Werkgroep Morkhoven: Antwoord van de Skynet Klantendienst

studie.slachtoffer.jpg

De Werkgroep Morkhoven ontving een mededeling van de Skynet Klantendienst die we, eerlijkheidshalve, in bijlage publiceren.

We blijven ons echter, hoe dan ook, ernstige vragen stellen omtrent het feit dat de 4 weken lange onbereikbaarheid van alle blogs (wat nooit eerder gebeurde) toevallig samenviel met de 4 weken lange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter waartegen de Justitie niet optrad en waarover de ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken), Vanackere (Ambtenarenzaken) en Geert Vervaeke (Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie), een mysterieus stilzwijgen bewaren.

Dat stilzwijgen is, zoals het wekenlange stilzwijgen over wat er met de skynetblogs gebeurde, niet echt ‘normaal’ te noemen en de ministers geven door hun stilzwijgen zelfs de indruk dat zij deze zaak willen dichtdekken.

We wensen nog eens aan te halen dat Victor V.  op 17.12.2012 een sms-je met een poging tot omkoping en een doodsbedreiging naar Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochter stuurde en dat Victor V. toevallig ook de man is die in 1998 (en waarschijnlijk ook nadien) de valse beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging organiseerde zodat de kinderpornozaak Zandvoort daardoor kon dichtgedekt worden.

In 2005  liet dezelfde Victor V. een petitie rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem, uit Morkhoven zou verbannen worden (wat bij zijn vrijlating in 2010 gebeurde) en dat de ‘Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden’ (wat in 2007, na de eis van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut om de Werkgroep Morkhoven uit de lijst met zoekresultaten van de zoekrobot Metatele te schrappen,  ook gedeeltelijk lukte doordat Skynet toen 3 blogs van de Werkgroep Morkhoven, waaronder de blog ‘Doofpot Justitie’, versleutelde).

Doordat de door amper 10 man getekende petitie, via het Morkhovense raadslid Marleen Diels (CD&V) op de agenda van de Herentalse gemeenteraad werd gezet, verklaarde de Herentalse burgemeester Jan Peeters zich in de Herentalse gemeenteraad akkoord met de door de Victor V. gestelde eisen.  Peeters is diegene waaraan Victor V. grotendeels zijn politieke benoemingen, waaronder zijn benoeming tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Politie en Veiligheid en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland, te danken heeft.  Peeters is tevens sp.a-kamerlid en is de oud-Staatssecretaris en de oud-Minister van Veiligheid.

We willen ook nog eens herhalen dat de wekenlange doodsbedreigingen niet zomaar uit de lucht kwamen vallen. Zij maken deel uit van een lange reeks.

De RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, werd ook met doodsbedreigingen bestookt.  De doodsbedreigingen die gepaard gingen met telefoonproblemen, bleven maandenlang aanhouden.  Belgacom wist het probleem niet op te lossen.  Er werd niet ingegaan op het verzoek van Gina Bernard om een Zöllertoestel te plaatsen zodat de oorsprong van de doodsbedreigingen kon achterhaald worden en de Justitie trad blijkbaar niet op.  Uiteindelijk werd Gina die zelfs al een afscheidsverklaring had opgemaakt, in wat men een ‘auto-ongeval’ noemde, vermoord.

Bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem in 2010, werden ook de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, waarmee Marcel Vervloesem op bevel van de Justitie al drie jaar lang geen contact mag opnemen, het slachtoffer van wekenlange doodsbedreigingen waarvoor een klacht werd ingediend bij de politie te Sint-Gillis (Brussel).
Zoals bij de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochtertje, werd er vooral ‘s nachts telefonisch gedreigd alhoewel er ook enkele brieven met doodsbedreigingen toekwamen.

