‘Veiligheid Burgers’: Antwoord van Premier Elio Di Rupo

Di.Rupo.Veiligheid.jpg

van: Info premier.fed.be
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 18:11
onderwerp: RE: ‘Veiligheid van de Burger’: Brief aan Premier Elio Di Rupo
verzonden door: premier.fed.be

Geachte Heer,

We hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.

Uw mail werd doorgestuurd naar de medewerkers van de Eerste minister voor verder gevolg.

Met vriendelijke groeten,

De Beleidscel van de Eerste minister

=====

van: Jan Boeykens
aan: Info premierpremier.fed.be
datum: 15 februari 2013 18:37
onderwerp: Re: ‘Veiligheid van de Burger’: Brief aan Premier Elio Di Rupo

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.
Laat ons hopen dat er nu een einde komt aan dit onbegrijpelijk stilzwijgen van Minister Milquet inzake de ‘Veiligheid van de Burger’.

Ik schrijf de Minister reeds maandenlang omtrent de voortdurende terreur op een minderjarige en haar ouders die zelfs resulteerde in een aanslag.

Zoals ik Minister Milquet schreef, zijn daar ook politiediensten bij betrokken.

In die zin is de Minister dus dubbel verantwoordelijk want zij is, benevens politiek verantwoordelijke voor de Veiligheid van de Burger, ook verantwoordelijk voor de goede werking van de politiediensten alhoewel ik de indruk heb dat de Minister niet erg veel politieraden heeft bezocht om zich ter plaatse te vergewissen van de manier waarop er in de praktijk te werk wordt gegaan. En ik doel hierbij niet alleen op de corrupte politieraden maar over de werking van de politieraden in het algemeen en over de manier waarop er overleg wordt gepleegd met de gemeentelijke, provinciale besturen en nationale overheden.

Van de heer Slootmans van de FOD Justitie ontving ik een (weliswaar laattijdig) antwoord omtrent het feit dat de Justitie te Turnhout niet optrad in deze zaak alsof men de daders van de doodsbedreigingen en aanslag, omwille van de klachten die zij tegen een aktievoerder bij de Justitie in hebben gediend, wilde beschermen.

De slachtoffers van de wekenlange doodsbedreigingen en aanslag, hebben echter niets met aktie en aktievoerders te maken.

Het gaat hier enkel om een gezinnetje met vier kinderen waarvan er één zeer zware schoolproblemen heeft en een ander kind autistisch is.

Zoals reeds aangehaald, maakt het feit dat er bij de doodsbedreigingen iemand betrokken is die destijds tot voorzitter van de gemeentelijke commissie van Veiligheid en Politie werd benoemd en thans lid is van de Politieraad, deze zaak bijzonder ernstig.

De Minister kan niet zwijgzaam blijven toezien.
Het wordt langzaam tijd dat Minister Milquet dit beseft.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ‘Veiligheid Burgers’: Antwoord van Premier Elio Di Rupo

 1. kruitvat says:

  Geachte Heer,

  Betreft: Veiligheid van de Burger – Herentals, Turnhout

  Ik zend u, ter uwer informatie, in bijlage ook een kopie van mijn brief van 10 januari 2013 aan Minister Milquet die op 8.8.2012 de beschikking had over drie kabinetschefs en op talrijke medewerkers kan rekenen.

  Ik heb intussen gezien dat de beleidsorganen van de Secretarie van het College en van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, de Eerste Minister helpen om het beleid van de regering te verwezenlijken.

  Een van de beleidspunten waaraan Premier Di Rupo een ‘absolute voorrang’ wil geven, is de Veiligheid van de Burger zoals die omschreven staat in het Nationale Veiligheidsplan van de Regering.

  In de zaak waarover ik u contacteerde, werden een minderjarige en haar ouders gedurende twee maanden lang geterroriseerd, zonder dat de politie (waarbij aangifte werd gedaan) iets leek te kunnen doen; zonder dat de Justitie (Justitie van Turnhout) daartegen optrad en zonder dat Minister Milquet op ons schrijven terzake reageerde, wat bewijst dat er iets grondig fout loopt inzake het regeringsbeleid inzake de Veiligheid van de Burger.

  Zoals gezegd, reageerde de heer Slootmans van de FOD Justitie uiteindelijk op onze klachtbrief. Maar van Minister Turtelboom zelf of van haar directe medewerkers, ontvingen we geen antwoord.

  Doordat het systeem niet werkt(e), werd er tenslotte een aanslag gepleegd door de criminelen die voortdurend sms-jes met doodsbedreigingen verzonden en die blijkbaar van hogeraf beschermd worden. Dat gebeurde door middel van een snelrijdende wagen die, vanuit de tegenovergestelde richting, zich plots op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak om zijn tegenligger te verblinden. Daarna volgde er een sms-je met een waarschuwingsbericht.

  Het feit dat de wekenlange doodsbedreigingen (die vergezeld gingen met een poging tot omkoperij) in gang werden gezet door Victor V., die de voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de stad Herentals en tevens bestuurslid van de Politieraad Neteland is, maakt deze zaak uitermate zwaarwichtig. Bij mijn weten werd de man niet eens door de politie verhoord.

