink-bij-moord-op-manuel-schadwald#more-20869

Xtra – Argusoog Radio met Speciale Gast: Marcel Vervloesem
http://www.argusoog.org/extra-uitzending-argusoog-radio-met-marcel-vervloesem/

Vervloesem Victor | Facebook
Vervloesem Victor zit op Facebook. Word lid van Facebook om met Vervloesem Victor en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te …                          https://nl-nl.facebook.com/victor.ververvloesem

Staatsveiligheid gebruikt nieuwe technieken vaak
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1016185

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Werkgroep Morkhoven: doodsbedreigingen

 1. martinvrijland says:

  Iedereen die weerzin heeft tegen dit kankergezwel van kindermisbruik dat onze maatschappij van binnenuit opvreet roep ik op in actie te komen tegen de komende conferentie van de stichting die de kinderprono van de via zelfmoord naar de hel afgedaalde, met een lintje bekroonde, oud senator en openlijk pedofiel Brongersma.

  Het FWOS organiseert een conferentie over de geslachtssexualiteit van kinderen. Dit zijn mooie woorden voor een conferentie ter stimulatie van pedosex!

  Lees hier en kom in actie:
  http://martinvrijland.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=628&action=edit&message=6&postpost=v2

  Als u dit leest: kom in actie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s