Normaal gezien hadden de doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter nooit wekenlang kunnen duren omdat er vanaf de eerste doodsbedreiging van Victor V. op 27.12.2012, reeds klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals.  De hiervan opgemaakte processen-verbaal werden, tesamen met de uitgeprinte sms-berichtjes met doodsbedreigingen, naar het parket van Turnhout gestuurd die er blijkbaar niets mee deed.  Alhoewel in de uitgeprinte sms-jes duidelijk stond vermeld dat de doodsbedreigingen van Victor V. en zijn kompaan D. afkomstig waren, werden zij niet eens opgepakt voor verhoor.  Daardoor bleven de doodsbedreigingen dag en nacht duren en werd er na drie weken zelfs een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter gepleegd die gevolgd werd met een waarschuwing van D. aan het adres van Marcel Vervloesem’s kleindochter.  Doordat men er door de versleuteling van de blogs niet in geslaagd was om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen en ook Minister van Justitie   A. Turtelboom (Open VLD) herhaaldelijk over de doodsbedreigingen en de aanslag werd ingelicht, werd D. die zogezegd onvindbaar was, tenslotte aangehouden.  Na gezegd te hebben dat hij ‘geen GSM meer heeft’, werd D. terug vrijgelaten waarna hij gewoon doorging met zijn doodsbedreigingen en er zelfs mee dreigde ‘om het huis in brand te steken’.

Het schijnt dat D. nog altijd ongestoord rondloopt en dat Victor V.  nog altijd niet verhoord werd terwijl hij aan de oorsprong ligt van de wekenlange doodsbedreigingen.

D. stuurde begin vorig jaar ook al sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s kleindochtertje.  Ook daarvan werd er een klacht neergelegd bij de politie van Herentals.  Die doodsbedreigingen volgden op een verhaal in Het Nieuwsblad waarin D., zoals Victor V. dat in 1998 heeft gedaan, Marcel Vervloesem van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde waarop de Turnhoutse Justitie onmiddellijk optrad en in een Belga-berichtje liet weten dat het deze ‘feiten ZEER ERNSTIG nam’.  Alhoewel justitieminister Turtelboom van deze kwestie werd ingelicht, werd D. nooit opgepakt voor verhoor en verdween Marcel Vervloesem voor zes maanden achter de tralies.  Dat kwam omdat de rechters te Turnhout het aanhoudingsmandaat steeds verlengden ‘omdat de psychologe nog niet klaar was met haar onderzoek naar de geloofwaardigheid van D.’.   Doordat de ministers van Justitie dergelijke praktijken toelaten, klaagt men al jarenlang over de ‘overbevolking’ in de Belgische gevangenissen.

Ik wil er nog even aan toevoegen dat de rechters van de Raadkamer te Turnhout die besloten om Marcel Vervloesem vast te houden, toevallig ook de rechters zijn die hem jarenlang vervolgden. De genaamde Peter vander Flaas zal ongetwijfeld begrijpen wat ik bedoel.

Uit het feit dat de doodsbedreigingen en de aanslag wekenlang duurden zonder dat de Turnhoutse rechters optraden en zonder dat de voornoemde ministers het nodig vonden om te reageren,  kunnen we opmaken dat er iets meer achter deze zaak schuil ging.  Het toont opnieuw aan dat Victor V. en zijn kompaan D. van hogeraf beschermd worden.  Zij hadden immers nooit wekenlang doodsbedreigingen kunnen uiten en zelfs een aanslag kunnen plegen indien de Turnhoutse justitie daarmee niet akkoord was gegaan.  Misdadigers die, bij wijze van spreken, overal hun naamkaartje achterlaten, worden meestal onmiddellijk opgepakt en opgesloten.  Men werd dus niet alleen beschermd maar men WIST ook dat men voor het plegen van deze misdaden beschermd werd.  Victor V. en zijn kompaan D. wisten dus van tevoren dat de Turnhoutse Justitie niet zou optreden en dat zij, niettegenstaande de achtergelaten bewijzen, nooit vervolgd zouden worden.
De meeste misdadigers kunnen alleen maar dromen van een dergelijke (politieke) onschendbaarheid.

Het is al jaren bekend dat de Turnhoutse Justitie vrij goed opschiet met jeugdcriminelen. Dat bleek ook toen een vriendinnetje van D. enkele maanden geleden in de vijver van het Turnhoutse justitie-kasteeltje verdronk nadat zij te veel aanstekers-gas had ingeädemd.  De vijver rond het kasteeltje staat bekend als een ontmoetingsplaats van drugshandelaars en gebruikers.

