Veiligheid van de bevolking: Antwoord van Minister Milquet

Image

Brussel, 5.3.2013

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving gisteren een antwoord op haar schrijven van 10.1.2013 gericht aan Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) inzake de terreur die sinds drie maanden lang een gezin met vier minderjarigen kinderen treft en waarvan nu ook een ander gezin met minderjarige kinderen, alsook verschillende burgers, het slachtoffer zijn geworden.
De Turnhoutse Justitie laat immers na om op te treden tegen de criminelen die deel uitmaken van een geörganiseerde bende.

De terreurcampagne startte op 17.12.2012 met een sms-berichtje aan het 15-jarige dochtertje van het eerste gezin.  Het berichtje waarin ook gepoogd werd om het meisje om te kopen, bleek van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem afkomstig te zijn.  Victor Vervloesem is een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals die in grote mate verantwoordelijk was voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort door de justitie van Turnhout. In 2006 werd hij, dank zij de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid) tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.  Victor Vervloesem is thans tevens bestuurslid van de Politieraad Zone Neteland.

Het is onbegrijpelijk dat er van overheidswege, geen onderzoek werd bevolen in deze zaak, temeer daar de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals, de genaamde Ronnie Neefs, die goed bevriend zou zijn met Victor Vervloesem, enkele weken geleden weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag die op de vrouw van het eerste gezin met vier kinderen, gepleegd werd.  De aanslag werd uitgevoerd door middel van een snelrijdende auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn koplampen aanstak om zijn tegenligger te verblinden en aldus een ongeluk te veroorzaken. Een frontale botsing tussen de twee voertuigen kon dank zij de koelbloedigheid van de vrouw en door het feit dat de snelrijdende auto zich op het allerlaatste moment terug op zijn baanvak begaf, vermeden worden.

Enkele minuten na de aanslag kreeg het 15-jarige meisje van het eerste gezin dat, sinds drie maanden ook allerlei sms-jes met doodsbedreigingen ontvangt, een waarschuwend telefoontje waarin haar gevraagd werd om eens ‘naar het gelaat van haar mama te kijken’.

Alhoewel de politie van Herentals telkens een proces-verbaal opmaakte en dat samen met de uitgeprinte sms-jes telkens naar de Turnhoutse onderzoeksrechter zond, werd er niemand aangehouden en gingen de doodsbedreigingen van de bende die zich vanwege het in gebreke blijven van de Turnhoutse justitie onaantastbaar voelt, onverminderd verder.

De ministers Milquet (Binnenlandse Zaken, cdH), Turtelboom (Justitie, Open VLD) en Vanackere (ambtenarenzaken, CD&V) alsook de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie werden allen ingelicht over deze zaak.

Ook Premier Di Rupo (PS) werd terzake geinformeerd.

Zij werden eraan herinnerd dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’ en dat het langdurig toelaten van terreurdaden door een geörganiseerde bende niet in overéénstemming is met het Nationaal Veiligheidsplan waarin ook over de ‘strijd tegen de bendes’ wordt gesproken.

Dit laatste kon echter niet verhinderen dat de bende sms-jes bleef sturen waarin gedreigd werd met het ‘platbranden van de huizen’ van de voornoemde gezinnen. Doordat de justitie van Turnhout hen blijkbaar voor bewezen diensten beschermde, klonken er weldra ook nachtelijke geweerschoten en ontploften er brandbommen nabij het huis van het eerste gezin.

Volgens onze laatste gegevens ontvangen de gezinnen thans dagelijks sms-jes waarin staat: ‘We zullen het huis in brand steken’, ‘We zullen de auto in brand steken’ en ‘we zullen iederéén afmaken’.

Enkele dagen geleden wist een buurman één van de bendeleden te vatten.  Hij werd prompt met een mes bedreigd.  ‘Pas maar op dat je geen last krijgt met onze bende’, werd hem toegeroepen. Gisteren zag een buurvrouw iemand over de omheining van de tuin van het huis van het eerst genoemde gezin kruipen.  De man die blijkbaar van vreemde orgine was, nam, dank zij het optreden van de buurvrouw, de benen.  Het is mogelijk dat hij het huis in brand wilde steken terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven nooit vreemdelingenhaat heeft gepredikt en zij de ‘veiligheid van de burger’ niet aan het vreemdelingenbeleid wil binden.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoelang de Turnhoutse magistraten en de genoemde ministers zouden blijven zwijgen indien hun kinderen en kleinkinderen het slachtoffer zouden worden van terreur.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Premier Di Rupo en de ministers Milquet en Turtelboom ontvangen een kopie van dit schrijven

http://www.milquet.belgium.be/

http://www.picque.be/

http://www.premier.belgium.be/

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

Image

 