  Daarbij komt nog het feit dat de genaamde Ronnie Neefs, de hoofdcommissaris van de herentalse politie, die Victor V’s persoonlijke vriend is, geen proces-verbaal wenste op te maken van de aanslag waardoor deze zaak dus door een beëdigde politie-ambtenaar die daarenboven een hoofdfunctie vervult, werd dichtgedekt.
  Zijn argument dat men ‘niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd’, houdt trouwens geen steek. Als men al zijn beheersing nodig heeft om een fataal ongeluk te vermijden, dan stapt men niet rustig uit om eerst even een nummerplaat te gaan noteren.

  Men verzekert de veiligheid van de burger ook niet door een vriend die in de politieraad zetelt en die zijn boekje reeds zwaar te buiten ging, te ondersteunen.

  In dergelijke gevallen moet er door de toezichthoudende overheid opgetreden worden. Anders heeft het Veiligheidsplan van de Regering geen enkele zin meer en worden de woorden van de Premier, tengevolge van de lakse houding van zijn eigen ministers, in twijfel getrokken, waarvan bepaalde politieke partijen dan weer hopen te profiteren.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis

  PS. Ik bezorg u alle nodige informatie in dit dossier

  Van: Jan Boeykens
  Aan: Info premierfed.be
  Datum: 17 februari 2013 20:05
  Onderwerp: Re: ‘Veiligheid van de Burger’: Brief aan Premier Elio Di Rupo

 2. kruitvat says:

  In bijlage volgt een kopie van de brief van 10.1.2013 aan de Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (cdH) waarvan op 17.2.2013 een kopie aan het kabinet van Premier Di Rupo (PS) werd gezonden
  —-
  Van: Jan Boeykens
  Aan: milquet.bz.fgov.be
  Datum: 10 januari 2013 21:39
  Onderwerp: Doodsbedreigingen en aanslag: werking van de politiediensten

  Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansenbeleid
  t.a.v. Mevrouw Joëlle Milquet
  Wetstraat 2 – 1000 Brussel

  Geachte Mevrouw Milquet,

  Betreft: werking van de politiediensten

  In bijlage zend ik u een kopie van mijn schrijven gericht aan uw politieke collega, justitieminister Mevrouw Annemie Turtelboom, en aan de heer Ronny Neefs, hoofdinspecteur van de politie Herentals (Politiezone Neteland)

  Mag ik u verzoeken om passend op te treden in deze zaak ?

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

  Foto: Minister Milquet (Binnenlandse Zaken) en Minister Turtelboom (Justitie)

  =====

  Brussel, 10.1.2013

  Aan justitieminister A. Turtelboom, Waterloolaan 115, 1000 Brussel

  Geachte Mevrouw Turtelboom,

  Betreft: doodsbedreigingen tegenover een minderjarige – aanslag

  Ik schreef u over de poging tot omkoperij en de doodsbedreigingen waarvan de 14-jarige Sanne Helsen, de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging, sinds 24.12.2012 (1 dag na de versleuteling van onze skynetblogs waarvan u ongetwijfeld weet hebt) het slachtoffer is.

  De sms-berichtjes met doodsbedreigingen die meestal ‘s nachts naar Sanne Helsen werden verstuurd, bleken afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem die destijds in het nieuws kwam door zijn verhaal dat hij 30 jaar voordien door Marcel Vervloesem, ‘sexueel misbruikt’ zou zijn geweest, wat onmogelijk was na te trekken.

  Zijn verhaal en het jarenlange media-proces tegen Marcel Vervloesem dat erop volgde, zorgde ervoor dat hij op velerwijze politiek benoemd werd. Na tot bestuurslid van het OCMW te Herentals te zijn benoemd, werd hij met zo’n 195 stemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse Commissie Veiligheid en Politie benoemd terwijl er van hem zo’n 30-tal ononderzochte processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan. Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland die door zijn sp.a-partijcollega, de Herentalse burgemeester Jan Peeters wordt voorgezeten.

  Omdat van een gemeenteraadslid, en zeker van een bestuurslid van een politieraad, een correcte houding wordt verwacht (de 30 processen-verbaal met zedenfeiten zullen we er maar bijnemen), vind ik dat de justitie dient op te treden in deze zaak.

  Het gaat hier trouwens om ernstige doodsbedreigingen die, na de versleuteling van Victor Vervloesem’s GSM, door zijn neefje Dimitri werd overgenomen.

  De politie van Herentals maakte, zoals zij ook deed bij de doodsbedreigingen die de genaamde Dimitri vorig jaar reeds naar Sanne Helsen stuurde, nadat hij, zoals Victor Vervloesem dat enkele jaren geleden heeft gedaan, met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar Het Nieuwsblad stapte, opnieuw processen-verbaal op van de doodsbedreigingen die naar het parket van Turnhout werden gestuurd. Maar doordat Justitie niet optreedt en Victor Vervloesem en de genaamde Dimitri nog altijd niet opgepakt en verhoord zijn geweest, werd Marcel Vervloesem’s dochter eergisteren bijna het slachtoffer van een aanslag.