De goede verhouding tussen Justitie en jeugdcriminelen bracht ondermeer met zich mee dat de jeugdcriminelen die Marcel Vervloesem beschuldigden, steeds op hun minste woord werden geloofd en als ‘betrouwbare getuigen’ werden opgevoerd terwijl al de voor Marcel Vervloesem ontlastende getuigenissen als ‘leugens’ werden bestempeld en zelfs uit het strafdossier verdwenen, zoals Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, slechts enkele dagen voor Marcel Vervloesem’s definitieve veroordeling in 2008, erkende.

Men zou bijna kunnen stellen dat de bende kleine criminelen die uit Morkhoven en omstreken die jarenlang tegen de Werkgroep Morkhoven werd opgezet en die, volgens een schriftelijke verklaring die uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdween, voor haar klachten zelfs betaald werd, een  soort vriendschapsband met de Turnhoutse justitie hebben gesmeed.

Ik betwijfel echter of de burgers uit Herentals en omstreken die regelmatig te maken krijgen met diefstallen en inbraken, met deze bondgenootschap tevreden zijn.  Gezien er echter niemand bereid is om tegen deze onaanvaardbare handelswijze op te treden, blijft dit systeem van geven en nemen, tot op de dag van heden bestaan.

De Turnhoutse procureur Jan Poels die door justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd, zal daar zeker niets aan veranderen.  Hij weet immers maar al te goed dat, als zijn politieke ambtstermijn is afgelopen, hij terugvliegt vanwaar hij gekomen is en dat hij straks zijn job van procureur weer zal moeten opnemen. Waarom zou hij de witte ridder gaan spelen terwijl hij straks weer in het winkeltje van zijn vrienden beland ?  Het is daarom dat Poels waarschijnlijk zo stil blijft nadat ik hem in een Open Brief over de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag contacteerde.

Van minister Turtelboom die de kiezer een paar jaren lang heeft plat gepredikt door middel van uitspraken zoals ‘ik wil dat de kleinste misdaad bestraft wordt’ en ‘ik wil een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’, hoeft men al niet veel beters te verwachten. Zij verkiest met de Open VLD die voor elke verkiezing steeds over de ‘Veiligheid van de Burger’ spreekt, eerder een verkiezingsnederlaag dan orde op zaken te stellen.  De Open VLD heeft maar weinig geleerd van haar politieke afgang bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.  Terwijl Turtelboom de lippen stijf op elkaar blijft persen, beseft zij maar al te goed dat, indien het zo verder gaat, zij met de Open VLD alleen nog maar op de grote criminelen kan rekenen.  Die mogen tegenwoordig hun straffen afkopen.

Gezien de Turnhoutse rechters van Minister Turtelboom en Poels geen sancties hoeven te vrezen, laten zij ook Victor V. en zijn kompanen ongestoord hun gang gaan.  Victor V., die dank zij de sp.a, nu samen met zijn vrienden van de Turnhoutse justitie aan tafel zit tijdens het zogenaamde vijfhoeksoverleg tussen de politie en de justitie, mag voortaan gerust zijn.  Zijn 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes zullen nu zo goed als zeker in een bestofte schuif van het bureau van de Turnhoutse onderzoeksrechter blijven liggen.

Omdat deze zaak door de vriendjespolitiek binnen de Belgische regering en allerlei politieke benoemingen geblokkeerd wordt,  gaan we met de Werkgroep Morkhoven nu zoveel mogelijk europese en internationale instanties informeren.  Het wordt immers hoogtijd dat zij uitgebreid geinformeerd worden over wat er in België op politiek vlak en justitiegebied gebeurt.  Want wat er dit dossier gebeurt, vindt ongetwijfeld ook plaats in tal van andere politieke dossiers.
Gisteren werden er reeds Britse parlementsleden gecontacteerd die de bemoeizieke administratie en het corrupte Euro-bestuur in Brussel, grondig beu zijn.

Tenslotte nog dit om af te sluiten: De Skynet Klantendienst spreekt in haar bijgevoegde brief enkel over ‘twee onbereikbare blogs’ terwijl dat ALLE skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld werden en terwijl bijna alle webpagina’s van die blogs van het internet waren verdwenen.

