Staatsveiligheid werft spionnen via Youtube en Facebook…

Image

Staatsveiligheid werft spionnen via Youtube en Facebook…

Op 11 augustus 2009 geraakte bekend dat Selor, het rekruteringsbureau van de Belgische overheid, via Facebook en een promotiefilm op Youtube, naar sollicitanten voor de Staatsveiligheid zocht.

Het videootje legde uit wat de functie ‘inspecteur voor de veiligheid van de staat’ inhoudt en er werd aan toegevoegd dat men ‘dringend op zoek was naar inspecteurs voor de buitendiensten’. Dat zijn mensen die informatie kunnen inwinnen of zich kunnen toeleggen op schaduwingen en beschermingsopdrachten.

De zoektocht werd mee ondersteund door advertenties op Facebook.

Selor kondigde de moderne aanpak al in mei 2009 aan en het wil ook op Twitter aanwezig zijn. De bedoeling is om zogezegd ‘meer naamsbekendheid onder jongeren te krijgen’.

De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de genaamde Victor V. die, tesamen met zijn 17-jarig kompaantje Dimitri, gedurende de afgelopen weken verantwoordelijk was voor de doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, voor de Belgische Staatsveiligheidsdiensten werkt.

Victor V. stapte in 1998, nadat de wereldpers naar het dorpje Morkhoven stroomde om verslag uit te brengen over de door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven onthulde kinderpornozaak Zandvoort, immers plotseling naar Het Nieuwsblad en beweerde dat hij ‘in zijn jeugdjaren onophoudelijk door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’. Daarna sprak hij af met de Vlaamse commerciële TV-zender VTM voor een rechtsstreekse uitzending vanuit de café-dancing Berkenmus waar hij toen ‘s nachts werkte. Bij die uitzending zouden de ‘andere slachtoffers van Marcel Vervloesem’ één na één aan het woord komen.  Die ‘andere slachtoffers’ waren toevallig de jongeren van de plaatselijke jeugdbende die regelmatig een jointje bij Victor V. gingen roken.  Na de uitzending begaven de journalisten van Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zich naar het huis van Victor V.  om verder af te spreken.

Na de beschuldigingen voor de VTM-camera’s die nog wat aangedikt werden door de artikels in de voornoemde kranten, ging men op het gerechtshof van Turnhout klacht neerleggen tegen Marcel Vervloesem.  De zogezegde slachtoffers ontvingen 250 euro voor de beschuldigingen en 250 euro voor de klachten bij de Justitie , zoals één van hen schriftelijk verklaarde.

Na deze goed voorbereide aktie werd Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar als ‘zelfverklaarde pedojager’ en ‘laffe kindermisbruiker’ aan de schandpaal genageld.  Over de kinderpornozaak Zandvoort (met bijna 90.000 slachtoffers) werd er niet meer gesproken, wat bewijst dat het om een doofpotoperatie ging.

Ook de 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor V. bestaan, werden doodgezwegen en bleven ononderzocht (Victor V. is een getrouwde homo met een voorkeur voor jongeren en jongetjes).

Dat laatste bewijst dat Victor V. in dienst van de Belgische Staatsveiligheid werkte en dus vanaf den beginne beschermd werd. Dat verklaart ook waarom alle ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen zonder dat er een haan naar kraaide en zonder dat de achteréénvolgende justitieministers, die allen meermaals werden ingelicht,  daarmee rekening hielden.

Het gaat hier om de (oud-)ministers van justitie De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten), Verwilghen (Open VLD, vlaamse liberaal-democraten), Onkelinx (PS, Parti Socialiste), Van Parys (CD&V), Van Deurzen (CD&V) en Turtelboom (Open VLD).

Zoals in dit soort zaken binnen de politieke en gerechtelijk kringen de gewoonte is, werd Victor V. ook politiek beloond voor zijn belangrijke rol in deze doofpotoperatie.