  Mag ik u, zoals ik dat ook in mijn herhaaldelijk aan u gericht schrijven van januari 2012 heb gedaan (de brieven zijn op de versleutelde blogs weer te vinden) , nogmaals verzoeken om, via procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout die u tot kabinetschef benoemde, informatie in te winnen over deze zaak ?

  Door de verhalen van Victor Vervloesem en jeugdcriminelen ernstig te nemen, en doordat al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie pas enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem bevestigde, wist men de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Maar kan u als justitieminister die voor een ‘magistratuur zonder de minste schijn van partijdigheid en voor het bestraffen van de kleinste misdaad’ pleit, ermee akkoord gaan dat dezelfde rechters door hun schuldig verzuim thans ook het leven van minderjarigen en hun ouders in gevaar brengen ?

  In afwachting van uw antwoord, en rekende op uw tussenkomst in deze zaak, teken ik,

  Hoogachtend,

  Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

  PS. In bijlage zend ik u een kopie van mijn schrijven aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur van de politie te Herentals die de klachten inzake de doodsbedreigingen en de daaropvolgende aanslag niet wenste te noteren en op deze manier zijn kameraad Victor Vervloesem en de door Victor Vervloesem ondersteunde Dimitri, beschermt (terwijl dergelijke vriendjespolitiek het vertrouwen van de burger in het politieapparaat ondergraaft)

  Aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur te Herentals

  Brussel, 9 januari 2012

  Geachte Heer Neefs,

  Betreft: doodsbedreigingen, aanslag

  Gisteren probeerde Mevrouw Wendy H., dochter van Marcel Vervloesem, een klacht bij u neer te leggen wegens een aanslag op haar persoon.

  Het gaat hier om het volgende:

  Mevrouw H’s 14-jarig dochtertje S. ontvangt sinds 24.12.2012 onophoudelijk sms-berichtjes met doodsbedreigingen. Die worden vooral ‘s nachts verstuurd.

  De berichtjes bleken eerst afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem.

  Gezien u persoonlijk bevriend bent met deze man, zal u weten dat Victor Vervloesem als sp.a-gemeenteraadslid, ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt waarvan u deel uitmaakt.

  Toen Victor Vervloesem’s GSM na klachten bij de Herentalse politie werd geblokkeerd, begon zijn neefje Dimitri, met het sturen van sms-jes met doodsbedreigingen naar S. H.
  Ook dat gebeurde meestal ‘s nachts.

  Gisteren ontving het meisje ook sms-jes waarin stond dat zij haar ouders ‘niet meer levend zou terugzien’ en dat zij ‘weldra naar de begrafenis van haar ouders kon komen die in een schone, witte kist opgebaard zouden liggen’.

  Gisterenavond ontving Mevrouw H’s man, de heer P. H., dan weer een sms-je waarin gezegd werd dat hun vijfjarig dochtertje D. ‘zou vermoord worden’.

  Van deze aanhoudende doodsbedreigingen werd door de politie van Herentals verschillende processen-verbaal opgemaakt die naar het parket van Turnhout werden doorverzonden.

  Gisteren werd Mevrouw H., bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto die in volle snelheid en tegengestelde richting op haar baanvak reed, met volle lichten aan, op haar toekwam en pas enkele meters voor haar afdraaide. Enkele minuten later kreeg haar dochtertje S. die momenteel psychologisch wordt begeleid vanwege de voortdurende pesterijen jegens haar grootvader op school, een sms-berichtje waarin stond dat ze ‘maar eens naar het gezicht van haar mama moest kijken’.

  Er werd gepoogd om daarvan een klacht bij u in te dienen, maar, niettegenstaande de ernst van de toestand, weigerde u om deze klacht te noteren.

  U zei dat u ‘niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd en er geen gewonden vielen’.

  U beweerde de genaamde Dimitri niet te kennen.

  Een jaar geleden zond de genaamde Dimitri, ook reeds sms-jes met doodsbedreigingen naar het 14-jarige meisje waarvan destijds proces-verbaal werd opgemaakt door de politie van Herentals.

  Dat gebeurde nadat hij, op dezelfde manier als Victor Vervloesem dit in het verleden deed, met een verhaal over ‘pedofilie door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.
  Het zou mij dus verbazen dat u als goede vriend van Victor Vervloesem, ‘nog nooit van de genoemde Dimitri gehoord hebt’.

  Gezien u als politieagent in gebreke blijft terwijl mensen met de dood bedreigd worden en er een daadwerkelijke aanslag werd gepleegd, dien ik terzake een klacht in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie (met toevoeging van een kopie van dit schrijven).

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Brussel

  ============

  Bedankt voor uw e-mail.
  http://www.lokalepolitie.be/5369/component/contact/12-contacts/1-algemeen-contactpunt.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s