Foto: Minister Milquet die de eed aflegt, Charles Piqué (Minister President van de Brusselse Gewestregering) en Premier Di Rupo

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Veiligheid van de bevolking: Antwoord van Minister Milquet

 1. kruitvat says:

  Minister Milquet antwoordde op de volgende brief:

  De : Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
  Envoyé : jeudi 10 janvier 2013 21:40
  À : Milquet
  Objet : Doodsbedreigingen en aanslag: werking van de politiediensten

  Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansenbeleid
  t.a.v. Mevrouw Joëlle Milquet
  Wetstraat 2 – 1000 Brussel

  Geachte Mevrouw Milquet,

  Betreft: werking van de politiediensten

  In bijlage zend ik u een kopie van mijn schrijven gericht aan uw politieke collega, justitieminister Mevrouw Annemie Turtelboom, en aan de heer Ronny Neefs, hoofdinspecteur van de politie Herentals (Politiezone Neteland)

  Mag ik u verzoeken om passend op te treden in deze zaak ?

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

  =======

  Brussel, 10.1.2013

  Aan justitieminister A. Turtelboom, Waterloolaan 115, 1000 Brussel

  Geachte Mevrouw Turtelboom,

  Betreft: doodsbedreigingen tegenover een minderjarige – aanslag

  Ik schreef u over de poging tot omkoperij en de doodsbedreigingen waarvan de 14-jarige Sanne Helsen, de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging, sinds 24.12.2012 (1 dag na de versleuteling van onze skynetblogs waarvan u ongetwijfeld weet hebt) het slachtoffer is.

  De sms-berichtjes met doodsbedreigingen die meestal ‘s nachts naar Sanne Helsen werden verstuurd, bleken afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem die destijds in het nieuws kwam door zijn verhaal dat hij 30 jaar voordien door Marcel Vervloesem, ‘sexueel misbruikt’ zou zijn geweest (wat onmogelijk was na te trekken).

  Zijn verhaal en het jarenlange media-proces tegen Marcel Vervloesem dat erop volgde, zorgde ervoor dat hij op velerwijze politiek benoemd werd.
  Na in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals te zijn benoemd, werd hij in 2006 met zo’n 195 stemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse Commissie Veiligheid en Politie benoemd terwijl er van hem zo’n 30-tal ononderzochte processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.
  Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland die door zijn sp.a-partijcollega, de Herentalse burgemeester Jan Peeters wordt voorgezeten.

  Omdat van een gemeenteraadslid, en zeker van een bestuurslid van een politieraad, een correcte houding wordt verwacht (de 30 processen-verbaal met zedenfeiten zullen we er maar bijnemen), vind ik dat de justitie dient op te treden in deze zaak.

  Het gaat hier trouwens om ernstige doodsbedreigingen die, na de versleuteling van Victor Vervloesem’s GSM, door zijn neefje Dimitri werd overgenomen.

  De politie van Herentals maakte opnieuw processen-verbaal op van de doodsbedreigingen die naar het parket van Turnhout werden gestuurd. Maar doordat Justitie niet optreedt en Victor Vervloesem en de genaamde Dimitri nog altijd niet opgepakt en verhoord zijn geweest, werd Marcel Vervloesem’s dochter eergisteren bijna het slachtoffer van een aanslag.

  Mag ik u, zoals ik dat ook in mijn herhaaldelijk aan u gericht schrijven van januari 2012 heb gedaan (de brieven zijn op de thans versleutelde blogs weer te vinden), nogmaals verzoeken om, via procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout die u tot kabinetschef benoemde, informatie in te winnen over deze zaak ?

  In afwachting van uw antwoord, en rekende op uw tussenkomst in deze zaak, teken ik,

  Hoogachtend,

  Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

  PS. In bijlage zend ik u een kopie van mijn schrijven aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur van de politie te Herentals die de klachten inzake de doodsbedreigingen en de daaropvolgende aanslag niet wenste te noteren en op deze manier zijn kameraad Victor Vervloesem en de door Victor Vervloesem ondersteunde Dimitri, beschermt (terwijl dergelijke vriendjespolitiek het vertrouwen van de burger in het politieapparaat ondergraaft).
  De politie van Herentals maakte begin vorig jaar ook reeds een proces-verbaal op van een sms-je met doodsbedreigingen die de genaamde Dimitri naar Sanne Helsen stuurde. Zoals Victor Vervloesem dat enkele jaren geleden heeft gedaan, stapte de genaamde Dimitri begin vorig jaar ook met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar Het Nieuwsblad.
  Ik wil er tenslotte nog aan toevoegen dat de Turnhoutse justitie de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte door de verhalen van Victor Vervloesem en zijn kameraden jarenlang ernstig te nemen.
  En het is opmerkelijk dat in de loop van het proces al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem bevestigde.
  Ik kan niet akkoord gaan met het feit dat u als justitieminister die voor een ‘magistratuur zonder de minste schijn van partijdigheid en voor het bestraffen van de kleinste misdaad’ pleit, toelaat dat de voornoemde rechters door hun schuldig verzuim thans ook het leven van minderjarigen en hun ouders in gevaar brengen.