We zijn tevreden met het feit dat de skynetblogs terug ontsleuteld zijn maar het zou niet slecht zijn indien de Skynet Klantendienst en Belgacom de binnenkomende klachten iets sneller behandelt. Dat is ongetwijfeld ook de mening van de Ombudsman Telecommunicatie die in deze zaak bemiddeld heeft.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Een kopie van dit schrijven wordt naar de ministers Turtelboom en Milquet verzonden.

——————————————-

Geachte Heer,
Hierbij wat verduidelijkingen betreft het bannen van uw blogs …  (die inmiddels terug bereikbaar zijn)
1.       over de manier waarop het antispam systeem werkt …
Het antispam-systeem filtert alle blognotities en past hierbij een aantal  parameters / algoritmen  toe
**op bloginhoud …   (een ‘baesian’ filter vergelijkt verbanden tussen echte inhoud en spam)
en
** en de daarbij horende data: land van herkomst, trefwoorden, enz …
Op basis van deze analyse kan het geautomatiseerde systeem delen van de inhoud als spam beschouwen.
Dit is zeker zo wanneer er 2 spamnotities zijn in de laatste 5 publicaties.
Even benadrukken dat het antispamsysteem op zich niet in staat is om blogs of gebruikers te bannen, maar
enkel melding maakt van mogelijk door het systeem herkende ‘spam’ .
Het bannen zelf is een handmatige actie van het technisch team en gebaseerd op de automatische meldingen van het antispamsysteem.
Het handmatig bannen van blogs gebeurt omwille van:
–          Een overtreding van de gedragscode
–          Een vraag van het gerecht
–          Wegens een schending van het auteursrecht (onrechtmatig gebruik van namen, foto’s, merken, …)
2.       Wat er gebeurde met uw account (en uw blogs)…
Op 21 december was er een sterke stijging van het dataverkeer en dus werd ons blogplatform sterk belast.
Het systeem herkende dit als een spamaanval en de gemarkeerde blogs werden geband.
Door een menselijke fout in het proces werden uw gegevens gewist.
We willen ons alvast excuseren voor het ongemak en nemen de nodige maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.
We deden alsus het nodige zodat het bannen niet zomaar kan gebeuren,
       (tenzij bij klacht zoals onterecht gebruik van naam, foto, het auteursrecht, …)
De 2 getroffen blogs zijn nu opnieuw bereikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Het Skynet-team
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Werkgroep Morkhoven: Antwoord van de Skynet Klantendienst

 1. kruitvat says:

  ‘Herentalse aktie tegen cyberpesten’

  Oud-leerlinge helpt school bij actie tegen cyberpesten
  DONDERDAG 31 JANUARI 2013,

  HERENTALS – Scholengroep kOsh maakt voor een project tegen cyberpesten gebruik van een nieuw boekje over cyberpesten met bijhorende cd-rom, ontwikkeld door Lieze Van Orshaegen. Zij is een oud-leerlinge bij kOsh, die daar een eindwerk over maakte.
  De aandacht voor de gevaren van het internet en cyperpesten is niet nieuw bij kOsh. Medewerkers van de Computer Crime Unit van de federale politie (FCCU) kwamen al meermaals voordrachten geven op de campus Wolstraat.

  Sinds 2010 zoekt de scholengroep ook naar oplossingen voor problemen ontstaan door cyberpesten.

  Er zijn referentieleerkrachten die optreden als een lokaal meldpunt. Bert Van Leemputte is één van hen.

  ‘Dat is geen overbodige luxe’, zegt hij. ‘Zo gebeurde het al dat een leerling een leraar stiekem filmde tijdens de les en het filmpje een paar minuten later met commentaar op You Tube plaatste. Ook maakten we het al mee dat een leerling in naam van iemand anders een profiel aanmaakte op Facebook en veel reacties losweekte. Deze jongeren kunnen de draagwijdte van wat ze doen vaak niet inschatten.’

