Staatsveiligheid: Milquet beweert…

milquet.werkbezoek

Op http://maudoortwijn.wordpress.com/

Bedankt voor je steun maar probeer eveneens voporzichtig te blijven in uw verklaringen omdat men er gemakkelijk misbruik van kan maken.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de Belgische Justitie en Staatsveiligheid de doofpotoperatie rond de kinderpornozaak Zandvoort geleid hebben en zij tevens verantwoordelijk zijn voor de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen waarbij al onze blogs wekenlang werden gesloten, schreven we herhaaldelijk naar de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Noëlle Milquet (christen-democraten), die echter niet antwoordde.

Het stilzwijgen van deze minister is echter niet normaal omdat zij bevoegd is voor de werking van de politiediensten en omdat er politiediensten zijn betrokken bij de voortdurende doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje, alsook bij de aanslag op zijn dochter.

Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort met zijn verklaringen en de verklaringen van zijn bendeleden moest dichtdekken en waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, gaf op 17.12.2012 niet alleen het startsein tot de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen door een sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje te sturen.

Victor Vervloesem werd in 2006, dank zij zijn goede contacten met de burgemeester van Herentals (die eveneens kamerlid is en in de jaren ’90 onder het vice-premierschap van de huidige Belgische premier Elio Di Rupo, ook de Belgische Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was), tot voorzitter van de herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl hij deels analfabeet is.
Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, een overkoepelend politienetwerk voor Herentals en omstreken, die door Peeters die ook aan het hoofd staat van de herentalse politie, wordt voorgezeten.
En het is uitgerekend Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals die goede contacten onderhoudt met Victor Vervloesem, die weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag tegen Marcel’s dochter ‘omdat er geen auto-nummerplaat genoteerd werd en men dus niets kon doen’. Op die wijze werd deze aanslag die fataal had kunnen aflopen, dichtgedekt.

Omdat de Justitie van Turnhout niet wilde optreden en de daders van de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag beschermden, schreven we ook herhaalde malen naar justitieminister Turtelboom. Op 7.2.2013 kregen we het hierboven gepubliceerde antwoord op onze brief van 7.1.2013 van de heer Slootmans van de FOD Justitie.

Minister Milquet die, tesamen met justitieminister Turtelboom, deelnam aan de door Premier Elio Di Rupo op 15.6.2012 georganiseerde speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van België, waarbij er overleg gepleegd werd over een ‘betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie’, zwijgt echter als een graf.

Op die manier distancieert Milquet zich van de regeringsverklaring van Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) die stelde dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’.

Ik denk dat Minister Milquet, zoals de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor Vervloesem en de hele lokale maffia in het zadel hielp, dat vroeger ongetwijfeld heeft gedaan, te nauw met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid samenwerkt. En, zoals reeds aangehaald, zijn het de Justitie en de Staatsveiligheid geweest die jarenlang alles geprobeerd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Er woedt momenteel een verhitte politieke discussie over de door de christen-democraten gekontroleerde Staatsveiligheid in België omdat een aantal politici zich zorgen maakt over de geheime dossiers die de Belgische Staatsveiligheid over hen heeft opgemaakt. De gegevens uit die dossiers lekken immers regelmatig uit en zij worden ook in politieke rechtszaken gebruikt.

De krant De Standaard van 13 februari 2013 publiceerde de volgende bloemlezing van Minister Milquet die, tesamen met haar partij-vriend, de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich neemt: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top (nvdr. waarvan Milquet en De Clerck, politiek gezien, deel uitmaken). Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

Het klinkt allemaal erg overtuigend. Het enige probleem is echter dat de uitleg van de Minister niet klopt. Want waarom maakt zij zoveel ophef rond de ‘veiligheid van de staat en haar burgers’ als zij het reeds te veel vindt om te antwoorden op een paar brieven waarin haar gevraagd wordt om een 15-jarig meisje en haar ouders met nog drie kinderen onder de 14 jaar, tegen wekenlange doodsbedreigingen en mogelijks nieuwe aanslagen te beschermen ?

