Kindermisbruik: Wie zwijgt is medeplichtig

Image

Doodsbedreigingen en aanslag in de kinderpornozaak Zandvoort: niemand opgepakt voor verhoor

Brussel, 19 januari 2013

Terwijl de namen van de personen die wekenlang doodsbedreigingen uitte tegenover de 14-jarige kleindochter en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem bekend zijn en de terzake opgemaakte processen-verbaal, met de uitgeprinte bewijzen erbij, door de politie van Herentals naar het parket van Turnhout zouden gestuurd zijn, blijkt er in deze zaak nog steeds niemand opgepakt en verhoord te zijn geworden.
Er wordt ook geen onderzoek gevoerd naar de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die het gevolg waren van de straffeloosheid die de Turnhoutse Justitie hanteert tegenover de leden van de lokale jeugdbendes die de hele streek met diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, doodsbedreigingen en aanslagen terroriseren.

Het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven dat vlak na Vervloesem’s voorwaardelijke invrijheidsstelling zélf wekenlang het slachtoffer was van nachtelijke telefonische doodsbedreigingen en ook brieven ontving met doodsbedreigingen, waarvan zij processen-verbaal liet opmaken door de politie van Sint-Gillis (Brussel), bekloeg zich hierover een week geleden bij de ministers A. Turtelboom (Justitie) en J. Milquet (Binnenlandse Zaken).

Want niet alleen de Justitie bleef in gebreke.
De heer Ronny Neefs, hoofdcommissaris van de Herentalse politie die goed contacten onderhoudt met Victor V. die de doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en haar ouders opstartte, wou immers geen proces-verbaal opmaken van de aanslag waarbij een auto in volle vaart vanuit een tegenovergestelde richting op hetzelfde baanvak verscheen en plotseling zijn verblindenden koplampen aanstak. Doordat hij tenslotte met gierende banden uitweek en door de koelbloedigheid van Vervloesem’s dochter, kon een zwaar ongeval of een frontale botsing worden vermeden.
Volgens Neefs ‘kon men niets doen omdat men de nummerplaat niet noteerde’ Victor V. en zijn neefje Dimitri reeds wekenlang doodsbedreigingen uitte en er na de aanslag nog eens een telefonische waarschuwing volgde.  Neefs dekt dergelijke aanslagen dus dicht, wat niet de taak is van een hoofdcommissaris van de politie en wat, normaal gezien, tot zijn ontslag zou moeten leiden.

Wat deze zaak nog ernstiger maakt is het feit dat de Herentalse politie onder de bevoegdheid valt van de politieraad Neteland en dat Victor V. die op goede voet staat met Neefs, in de bestuursraad van de Politieraad Zone Neteland zetelt. Vandaar dat de klacht niet genoteerd werd en een nieuwe aanslag met dodelijke afloop dus tot de mogelijkheden behoort. Het zou dus normaal zijn dat Victor V. uit zijn bestuursfunctie zou worden ontheven.

Het probleem is echter dat er hierbij sprake is van politieke corruptie. In 2005 werd Victor V. die met de Herentalse burgemeester Jan Peeters in het Herentalse sp.a-bestuur zetelt, na zijn beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem waarvan de media ruim verslag uitbracht, in bijzonder lovende bewoordingen van het sp.a-bestuur, plotseling  tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van Herentals benoemd waardoor hij in 2006 tot gemeenteraadslid kon verkozen worden. Vlak nadien werd hij, als dank voor bewezen diensten, tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.

Alhoewel Victor V. en ‘zijn’ jongerenbende reeds jarenlang door de Turnhoutse Justitie wordt ondersteund en hij steeds op de steun van Peeters kan rekenen die eveneens kamerlid is en tijdens de jaren ’90 zelfs de Staatssecrertatris en Minister voor de Veiligheid was, vindt de Werkgroep Morkhoven dat Minister Milquet van Buitenlandse Zaken, waarbij reeds een schriftelijke klacht werd ingedien, in deze zaak moet opgetreden.  Het gaat hierbij immers om de goede werking van de (lokale) politiediensten.  Indien de Minister nalaat om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen, dan kan iedere volwassen burger en minderjarige in België, voortaan met de dood bedreigd en geterroriseerd worden.