  Preventie

  Met haar boekje ‘Pest@pen op school’ wil Lieze Van Orshaegen alvast werkmateriaal aanbieden waarmee schooldirecties en referentieleerkrachten aan de slag kunnen. ‘Veel aandacht gaat naar preventie, maar ook naar hulpverlening naar de slachtoffers toe.’

  kOsh ziet het project ruim. ‘Waarschuwen voor de gevaren van het internet doen we al best van in de basisschool. In een zesde leerjaar zit al bijna iedereen op Facebook, met alle risico’s vandien. Ook aan ouderen willen we de boodschap meegeven alle rommel van het net te halen. Anders bestaat het risico dat een potentiële werkgever die de naam googelt van een sollicitant informatie vindt die hij beter niet heeft.’

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130130_00451444

 2. kruitvat says:

  De 14-jarige kleindochter van de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem, werd door het jarenlange media-proces waarin haar grootvader als een ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal werd genageld, voortdurend gepest op school.

  Alsof dit nog niet voldeed, ontvingen Marcel Vervloesem’s dochter en de kleindochter gedurende de voorbije weken onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
  Hiervan werd aangifte gedaan bij de politie maar de rechters van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en die hem daarvoor in 2006 zelfs een spreekverbod met de pers oplegden, weigerden om op te treden terwijl de namen van de daders bekend zijn.

  Doordat de Turnhoutse rechters niet optraden en men al de skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven had afgesloten zodat niemand wist wat er precies gebeurde, werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem’s dochter. De genaamde Ronnie Geens, hoofdcommissaris van de politie te Herentals, die goede contacten onderhoudt met één van de daders van de doodsbedreigingen, wenste van de aanslag echter geen proces-verbaal op te maken zodat de Turnhoutse rechters wederom geen onderzoek moesten voeren.

  Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) die zegt dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (christen-democraten) en Minister van Ambtenarenzaken Vanackere (christen-democraten) vinden deze toestanden echter normaal en wensten op de klachtbrieven van de Werkgroep Morkhoven niet te antwoorden. Zij maken nu reclame voor de manier waarop de Vlaamse Overheid met ‘pesten op school’ omgaat.

  Dat getuigt nog eens van hun politieke onwil om hun verkiezingsbeloftes in daden om te zetten.

  Minister Turtelboom en de Open VLD herhaalden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 voortdurend dat zij de ‘Veiligheid van de burger op de eerste plaats stelden’. Dat doen zij dus door de kleine criminelen die met de steun van bepaalde rechters en corrupte politie-ambtenaren burgers terroriseren, te beschermen.

  Jaarlijks ruim 15.000 gesprekken over pesten met Centra voor Leerlingenbegeleiding
  31 januari 2013
  Bron: Belga
  Auteur: gjs

  De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben in het schooljaar 2011-2012 15.410 gesprekken gevoerd over pesten. ‘Dat is veel’, zeggen de centra, maar toch roepen ze ouders en leerlingen op niet te twijfelen om bij hun CLB aan te kloppen. ‘Want wie erover praat, krijgt hulp. En hoe sneller hoe beter.’
  De Vlaamse week tegen pesten start vrijdag met als thema ‘Horen, zien en SPREKEN ! ‘. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zetten in een mededeling enkele cijfers op een rij.

  Jaarlijks worden naar schatting 30.000 jongeren regelmatig gepest. Voor 7.190 van hen kwam een CLB vorig schooljaar op een of andere manier tussen. In 76 procent van de gevallen gaat het om leerlingen tussen 10 en 16 jaar oud, 37 procent is tussen 13 en 15 jaar.

  De centra geven informatie, advies en kortdurende begeleidingen. De gesprekken worden niet altijd met de leerling zelf gevoerd, maar ook met ouders of met de klasgroep, of met de leerkracht of zorgcoördinator, zodat die ondersteuning krijgen om met de pestsituatie om te gaan. Ook de pesters zelf en hun ouders kunnen bij het CLB terecht.

  ‘Samen gaan we op zoek naar hoe we de situatie kunnen verbeteren.’ Vertrouwen is daarbij ‘belangrijk’. Het CLB werkt onafhankelijk van de school en de medewerkers hebben beroepsgeheim.

  De Vlaamse week tegen pesten start traditioneel met de uitreiking van de Pesten-Dat-Kan-Niet! -prijs. Die gaat dit jaar naar de Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130131_00452581

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s