Minister Milquet verkoopt dus onzin door te verklaren dat de ‘prioriteit moet uitgaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen de elementen die de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’.

Ik denk dan ook dat Minister Milquet en haar politieke vriend Stefaan De Clerck die zeer goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid en die voor een groot deel verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, op de eerste plaats hun eigen machtspositie willen veilig stellen.
Die hebben zij ondermeer te danken hebben aan de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van allerlei ‘staatsgevaarlijke’ dossiers.

Machtsgeile politici hebben maar weinig oog voor de ‘veiligheid van de burger’ die Premier Elio Di Rupo tot een ‘absolute prioriteit van de regering’ noemde.

Laat ons hopen dat er zowel in België als in Nederland meer en meer burgers opstaan die niet akkoord gaan met het politieke spel rond de ‘veiligheid van de staat’ dat ten koste van hun eigen veiligheid gespeeld wordt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_072

‘De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid’:
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1331203/stefaan-de-clerck-verzet-zich-tegen-afschaffen-staatsveiligheid.aspx#.URuD03jAzP4.twitter

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Staatsveiligheid: Milquet beweert…

 1. kruitvat says:

  Informantenbeheer van de Staatsveiligheid onder vuur

  2/3/2008

  3 MAART 2008 – De staatsveiligheid (SV) is alweer in opspraak. Ze had blijkbaar de Evergemse Marokkaan Abdelkader Belliraj als informant gerecruteerd. Belliraj wordt er in Marokko van verdacht leider te zijn van een terreurnetwerk en hij zou bovendien in België zes moorden hebben gepleegd. De hamvraag is nu: wist de SV van de activiteiten van Belliraj? Zo ja, waarom heeft ze dit dan niet gemeld aan het OCAD, het centrale antiterreurorgaan? Of wist ze van niets? En welke hypothese van de twee is nu het ergste? In ieder geval krijgt het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, de opdracht om een en ander te onderzoeken.

  De SV is de belangrijkste inlichtingendienst van ons land. Zij valt onder de minister van Justitie. Tussen 1831 en 30 november 1998 was er geen enkele wettelijke reglementering voor de manier waarop zij moest werken. Dat gold ook voor de informantenwerking.

  Het is beslist niet de eerste keer dat de SV problemen kreeg met haar informanten. Toen de beruchte arbeidersrellen na 1886 voor het assisenhof kwamen, bleek dat hun aanstokers agenten van de SV waren. Ei zo na werd de dienst toen opgedoekt. Zo’n vaart zal het nu wellicht niet lopen.

  In de jaren tachtig-negentig van de twintigste eeuw heerste er een opbod tussen informanten, die zich tegelijkertijd zowel tot de drie toenmalige politiediensten als tot de twee inlichtingendiensten wendden om te zien wie het meeste bood. Een wettelijke regeling was er toen nergens en dat leidde tot meerdere misbruiken en rechtszaken.

  Einde 1998 kwam er een wet voor de SV. De dienst wilde toen zelf geen openbare wettelijke regeling voor de wijze waarop zij haar informanten beheerde. Dat beheer gebeurt momenteel door de mensen die werken op de buitendiensten van de SV. Zij moeten een interne richtlijn respecteren, die evenwel niet bekend wordt gemaakt. Er is dus niet geweten hoeveel informanten de SV heeft, noch wat de criteria zijn waaraan die moeten voldoen.

  Veel vragen

  Senator Hugo Vandenberghe (CD&V), lid van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I hierover: “De lijst met informanten van de SV is absoluut geheim, omdat zij in extremistische milieus inlichtingen moeten inzamelen zonder dat van enig misdrijf sprake is. Dat is een groot verschil met de informanten van de politie, die inlichtingen verschaffen over gepleegde misdrijven of over criminele feiten die heel binnenkort gepleegd dreigen te worden. Er mag geen enkel risico zijn dat uitlekt wie informant van de SV is, zowel voor zijn eigen veiligheid als voor de mogelijke aanwerving van andere informanten in de toekomst. Wie zal nog informant willen worden als zijn naam bekend dreigt te worden?”