In 2005, terwijl Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, werd hij dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, vlaamse socialisten) ,  tot bestuurslid van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (OCMW) benoemd.
Het is in die periode dat hij een petitie liet rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gezet worden (wat intussen gebeurde) en dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’.
Hij kreeg daarbij de steun van Peeters die de eis om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, ‘voor onderzoek’ aan de juridische dienst van het stadje Herentals beloofde over te maken.
In 2006 werd Victor V. met enkele voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Dat was opnieuw mogelijk dank zij de steun van Peeters die, benevens burgemeester, ook sp.a-kamerlid is en zelfs oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid is geweest.  Ook dit wijst weer op een directe betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid temeer daar Victor V. thans ook bestuurslid is van de politieraad van de Zone Neteland die door Peeters, die ook aan het hoofd staat van de gemeentepolitie, voorgezeten wordt.Ook de doodsbedreigingen van de voorbije weken wijzen op de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid.Op 17.12.2012, vlak nadat er op de Nederlandse website Argusoog, binnen het kader van de Zaak Demminck, een artikel was gepubliceerd over de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar de intussen vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens en Marcel Vervloesem speurden, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, een sms-berichtje van ‘Nonkel Vic’ (Victor V.)  waarin hij haar poogde om te kopen en een haar wilde dwingen om een hechte ‘vriendschap’ via Facebook aan te gaan. Omdat het meisje bleef zwijgen en het sms-je met de bezwaarlijke gegevens niet wenste te wissen, uitte hij doodsbedreigingen.

De ouders (Marcel Vervloesem’s dochter en schoonzoon) gingen onmiddellijke een klacht neerleggen bij de politie van Herentals die vaststelde dat het berichtje van de GSM van Victor V. afkomstig was.  Bij hun klacht voegden zij het uitgeprinte sms-berichtje.

Normaal gezien had Victor V. verhoord moeten worden. Maar er gebeurde niets, wat nogmaals bewijst dat deze beschermd wordt.

De dagen daarop regende het doodsbedreigingen die afkomstig bleken te zijn van eenb ‘anonieme GSM’ maar waarin de genaamde Dimitri V., een 17-jarige jeugdcrimineel waarmee Victor V. veel optrekt, zich constant kenbaar maakte.

Ook Dimitri V. werd ongemoeid gelaten.

Dimitri V. is diegene, die zoals Victor V. dat in 1998 heeft gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.  Hij deed dit vermoedelijk op aanraden van Victor V.  en het gevolg hiervan was dat aktievoerder Marcel Vervloesem toen opnieuw werd opgepakt nadat hij als een ‘onverbeterlijke recidivist’ werd gebrandmerkt. De raadkamer van Turnhout die uit dezelfde rechters (Jacobs, Vander Flaas,) bestond die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben, en die enkel op de weerlegde gezegdes van Dimitri V. baseerden, stelden voor om door middel van een psychologisch onderzoek te achterhalen ‘in hoeverre Dimitri V. geloofwaardig was’.  Door het psychologisch onderzoek te laten aanslepen en het aanhoudingsmandaat steeds te verlengen, wisten zij Marcel Vervloesem zes maanden lang achter de tralies te houden.

Voor de criminele praktijken van de Turnhoutse rechters, werd er herhaalde malen klacht neergelegd bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die niet reageerde.  Dat  komt waarschijnlijk omdat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

Het is vermoedelijk om dezelfde reden dat Turtelboom nog altijd niet heeft gereageerd op onze klachten over de sms-jes met doodsbedreigingen die wekenlang naar Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter werden gestuurd en die zelfs resulteerden in een regelrechte aanslag op Vervloesem’s dochter en een bijkomende dreiging om het huis, waarin zij met haar man en haar vier kinderen woont, ‘in brand te zullen steken’.

Een zoveelste bewijs voor de betrokkenheid van de Justitie en de Belgische Staatsveiligheid, is het feit dat op 21.12.2012 (amper drie dagen na de eerste doodsbedreiging van Victor V.) alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven werden afgegrendeld.  De blogbeheerder van de Werkgroep Morkhoven diende daarvoor klacht in bij de Skynet Klantendienst. In tegenstelling tot wat de gewoonte is, kwam er echter geen enkele reactie. En terwijl de blogs gesloten bleven, bleef het, met medeweten van de justitieminister, doodsbedreigingen regenen zonder dat er iemand verhoord of geärresteerd werd.

De Werkgroep Morkhoven legde ook een klacht neer bij de politie van Sint-Gillis.
Bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem in 2010 dienden de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, ook reeds een klacht in bij de politie van Sint-Gillis vanwege de wekenlange telefonische doodsbedreigingen die, zoals bij de recente doodsbedreigingen, vooral ‘s nachts plaats vonden. Gezien Marcel Vervloesem al jarenlang een contactverbod heeft met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en dit contactverbod hem door de Justitie werd opgelegd, is het duidelijk wie er mede verantwoordelijk is voor al deze doodsbedreigingen.