De Werkgroep Morkhoven die inmiddels ook schriftelijk klacht indiende bij justitieminister Turtelboom (Open VLD) en hoopt dat de Turnhoutse procureur Jan Poels die door de Minister tot  kabinetschef werd benoemd, het onderzoek naar de klacht niet zal blokkeren, zal  eerstdaags ook een klacht indienen bij Steven Vanackere,  CD&V-vicepremier en belast met Ambtenarenzaken.

De Belgische overheid mag terzake niet stilzwijgend blijven toezien omdat anders de kansen op een aanslag met een dodelijke afloop, toenemen.

Indien zij, na degelijk ingelicht te zijn, verder blijft zwijgen, is zij medeplichtig aan het plegen en stimuleren van dergelijke misdaden.

Vooral justitieminister Turtelboom die, tesamen met oud-Open-VLD-voorzitter Alexander De Croo, voor een ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ pleitte, draagt een grote verantwoordelijkheid in deze zaak.
Het is immers niet omdat Turtelboom’s kabinetschef toevallig een procureur te Turnhout is, waar dat  Marcel Vervloesem jarenlang werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort, dank zij de klachten van Victor V. en zijn vrienden, werd dichtgedekt, dat men als Minister moet toelaten dat allerlei zware misdaden die door de genoemde aanklagers worden begaan, door de Turhoutse rechters worden dichtgedekt.

Gedurende de afgelopen 15 jaren heeft het gerecht van Turnhout steeds geweigers om de klachten van de Werkgroep Morkhoven te onderzoeken.  Zij stelde zich altijd uiterst partijdig op terwijl justitieminister Turtelboom voortdurend over een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ spreekt.

Vlak voor dat Marcel Vervloesem door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen definitief veroordeeld werd, gaf Professor rechtspsychologie Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) schriftelijk toe dat al de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen waren en dat de veroordeling van de correctionele rechtbank in Turnhout op basis van een onvolledig dossier gebeurde, zodat de uitspraak nietig verklaard had moeten worden en de hele gerechtelijke procedure (zonder er opnieuw een media-proces van te maken), eigenlijk had moeten hernomen worden.  Nadat men nog wat snel kopies van ontbrekende getuigenissen en stukken aan het gerechtdossier voegde, besloten de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen die hun kans eindelijk schoon zagen, om Marcel Vervloesem zonder meer schuldig te verklaren en te veroordelen.

Wat verder van belang is in heel deze zaak, is ook het feit dat Marcel Vervloesem door de genaamde Dimitri die bij de bovengenoemde doodsbedreigingen en aanslag betrokken was, begin vorig jaar opnieuw van ‘sexueel misbruik’ werd beschuldigd. Dat gebeurde via een artikeltje in Het Nieuwsblad.
Tien jaar geleden werd Marcel Vervloesem door Victor V. op precies dezelfde wijze beschuldigd. Ook Victor V. stapte eerst met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ naar een journalist van Het Nieuwsblad die hij wellicht goed kent en nam vervolgens contact op met de kranten Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die vanwege hun tevergeefse anti-Morkhoven campagne ten tijde van de Morkhoven-akties rond de isoleercellen in het Antwerpse ziekenhuis Good Engels, ten zeerste geinteresseerd waren.
Victor V. contacteerde ook de commerciële zender VTM die vanuit de café-dancing waar Victor V. toen ‘s nachts werkte, Victor V. en zijn jongere vrienden één voor één voor de camera’s lieten getuigen hoe zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. De beelden van die zogezegde getuigenissen werden rechtsstreeks uitgezonden.  Deze mediacampagne zorgde ervoor dat Marcel Vervloesem reeds als een ‘pedofiel’ werd bestempeld alvorens hij zijn mond nog maar kon opendoen en de door de pedo-woordvoerder van het Antwerpse parket opgestelde Belga- en ANP-berichtjes die overal verspreid overgenomen werden, deden de rest. Elementen die de juistheid van de uitgebrachte beschuldigingen moesten bewijzen, waren er niet meer nodig toen men bij het parket van Turnhout een gezamelijke klacht ging indienen tegen Marcel Vervloesem, waarvoor men, volgens een latere schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers die door de Justitie een ‘geloofwaardige getuige’ werd genoemd, elks 250 euro kreeg.

Het nieuws over Marcel Vervloesem sloeg in als een bom en in één trek was de belangstelling voor de door hem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarvoor zelfs journalisten van de drie grootste Japanse kranten naar het dorpje Morkhoven afzakten, verdwenen.  Het is op die manier dat de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt.