  “De zaak-Belliraj roept vele vragen op. Was de man vast ingeschreven als informant of speelde hij slechts occasioneel wat inlichtingen door? Wist men op centraal niveau van deze informant of niet? Hoeveel informatie heeft hij doorgegeven en wanneer? Werd hij betaald? Was hij al terrorist voor hij informant werd of is hij het later geworden? Was hij misschien een dubbelspion die foute informatie aan onze SV doorspeelde en zo ja, wanneer is dat begonnen en waarom? Dat weten we allemaal nog niet. En de samenwerking tussen België en Marokko loopt naar verluidt niet makkelijk. Daarom moeten we nu nog voorzichtig zijn met conclusies, het Comité I moet een onderzoek doen”.

  De reden voor zoveel geheimzinnigheid ligt gedeeltelijk in het feit dat de informatie van de SV soms ook uit het buitenland komt, bv. van een buitenlandse geheime dienst, zoals de CIA of MI5 of van een informant die zowel voor onze SV als voor die buitenlandse dienst werkt. Die buitenlandse diensten eisen dat hun informatie aan niemand anders wordt doorgespeeld. Rond deze regel was in 2006, toen het OCAD werd opgericht, veel te doen. Het OCAD is het centrale antiterreurorgaan waaraan de politiediensten, de douane, enkele ministeries en de veiligheidsdiensten alle informatie over terrorisme en extremisme moéten melden. Wie dat niet doet, kan hiervoor gestraft worden met 6 maanden cel en 2.750 euro boete. De toenmalige baas van SV, Koen Dassen, verzette zich met hand en tand tegen deze verplichting omdat hij vreesde dat de CIA en MI5 geen informatie meer zouden willen doorgeven aan de SV, als zoveel instellingen ze zouden kunnen kennen. Maar tot voor kort waren er hiermee niet veel problemen, zo wees het allereerste onderzoek van het Comité I over OCAD uit.

  Bijkomend punt is dat ondertussen de werking met informanten bij de politiediensten wél wettelijk is geregeld door de BOM-wet (Wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden, nvdr). Sinds 2003 zijn er bij de politie officiële informantenbeheerders, die verantwoording verschuldigd zijn aan het parket. Iedere informant moet minstens door twee politiemensen gekend zijn. Hij mocht tot 19 juli 2007 zelfs kleine criminele feiten plegen met toestemming van het parket. In 2004 betaalde de politie 500 informanten uit voor hun diensten. Dankzij hun klikwerk werden 961 boeven gearresteerd, 229 auto’s in beslag genomen, 3 miljoen xtc-pillen en 328 kilo harddrugs onderschept.

  De SV dringt al jaren aan op een soortgelijke wet als de BOM-wet (maar dan niet voor de informantenwerking!), zodat zij net als de politie telefoons kan afluisteren en in huizen van burgers kan binnendringen. Want nu kan ze dat niet en daardoor is de Belgische staatsveiligheid ernstig gehandicapt in de strijd tegen het terrorisme in vergelijking met haar buitenlandse collega’s. Vooral de PS lag jaren dwars, maar ging begin 2007 toch akkoord. Er kwam net voor de ontbinding van het parlement een ontwerp van BIM-wet (Wet op de Bijzondere Inlichtingenmethodes, nvdr), maar die wet is er nog altijd niet. Vandenberghe: “Minister van Justitie Jo Vandeurzen werkt ze nu opnieuw uit. In het ontwerp van paars werd over informanten niets gezegd. Misschien moeten we hun statuut tijdens de debatten over de BIM-wet mee bekijken”.

  Wat is de staatsveiligheid?