De Werkgroep richtte zich omwille van de versleuteling van al haar blogs, ook tot de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde en die de telecommunicatiemaatschappij Belgacom contacteerde (eigenaar van de skynet-blogs).  Belgacom is voor 53% in handen van de Belgische Staat.

De blogs bleven meer dan vier weken afgesloten. De webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven verdwenen daarbij bijna allemaal van het internet terwijl Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochtertje voortdurend geterroriseerd werden.  Voor elke nieuwe doodsbedreiging werd er een klacht neergelegd bij de Herentalse politie en de processen-verbaal werden telkens doorgestuurd naar het parket van Turnhout zonder dat Victor V. en zijn kompaan Dimitri verhoord of gearresteerd werden.  Dat bewijst nogmaals dat Victor V. en zijn kompanen uit het criminele jongerenmilieu, nog altijd door de Turnhoutse rechters beschermd worden.

Er werd ook herhaaldelijk klacht neergelegd bij Minister Milquet (cdH) en Vanackere (CD&V) omdat Victor V. de voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie en tevens een bestuurslid is van de Politieraad Neteland is.
De ministers zijn er ook van op de hoogte dat de Herentalse politiecommissaris Ronnie Geens (Politie Neteland) die bevriend is met Victor V.,  geen proces-verbaal wilde opmaken van de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter ‘omdat men niets kon doen’.

Maar beide ministers reageren niet en vinden het doodnormaal dat minderjarigen en gezinnen door jeugdbendes worden geterroriseerd.

Minister Milquet stelde in haar Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie van 16.1.2013 nochthans dat zij de ‘Veiligheid van de burgers wil versterken’.

Ook Minister Turtelboom maakt gebruik van dezelfde goedkope en nietszeggende verkiezingsslogans.  Op 15.1.2012 verklaarde zij nog, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, dat zij de ‘de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur wil her­be­kij­ken om elke zweem van par­tij­dig­heid bij ma­gi­stra­ten te ver­mij­den’.

In een antwoord aan redacteur Yves Desmet van de krant De Morgen op 14.6.2012, stelde zij dan weer: ‘De minister geeft leiding aan het openbaar ministerie. Zij is mee verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.  Men is het in dit land niet gewoon dat een minister van Justitie meer doet dan de fouten van zijn administratie en de rechterlijke orde te vergoelijken of uit te leggen. Ik ben echter verkozen door kiezers die meer dan ooit en volkomen terecht eisen dat politici problemen oplossen. Ik ben democratisch gelegitimeerd om de macht die ik heb te hanteren als hefboom, binnen de perken van de wetten en de rechtsstaat, en met totaal respect voor de scheiding der machten. Dat zal ik dan ook blijven doen.’

Op 14.1.2013 verklaarde Turtelboom zich akkoord met de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams: ‘Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen’.

Op 9.6.2012 stelde Premier Di Rupo in een persbericht: ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’.
Op 15.6.2012 organiseerde Di Rupo een speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land, waaraan de Ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van Justitie Annemie Turtelboom deelnamen. Daarbij werd overleg gepleegd over een ‘betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie’.

De beloftes van de regering inzake de ‘veiligheid van de burgers’ blijken dus niets meer dan mooie beloftes te zijn.

Zelfs Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die van Turtelboom de zogenaamde ‘de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur’ moest uitwerken, blijft zwijgen over de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag waarvan sprake in dit artikel terwijl  ook hij een klacht ontving van de Werkgroep Morkhoven.

De ‘Veiligheid van de Burger’ is geen prioriteit voor de Belgische regering.  Dat komt omdat er andere belangen heersen en er zaken moeten dichtgedekt worden.  Dat komt omdat de ‘veiligheid’ van de burger slechts op de tweede plaats komt.

‘Veiligheid absolute prioriteit voor regering’:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
http://www.ovv.be/page.php?ID=5091

‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453813/2012/06/14/Turtelboom-antwoordt-Desmet-Fraaie-clown-die-Belkacem-van-u.dhtml

‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120115_050

‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-binnenlandse-zakenpolitie-de-veiligheid-van-de-burgers-versterken

http://www.zdnet.be/news/106246/staatsveiligheid-werft-spionnen-via-youtube/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s