Justitie: wraking van een rechter

Image

De rechters staan vaak boven de wet, die zij moeten uitvoeren.

Een rechter hoeft ook nooit enige verantwoording af te leggen en moet niet bang zijn voor een disciplinair onderzoek, zelfs als wanneer er ernstige beroepsfouten zijn begaan, zoals dat zopas gebeurde in de zaak van Jonathan Jacob die door enkele politieagenten werd doodgeslagen.

Het gebeurt vaak dat een rechter zijn vonnis niet motiveert, terwijl hij dit wettelijk verplicht is omdat dit anders tot willekeurige beslissingen en veroordelingen leidt.

—–

LJN: BT1829, Rechtbank Alkmaar , 131626

Datum uitspraak: 05-09-2011
Datum publicatie: 16-09-2011
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Wraking
Inhoudsindicatie: wraking
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak
RECHTBANK ALKMAAR
Wrakingskamer

zaaknummer: 131626 HA RK 11-97
datum uitspraak : 5 september 2011

BESLISSING op het mondeling verzoek van:

[verzoeker]
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: verzoeker,

tot wraking van mr. J. Blokland (hierna te noemen: de rechter) als voorzieningenrechter van deze rechtbank in de zaak met zaak- en rolnummer []

1PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft tijdens de zitting van de voorzieningenrechter op 5 september 2011 de wraking verzocht van de rechter in de procedure met zaak- en rolnummer []. Het verzoek is opgenomen in het proces-verbaal van die zitting. De rechter heeft de behandeling geschorst en heeft de griffier van de wrakingskamer direct daarna op de hoogte gebracht van het verzoek.

Het verzoek is behandeld op de openbare zitting van de wrakingskamer van 5 september 2011. De rechter en verzoeker is aangezegd dat het wrakingsverzoek om 12.45 uur zou worden behandeld. Verzoeker is op dat tijdstip niet verschenen. De dienstdoende bode deelde mee dat verzoeker hem te kennen had gegeven dat verzoeker nog een andere afspraak had en vervolgens was vertrokken. De rechter is wel verschenen, heeft verklaard niet in de wraking te berusten en heeft zijn standpunt toegelicht. Tevens zijn ter zitting verschenen namens de eiseres in de onderliggende zaak, Stichting [], de heer [], de heer [] en mr. A.R. Ytsma, advocaat te Haarlem.

Vervolgens heeft de voorzitter de behandeling ter zitting gesloten en bepaald dat meteen uitspraak zal volgen.

2BEOORDELING VAN HET VERZOEK

De wrakingskamer stelt het volgende voorop. Een rechter kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Uitgangspunt daarbij is dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een partij bij een geding een vooringenomenheid koestert. Daarnaast kan er onder omstandigheden reden zijn voor wraking indien, afgezien van de persoonlijke opstelling van de rechter in de hoofdzaak, de bij een partij bestaande vrees voor partijdigheid van die rechter objectief gerechtvaardigd is, waarbij rekening moet worden gehouden met de uiterlijke schijn van vooringenomenheid.

Uit de toelichtingen ter zitting van de wrakingskamer en uit het proces-verbaal van de zitting d.d. 5 september 2011 blijkt het volgende.
De rechter heeft de advocaat van de eiseres in het kort geding het woord gegeven. Mr. Ytsma heeft gepleit aan de hand van een pleitnotitie. Vervolgens heeft de verzoeker, gedaagde in de onderliggende zaak, het woord gekregen. Verzoeker heeft toen verklaard dat er onwaarheden in de dagvaarding staan, dat hij een onafhankelijke rechter wil en dat hij de rechter wraakt.

De wrakingskamer is van oordeel dat verzoeker geen enkel argument heeft aangevoerd, waarom deze rechter onpartijdig zou zijn of waarop de vrees voor onpartijdigheid zou zijn gebaseerd. Het verzoek is ook overigens in het geheel niet onderbouwd.

Het verzoek moet daarom worden afgewezen.

3BESLISSING

De voorzitter van de wrakingskamer:

– wijst het verzoek tot wraking van de rechter af;

– bepaalt dat een volgend verzoek van soortgelijke aard en strekking niet in behandeling zal worden genomen;

– bepaalt dat de behandeling van de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin deze zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek tot wraking;

– beveelt dat de griffier van de wrakingskamer onverwijlde mededeling van deze beslissing doet aan verzoeker en aan de rechter.