  De SV is België’s bekendste inlichtingendienst. Ze valt grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Ze zamelt inlichtingen in over al wat de veiligheid van de staat bedreigt: moslimfundamentalisten, antiglobalisten, extremisten van rechts en links. Ze speurt naar sekten en criminele organisaties en naar de mogelijke verspreiding van gevaarlijke wapens die aanslagen kunnen veroorzaken. Ze onderzoekt ook de economische spionage (zoals die bij Lernout & Hauspie) en voert veiligheidsonderzoeken uit voor mensen die bv. bij de Navo of andere gevoelige instellingen willen gaan werken: in 2004 werden zo 60.000 mensen gescreend. Ze beschermt – in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken – hooggeplaatste personen (staats- en regeringsleiders en hun familie). Maar van die taak wilde paars haar ontlasten, na de problemen in de zaak-Erdal. De SV vindt zelf ook dat deze bescherming meer een echte politietaak is. Maar tot een wetswijziging kwam het voorlopig niet.

  Hoe werkt de SV? Ze maakt financiële analyses, bestudeert pamfletten en boeken, volgt vergaderingen van extremistische groepen en gaat na hoe groot hun actiekracht is. Ze kan daarvoor een beroep doen op alle openbare bronnen en ook op informanten. De SV is géén politiedienst, ze doet geen gerechtelijke onderzoeken en verricht geen aanhoudingen. Ze mag geen telefoons afluisteren. Naar schatting 500 mensen werken op de SV.

  Een beetje geschiedenis

  Op 15 oktober 1830 werd Isidore Plaisant (sic) de eerste administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, die toen nog Openbare Veiligheid heette. Ze moest vooral orangisten opsporen, Belgen die aansluiting bij Nederland zochten.

  Naarmate de negentiende eeuw vorderde, ging de Openbare Veiligheid alle buitenlanders in kaart brengen. De politie moest vanaf 1840 dagelijks een lijst van gegevens over iedere buitenlander op het grondgebied bezorgen (biografie, financiën, activiteiten). In die periode stroomden vele vluchtelingen België binnen, onder hen Karl Marx. De arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging waren twee andere interessepunten van de Openbare Veiligheid. Omdat ze sinds haar ontstaan een personeels- en geldtekort had, deed ze veel een beroep op informanten. Maar die namen het niet zo nauw met de deontologie. Toen de beruchte arbeidersrellen na 1886 voor het assisenhof kwamen, bleek dat hun aanstokers agenten van de Staatsveiligheid waren. Ei zo na werd de dienst opgedoekt.

  In 1929 kreeg de dienst zijn nieuwe naam, maar hij bleef op dezelfde schimmige wijze werken als voorheen. Er was nog altijd geen wettelijke regeling, hoewel die al in 1830 als ‘hoogst dringend’ was aangekondigd. Op het einde van de vorige eeuw kwam die er toch: in 1991 ontstond het Comité I, dat de Staatsveiligheid parlementair zou controleren, in 1998 – na 167 jaar – kwam er een wet op de Staatsveiligheid. De dienst kreeg meerdere officiële taken: inlichtingen inzamelen en analyseren over subversieve en extremistische groepen, maar ook de organisatie van de beveiliging van staatshoofden en regeringsleiders, de strijd tegen de economische spionage.

  De Staatsveiligheid werd recentelijk geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: de sekten en de bescherming van onze economische en wetenschappelijke instellingen. Dit laatste werd erg actueel naar aanleiding van het wereldwijd afluistersysteem Echelon dat ook bij ons economische geheimen kwam lospeuteren en naar aanleiding van Lernout en Hauspie, waar de VS wel bijzonder veel interesse betoonden voor de nieuwe spraaktechnologie.

  Maar de Staatsveiligheid kwam pas echt in beeld na de terreuraanslagen van september 2001. De dienst werd toen door het Comité I verweten dat hij uit overdreven politieke correctheid het moslimfundamentalisme niet voldoende ernstig nam. Dat standpunt werd in 2006 nog bevestigd in een analyse die het Comité I maakte van de opvolging van het Putse koppel Sayadi-Vinck, dat van hulp aan Al-Qaida werd verdacht. Niet alleen kwam toen pijnlijk de strijd tussen de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst naar buiten, ook werd nog maar eens duidelijk gesteld dat de Staatsveiligheid toch wel wat te laks was inzake moslimfundamentalisme. Wat in Antwerpen nog eens werd onderstreept toen de dienst aan het OCMW moest gaan vragen welke Pakistaanse steuntrekkers precies afreisden naar hun thuisland, de bakermat van fundamentalisme: de Staatsveiligheid wist dat niet.

