Veiligheid van de burger: Open VLD standpunt

Turtelboom.bezoekt.Politie.Pajottenland

Omdat de Open VLD van justitieminister A. Turtelboom, steeds over de ‘Veiligheid van de burgers’ spreekt terwijl ze niet reageert op de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochterje in Herentals (die gepaard gingen met de versleuteling van al onze skynetblogs), publiceren we hierbij enkele links naar artikeltjes waarin de Open VLD de ‘Veiligheid van de burger’ centraal stelt.

Kopie ervan stuurden we ondermeer naar Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde en die om die reden misschien niet reageert op ons schrijven.
De Turnhoutse Justitie die nalaat om op te treden inzake de doodsbedreigingen en de daaropvolgende aanslag, vervolgde Marcel Vervloesem jarenlang om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Daarbij verdwenen zelfs al de ontlastende documenten uit Marcel Vervloesem’s strafdossier zoals Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, slechts enkele dagen voor de opsluiting van Marcel Vervloesem op 5.9.2008, erkende.

In feite zijn de door de Justitie van Turnhout en minister Turtelboom toegestane doodsbedreigingen, niets meer dan een ordinaire afrekening.
Men kan spreken van echte maffia-praktijken omdat er samengewerkt wordt met allerlei soorten kleine criminelen die men ongestraft laat en die men louter gebruikt om een dossier inzake kindermisbruiken dicht te dekken.
Het vertelt ons ook iets meer over de Open VLD-politiek en de politieke standpunten van Minister Turtelboom zelf die enerzijds de ‘bestraffing van zelfs de kleinste misdaad’ en ‘een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt, terwijl zij anderzijds de grote criminelen de mogelijkheid geeft om zich vrij te kopen.

Het zwijgen van Turtelboom over wat er binnen de politiezone Neteland (Herentals en omstreken) gebeurt, staat ook schril in contrast met de werkbezoeken die ze destijds als Minister van Binnenlandse Zaken aan de politiezone Sylle & Dendre in Lens, Halle-Vilvoorde, Druivenstreek, Grimbergen, WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem) en Pajottenland aflegde ten einde zich ‘in de authenticiteit van het politiegebeuren in te leven’.
De Minister heeft blijkbaar maar weinig van haar ‘leerrijke bezoeken’ geleerd.  Want hoe kan men anders verklaren dat zij toelaat dat de voorzitter van de Commissie van Veiligheid en Justitie te Herentals die tevens bestuurslid is van de politieraad Neteland, minderjarigen tracht om te kopen en zelfs met de dood bedreigt ? En dan spreken we nog niet over de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag die op zijn doodsbedreiging volgden. Een minister die dergelijke praktijken goedkeurt, verliest iedere politiek vertrouwen van de burger.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Op aangeven van Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen bracht minister Annemie Turtelboom, destijds een werkbezoek aan de politiezone Pajottenland.  Turtelboom had vooral oog voor de ‘vruchtbare samenwerking tussen de politiezones niet alleen op arrondissementeel vlak maar ook over de provincie- en de taalgrens heen’.

—-

Speerpunten Open VLD: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs
Open VLD presenteert zich als de Derde Weg, tussen Janssens en De Wever. De belangrijkste thema’s: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs.
Veiligheid: veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de politie. Open VLD wil een veiligheidsbeleid op maat van de wijken, met wijkcontracten waarin politie, stedelijke overheid en burgers samenwerken. De politie moet nog meer aandacht besteden aan jongerencriminaliteit en aan de strijd tegen financiële criminaliteit.
Standpunt Open VLD over Veiligheid
De politiehervorming levert positieve resultaten op. Het vertrouwen in de politie stijgt en misdrijven worden sneller opgespoord. Maar het kan altijd beter.
Een betere samenwerking tussen de politie en de scholen moet probleemjongeren sneller opsporen zodat wordt vermeden dat zij zware criminele feiten zouden plegen. Open Vld pleit ook voor een betere communicatie tussen burger en politie.
Niet alleen preventie is belangrijk, maar ook een efficiënte bestraffing.
Open VLD wil Veiligheid in Antwerpen
De partij Open Vld wil meer veiligheid in Antwerpen. Het Antwerps boegbeeld van Open Vld, Annemie Turtelboom, ging hiervoor inspiratie halen in Brussel. Het systeem dat ze willen invoeren komt uit Japan en heet ‘Koban’.
Open Vld zet in op veiligheid in Antwerpen
Politieteams op z’n Japans en meer creatieve vrijheid voor rechters bij het opleggen van straffen. Dat zijn enkele ideeën van de vernieuwde Open Vld.
“Politiewijkteams met telkens dezelfde agenten, die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 door probleembuurten wandelen, zegt Kris Luyckx. Het idee is door Annemie Turtelboom, het nieuwe Antwerpse boegbeeld van Open Vld, opgepikt toen ze als minister van Binnenlandse Zaken een bezoek bracht aan de buurt van het Brusselse Noordstation.
Het systeem heet Koban en komt uit Japan. Kleine politieteams van zes tot twaalf man patrouilleren onafgebroken door de straten. Ze bouwen een vertrouwensband op met de buurtbewoners en stellen zelf geen pv’s op, maar geven vergrijpen wel door aan het nabije politiebureau.
“Open Vld wil van meer veiligheid zeker een thema maken voor de verkiezingen”, zegt Kris Luyckx. “We moeten de criminaliteit harder gaan aanpakken, want we willen hier geen Brusselse toestanden. Waarom zou je een illegaal die een misdrijf heeft gepleegd bijvoorbeeld niet voor tien jaar de toegang tot het land kunnen ontzeggen?”
Open VLD zet in op wonen, veiligheid en onderwijs
Open VLD wil op lokaal gebied vooral inzetten op (verkeers)veiligheid, onderwijs en betaalbaar wonen. Dat zegt voorzitter Alexander De Croo in Metro.
Senator Guido De Padt (Open VLD) wil openbare criminaliteitscijfers per straat, buurt of stad
Burgers in Engeland en Wales die willen weten hoeveel criminaliteit en antisociaal gedrag er zich voordoet in hun straat, buurt of stad, kunnen dat heel gemakkelijk. De criminaliteitsstatistieken worden door de overheid op dat niveau namelijk beschikbaar gesteld via het internet.
Maar ook in Nederland vinden we een gelijkaardig initiatief. In Amsterdam kunnen inwoners alle informatie over het veiligheidsbeleid in de stad raadplegen op de website voor een veilig Amsterdam.
Guido De Padt: “Deze twee initiatieven zijn goede voorbeelden van transparante publicatie van criminaliteitsstatistieken. Op die manier wordt ook de burger nauwer betrokken bij het veiligheidsbeleid. De vraag is natuurlijk of dit ook voor ons land haalbaar en wenselijk is. Maar één van de speerpunten voor de huidige bestuursperiode is uiteraard veiligheid . Veiligheid is een basisrecht en verdient de komende jaren de prioriteit.“ “Zonder veiligheid immers geen vrijheid. Een slagkrachtige politie en justitie zijn ook noodzakelijk voor het vertrouwen in onze rechtstaat. Het garanderen van de veiligheid en het aanpakken van de onveiligheid zijn in die zin heel belangrijk.“, stelt senator De Padt.
Hij zal aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken dan ook vragen om in ons land een gelijkaardig initiatief uit te werken waarbij de criminaliteitscijfers tot op microniveau beschikbaar worden gesteld. Tijdens zijn ambt van minister van biza had hij al opdracht gegeven om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.
IS DE VLAMING WANTROUWIG OF VERLIEST DE POLITIEK HET VERTROUWEN
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s