Nadien volgde er nog een jarenlang media-proces waarin Marcel Vervloesem voortdurend als ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en ‘pedofiel’ aan de schandpaal werd genageld.

Ik heb jarenlang over deze feiten geschreven. Het Koningshuis, de Nederlandse Koningin, de justitieministers, de kamerleden, de nationale en internationale pers, de voorzitters van het Europese Parlement…  Bijna alles en iederéén werd over deze gang van zaken geinformeerd en bijna iederéén besliste om dit schandaal op een aktieve manier ofwel door een stilzwijgen me dicht te dekken.  En het is zo dat ik geleerd heb hoe onze democratie werkt. Vandaar waarschijnlijk dat men ook opdracht heeft gegeven om al de skynetblogs en gepubliceerde brieven waaruit blijkt dat tal van ministers en politici hun politieke verantwoordelijkheid niet opgenomen hebben, zonder een spoor na te laten, te vernietigen.

Het is verwarrend en misleidend dat alle nationale en europese instanties die over ‘de rechten van het kind’ speken en erover akkoord zijn dat kindermisbruik ‘ten stelligste’ moet bestreden worden, tegelijkertijd al het mogelijke doen om de aktievoerders die grootschalige kindermisbruiken onthullen, het zwijgen op te leggen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kleine criminelen die doodsbedreigingen uiten en aanslagen op aktievoerders en hun kinderen plegen. Alle middelen zijn blijkbaar goed.

De kinderporno-industrie voldoet blijkbaar aan een sexuele ‘behoefte’ en brengt voldoende geld in het laadje om politiek gesteund te worden. Daarenboven worden kindermisbruiken als politieke chantage aangewend, wat uitermate nuttig kan zijn, vooral als er grote financiële of economische belangen in meespelen.

Het is opmerkelijk dat Victor V. tijdens het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, zo goed door het sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters gesteund werd.
In 2005 wist hij zelfs te bekomen dat de in een kleine petitie gestelde eisen om Marcel Vervloesem uit Morkhoven te verdrijven en de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, door burgemeester Jan Peeters onderschreven werden. Peeters, die ook sp.a-kamerlid is, was tijdens de jaren 90 onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid.

De Werkgroep Morkhoven heeft de steun van Peeters aan de quasi ongeletterde Victor V. die veel met jeugdcriminelen omgaat en waarvan 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan, nooit goed begrepen.

Zoals zij dit in het verleden reeds meermaals deed, schreef de Werkgroep vandaag ook naar de sp.a-kamerleden inzake de recente doodsbedreigingen waaraan Victor V., die spa- bestuurslid en sp.a-gemeenteraadslid is, deelnam.

Maar de sp.a kamerleden lijken deze gang van zaken stilzwijgend goed te keuren en geven daarmee nogmaals de indruk dat zij op één of andere manier zelf bij deze kwestie betrokken zijn.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

=====

De doodsbedreiging van Victor V.

17.12.2012 – 21.35 uur

Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

======

ad@ad.nl; red@hfd.nl; redactie@nd.nl; staatscourant@sdu.nl; nrc@nrc.nl; redactie@parool.nl; redactie@parool.nl; redactie@refdag.nl; nieuwsdienst@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; bnn@omroep.nl; eo@omroep.nl; hos@omroep.nl; redactie@volkskrant.nl; traffic@metronieuws.nl; redactie@spitsnet.nl; kro@omroep.nl; ikon@ikon.nl, hans.bonte; john.crombez@vlaamsparlement.be; deconinck.belgium.be; maya.detiege@dekamer.be; david.geerts@dekamer.be; caroline.gennez@s-p-a.be; medewerker.kitir.be; renaatlanduyt.be; traffic@metronieuws.nl; karin.temmerman@s-p-a.be; bruno.tobback@s-p-a.be; bruno.tuybens@dekamer.be; dirk.vandermaelen@dekamer.be; oostende@s-p-a.be; ann.vanheste@s-p-a.be; myriam.vanlerberghe@dekamer.be

Kopie:

Joëlle Milquet
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
milquet@ibz.fgov.be

Justitieminister A. Turtelboom
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be

Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenaren­zaken
info@ckfin.minfin.be

De heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie Vervaeke@law.kuleuven.be

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kindermisbruik: Wie zwijgt is medeplichtig

  1. kruitvat says:

    ‘I’d rather be caught holding up a bank than stealing so much as a two-word phrase from another writer’.
    JACK SMITH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s