  http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/het-informantenbeheer-van-de-staatsveiligheid-onder-vuur-3.aspx

 2. kruitvat says:

  “Uitspraken onbegrijpelijk en fundamenteel onjuist”

  VRT[video]

  13/02/2013

  Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, is duidelijk in zijn wiek geschoten na de herrie van de voorbije dagen rond zijn dienst. Vooral de uitspraken SP.A-justitiespecialist Renaat Landuyt en oud-minister van Justititie Philippe Moureaux (PS) zitten hem hoog, bleek in “Terzake” op Canvas.

  “Ik moet zeggen dat ik verbaasd was”, zegt Winants. “De uitspraken van mijnheer Landuyt en mijnheer Moureaux zijn onbegrijpelijk en fundamenteel onjuist.”

  Waarom onbegrijpelijk? “Er is een fundamenteel verschil tussen de politie en de inlichtingendiensten. Zij gaan speuren naar de daders, wij doen aan pro-actieve recherche”, verklaart Winants. Hij is naar eigen zeggen wel voorstander van samenwerking op het terrein tussen zijn dienst en de politie en het gerecht.

  Winants kan duidelijk moeilijk verteren dat zijn dienst “overbodig” wordt genoemd. Hij wijst erop dat de laatste jaren verschillende netwerken zijn opgerold. “Dat is gebaseerd op informatie van de inlichtingendiensten. Dat wordt wel niet gezegd. Dat mag ook niet en dat hoeft ook niet.”

  De uitlatingen van Philippe Moureaux in De Morgen dat hij als minister geen respect had voor de mensen van de Staatsveiligheid noemt Winants “bijzonder grof”. Ook de uitlatingen van Renaat Landuyt dat zijn dienst zich bezighoudt met roddels en eigenlijk overbodig is, heeft duidelijk wonden geslagen bij de baas van de Staatsveiligheid. “Het bewijst dat ze van de materie totaal geen kaas hebben gegeten.”

  “Groot voorstander van transparantie”

  Winants probeert de kritiek vanuit politieke hoek te counteren, maar blinkt niet echt uit in duidelijkheid. Hij betwist bijvoorbeeld dat hij geen informatie over Scientology aan de minister van Justitie zou hebben doorgegeven, maar geeft wel toe dat over de manier waarop dat is gebeurd, kan worden gediscussieerd.

  Hij herhaalt ook nog eens dat de Staatsveiligheid geen politici à la Filip Dewinter volgt. “Wij volgen de organisaties, niet de politici. Als er politici in de scope komen, wordt dat wel vermeld.”

  Desondanks vindt hij dat zijn dienst zo veel mogelijk doet om informatie te geven: via jaarverslagen, deelname aan colloquia en door uitleg te geven in interviews. “Ik ben een groot voorstander van transparantie”, geeft Winants mee.

  Wie Staatsveiligheid zegt, zegt ook geheime informatie. Alain Winants heeft een suggestie voor de begeleidingscommissie van de Senaat, waarvan de leden geen veiligheidsmachtiging hebben en dus geen geheime informatie mogen krijgen. Hij pleit ervoor dat de senatoren zo’n veiligheidsmachtiging zouden krijgen, maar waarschuwt ook: “Dat houdt ook in dat men gebonden is aan de geheimhouding, want het gaat hier om delicate materie.”

  Dat hij zich niet mag/kan verdedigen na de uitlatingen van Bart Debie, zint Alain Winants helemaal niet. “Het is ongelooflijk dat ik mij niet kan verdedigen tegen de beweringen van een veroordeelde ex-politieman.”

  http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1548747

 3. kruitvat says:

  “Staatsveiligheid versterken, niet afschaffen”

  13/2/2013 – Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is tegen het afschaffen van de Staatsveiligheid, zoals Renaat Landuyt voorstelt, de justitiespecialist van de SP.A.Premier Elio Di Rupo en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) roepen op tot sereniteit in het debat.