Deze beslissing is gegeven door mr. L.J. Saarloos, voorzitter,
mr. F.J. Lourens en mr. D.D.M. Hazeu, leden van de wrakingskamer,
in tegenwoordigheid van mr. M. van Randeraat als griffier,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 september 2011.

griffier voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open
zaaknummer: 131626 HA RK 11-97
datum uitspraak: 5 september 2011 2 / 2

—-

Foto: De Belgische justitieminister A. Turtelboom legt de prioriteiten van de justitie uit. Turtelboom die voor een magistratuur ‘zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit en voortdurend over ‘het principe van de scheiding der machten’ spreekt, benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.  Dat verklaart misschien waarom de Justitie van Turnhout zich kan veroorloven om geen onderzoek te voeren naar bendevorming en het terroriseren van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen in het gerechtsgebied dat onder de bevoegdheid van de Turnhoutse Justitie valt.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Justitie: wraking van een rechter

 1. In de onrechtmatige wraking zitting en de daarvan opgemaakte beschikking hebben ze doelbewust de zaak nummer van de corrupte kort geding zitting verwijderd uit de beschikking ,zaak -en rolnummer 130439/KG ZA 11-262. Onder hoofdstuk 1 PROCESVERLOOP hebben ze nogmaals de zaak -en rolnummer 130439/KG ZA 11-262 VERWIJDERD UIT DE GETOONDE WRAKING ZITTING BESCHIKKING .De kort geding was illegaal onrechtmatig en kwam niet in de rechtbank Alkmaar bestand voor ,dus moesten de zaak nummers verwijderd worden ,zo wordt er binnen rechtbanken in Nederland en Belgie gewerkt om klokkenluiders te proberen de mond te snoeren ,enkel dit keer veels te ver gegaan en is deze omvangrijke corruptie zaak overal naar buiten aan het breken !!!

  • kruitvat says:

   Het is een feit dat er zowel in Nederland als België geknoeid wordt met gerechtelijke dossiers en dat dit door de justitieministers wordt toegestaan.

   Uit het strafdossier van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem bij de correctionele rechtbank te Turnhout, verdwenen zelfs alle ontlastende documenten en getuigenissen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie veel te laattijdig (enkele dagen voor Marcel Vervloesem’s definitieve veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen), schriftelijk erkende.

   Op die manier is het natuurlijk gemakkelijk om iemand schuldig te verklaren en te veroordelen.

   Er werd tot nogtoe geen enkel onderzoek ingesteld naar de verdwijning van al die ontlastende stukken, wat maakt dat de rechters deze criminele praktijken ook in andere dossiers toepassen.

   Zoals de maffia, staan magistraten (waarvan een deel uitmaakt van de maffia) boven de wet van onze zogenoemde democratische rechtsstaat.
   Zij hoeven aan niemand verantwoording af te leggen en zijn vrij van misdaden te plegen waarvoor gewone burgers veroordeeld en opgesloten zouden worden.

   We ontvingen nooit een antwoord van de justitieministers in deze zaak.
   Begin vorig jaar werd Marcel Vervloesem via een artikeltje in het roddelblad ‘Het Nieuwsblad’ door een jeugdcrimineel opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigd. Die jeugdcrimineel onderhield goede contacten met Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem die in 1998, vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, met een soortgelijk verhaal naar Het Nieuwsblad stapte.
   De rechters die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben (Van der Flaas en jacobs) zorgden ervoor dat hij zes maanden bleef opgesloten op basis van gezegdes die door talrijke getuigenissen en door zijn buurman die eveneens van ‘sexueel misbruik’ was beschuldigd, werden tegengesproken.
   Het is mogelijk dat die ontlastende getuigenissen opnieuw uit het strafdossier verdwenen.

   Om Marcel Vervloesem achter de tralies te houden, zeiden de rechters dat zij ‘op het rapport van de psychologe moesten wachten’ waaruit zogenaamd moest blijken of de aanklager ‘geloofwaardig was’.
   Op die manier kon het aanhoudingsmandaat telkens verlengd worden.
   Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) die pleit voor de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ werd terzake ingelicht.
   Maar de Minister reageerde niet eens.
   Dat komt waarschijnlijk omdat de Minister die ook het ‘principe van de scheiding der machten’ beweert te ‘respecteren’, uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde die, na zijn politieke ambtstermijn, terug aan het werk zal moeten gaan als procureur te Turnhout.

   Daaruit blijkt tot wat politieke benoemingen van rechters kunnen leiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s