  De Staatsveiligheid ligt de voorbije dagen onder vuur, door de discussie of de dienst nu wel of niet geheime dossiers over parlementsleden -onder meer over Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter- bijhoudt. Ook bij de politici groeit de wrevel over de dienst en lijkt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) afstand te nemen van de topman Alain Winants.

  —-

  Schaf die Staatsveiligheid gewoon af, zegt Renaat Landuyt. “Dit heeft niets meer te maken met serieus onderzoek. In een democratie moet alles transparant zijn en ben je niet gebaat met een mysterieuze dienst. Bovendien zijn hun rapporten een samenraapsel van krantenknipsels en roddels. Waar zijn we mee bezig”, vraagt hij zich af in “De ochtend” op Radio 1 en in De Morgen.

  “We moeten niet de staat beschermen, wel de burgers. En daarvoor moeten we de politie en het parket uitbouwen. Ofwel is er sprake van een misdrijf, ofwel niet.” Volgens Landuyt kunnen ook politie en parket mensen opsporen die zich met terrorisme zouden bezighouden.

  “Maar met een mysterieuze dienst die in een grijze zone werkt, met spionnetje spelen, met de spielerei van Staatsveiligheid, daar zijn we niet mee gebaat. Dat is echt uit de tijd”, benadrukt Landuyt.

  Ook PS-boegbeeld in Brussel Philippe Moureaux zegt in De Morgen dat “niemand minder vast zal slapen als er geen Staatsveiligheid meer is”.

  “Werking Staatsveiligheid niet in discrediet brengen”

  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is het daar niet mee eens. Ze wil best een aantal verbeteringen overwegen, maar de polemiek die is ontstaan na een aantal recente perslekken is voor haar geen reden zijn om de werking van de Staatsveiligheid in diskrediet te brengen.

  De prioriteit voor Milquet “is noch het debat over het bestaan van de Staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van haar topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.”

  “De efficiëntie en de coördinatie van onze veiligheidsdiensten, waaronder de Staatsveiligheid, versterken: ja. Deze laatste afschaffen: nee!” Milquet vindt een goed werkende inlichtingendienst onontbeerlijk voor de veiligheidspolitiek van een land.”

  Premier Elio Di Rupo en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) roepen op tot “sereniteit en gematigdheid” in het debat.

  “Staatsveiligheid is nuttig en nodig”

  Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) benadrukt dat ook de Staatsveiligheid zich aan de regels moet houden. Als zou blijken dat de regels zijn overtreden, dan is een uitbreiding van de controlebevoegdheden van het Comité I bespreekbaar, luidt het.

  “Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien”, waarschuwt hij. “De Staatsveiligheid afschaffen zou een te simpele en foute conclusie zijn. (…) De Staatsveiligheid levert inlichtingen over veel bredere bedreigingen dan terrorisme en radicalisme. Ze verdedigt ook onze economische belangen rond economische spionage en cybercriminaliteit.”

  De Clerck wijst op onze “politiek en diplomatiek gevoelige hoofdstad”. Als we zelf geen inlichtingendiensten organiseren, zullen buitenlandse diensten hier zelf “komen doen wat ze menen te moeten doen”, waarschuwt hij nog. “Nu gebeurt dat via samenwerking in een netwerk, wat ons toch ook wat controle geeft.”

  Volgens De Clerck is de Staatsveiligheid niet alleen “nuttig en nodig”, maar is ze de laatste jaren ook versterkt en genationaliseerd.

  http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1548203

 4. kruitvat says:

  “Zodra naam valt, moet minister ingelicht worden”

  11/2/2013

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zegt dat de Staatsveiligheid haar nooit op de hoogte heeft gebracht over enig onderzoek naar parlementsleden. Nochtans moet de inlichtingendienst dat doen zodra de naam van een parlementslid in een of ander dossier voorkomt, zo staat het in een omzendbrief.

  Zowel in verband met het contact tussen bepaalde sekten en politici (waarover De Morgen begin februari berichtte) als met het onderzoek naar Filip Dewinter en de rol van ex-Vlaams Belanger Bart Debie daarin, is de minister van Justitie nooit geïnformeerd.

  Nochtans wordt in een rondzendbrief van de vorige minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) van 25 mei 2009 bepaald dat de minister “onmiddellijk dient ingelicht te worden” zodra de naam van een parlementslid opduikt in een onderzoek.

  Minister van Justitie Turtelboom haalde die omzendbrief eerder al aan in het parlement in verband met het nieuws over de sekten, waarbij ze benadrukte dat er “in dat geval mij geen aparte melding gedaan werd dat in het rapport namen van parlementsleden voorkwamen”.

  In een mededeling wijst Turtelboom erop dat het Comité I, dat wettelijk verantwoordelijk is voor het parlementair toezicht op de inlichtingendiensten, begin februari de opdracht kreeg om na te gaan “of deze onderrichting, die nog steeds van toepassing is, correct wordt toegepast”. Volgens de mededeling wacht de minister het resultaat van het onderzoek van het Comité I af.

  Alain Winants, de topman van de Staatsveiligheid, nuanceert de onderrichtingen. Volgens hem moet de minister pas ingelicht worden als het om een actief onderzoek naar een parlementslid gaat, niet als het om een zijdelingse vermelding gaat.

  http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1547110

 5. kruitvat says:

  “Als Debie informant was, is zijn biecht een misdrijf”

  11/2/2013

  Alain Winants, de topman van de Staatsveiligheid, blijft erbij dat de inlichtingendienst geen politici, parlementsleden of partijen screent of schaduwt. Wat Dewinter betreft, is de dienst alleen geïnteresseerd in “eventuele contacten met extremistische groeperingen in het buitenland”. Maar Winants wijst er tegelijk op dat “als Debie een informant zou zijn geweest”, hij door zijn biecht een “misdrijf” heeft begaan.

  Ex-Vlaams Belanglid Bart Debie gaf vandaag in Het Nieuwsblad toe dat hij gedurende enkele jaren informatie over zijn partij doorgespeeld heeft aan de Staatsveiligheid. Debie zou minstens één keer per maand contact hebben gehad met iemand van de Staatsveiligheid.

  Als dat waar is, dan had de Staatsveiligheid minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) moeten informeren over het onderzoek naar Vlaams Belang en kopman Filip Dewinter. Dat zegt Sabine De Bethune, de voorzitter van de parlementaire begeleidingscommissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

  “De feiten die vandaag worden vermeld over Vlaams Belang en Filip Dewinter zouden betrekking hebben op actief onderzoek. Ik spreek in de voorwaardelijke wijs. Wanneer er onderzoek gebeurt naar het gedrag en de houding van politici – actief onderzoek – dan bepaalt de huidige procedure dat de minister van Justitie geïnformeerd moet worden”, reageert De Bethune.

  Maar volgens Alain Winants, de topman van de Staatsveiligheid, is er geen actief onderzoek gevoerd. “Wij hebben meneer Dewinter niet gescreend, niet geschaduwd”, benadrukt hij. “Mochten wij informatie binnenkrijgen, dan handelt die over eventuele contacten met extremistische groeperingen in het buitenland of met groeperingen die fondsen trachten te verzamelen om anti-islamcampagnes op te zetten.”

  Winants is er dan ook van overtuigd dat de Staatsveiligheid “volledig binnen onze opdracht” heeft gewerkt. “Ik herhaal nogmaals: politici, parlementsleden of politieke partijen worden niet als dusdanig door de Staatsveiligheid gescreend en gevolgd.”

  Winants voegt er nog aan toe dat mocht Debie een informant zijn geweest, hij daar als baas van de Staatsveiligheid sowieso geen verklaringen over zou mogen afleggen. “Dat zou een misdrijf zijn.” Hij wijst er ook op dat de biecht van Debie ook voor Debie zelf een “misdrijf” is, “als hij een informant zou zijn”.

  http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1546849

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s