  Aan de heer Ronny Neefs, Hoofdinspecteur te Herentals

  Brussel, 9 januari 2012

  Geachte Heer Neefs,

  Betreft: doodsbedreigingen, aanslag

  Gisteren probeerde Mevrouw Wendy Helsen, dochter van Marcel Vervloesem, een klacht bij u neer te leggen wegens een aanslag op haar persoon.

  Het gaat hier om het volgende:

  Mevrouw Helsen’s 14-jarig dochtertje Sanne ontvangt sinds 24.12.2012 onophoudelijk sms-berichtjes met doodsbedreigingen. Die worden vooral ‘s nachts verstuurd.

  De berichtjes bleken eerst afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem.

  Gezien u persoonlijk bevriend bent met deze man, zal u weten dat Victor Vervloesem als sp.a-gemeenteraadslid, ook in het bestuur van de Politieraad Zone Neteland zetelt waarvan u deel uitmaakt.

  Toen Victor Vervloesem’s GSM na klachten bij de Herentalse politie werd geblokkeerd, begon zijn neefje Dimitri, met het sturen van sms-jes met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen.

  Ook dat gebeurde meestal ‘s nachts.

  Gisteren ontving het meisje ook sms-jes waarin stond dat zij haar ouders ‘niet meer levend zou terugzien’ en dat zij ‘weldra naar de begrafenis van haar ouders kon komen die in een schone, witte kist opgebaard zouden liggen’.

  Gisterenavond ontving Mevrouw Helsen’s man, de heer Peter Helsen, dan weer een sms-je waarin gezegd werd dat hun vijfjarig dochtertje Daria ‘zou vermoord worden’.

  Van deze aanhoudende doodsbedreigingen werd door de politie van Herentals verschillende processen-verbaal opgemaakt die naar het parket van Turnhout werden doorverzonden.

  Gisteren werd Mevrouw Helsen, bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto die in volle snelheid en tegengestelde richting op haar baanvak reed, met volle lichten aan, op haar toekwam en pas enkele meters voor haar afdraaide. Enkele minuten later kreeg haar dochtertje Sanne die momenteel psychologisch wordt begeleid vanwege de voortdurende pesterijen jegens haar grootvader op school, een sms-berichtje waarin stond dat ze ‘maar eens naar het gezicht van haar mama moest kijken’.

  Er werd gepoogd om daarvan een klacht bij u in te dienen, maar, niettegenstaande de ernst van de toestand, weigerde u om deze klacht te noteren.

  U zei dat u ‘niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd en er geen gewonden vielen’.

  U beweerde de genaamde Dimitri niet te kennen.

  Een jaar geleden zond de genaamde Dimitri, ook reeds sms-jes met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen waarvan destijds proces-verbaal werd opgemaakt door de politie van Herentals.

  Dat gebeurde nadat hij, op dezelfde manier als Victor Vervloesem dit in het verleden deed, met een verhaal over ‘pedofilie door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte,

  Het zou mij dus verbazen dat u als goede vriend van Victor Vervloesem, ‘nog nooit van de genoemde Dimitri gehoord hebt’.

  Gezien u als politieagent in gebreke blijft terwijl mensen met de dood bedreigd worden en er een daadwerkelijke aanslag werd gepleegd, dien ik terzake een klacht in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie (met toevoeging van een kopie van dit schrijven).

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Brussel
  —-
  Bedankt voor uw e-mail.
  Lokale politie Neteland
  http://www.lokalepolitie.be/5369/component/contact/12-contacts/1-algemeen-contactpunt.html
  =====
  Er kwam geen antwoord van de justitieminister. Geert Slootmans, attaché van de FOD Justitie liet ons alleen weten dat de Minister, ‘als lid van de uitvoerende macht en gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kon optreden’.
  Verder deelde de heer Slootmans ons mede dat hij een print van onze mail naar de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen en aan Minister Turtelboom overmaakte.
  Maar dat veranderde blijkbaar niets aan de zaak. Het gerecht van Turnhout bleef in gebreke; de doodsbedreigingen namen zelfs nog toe en er ontploften brandbommen voor de woning van de familie Helsen terwijl ook een tweede gezin met minderjarige kinderen het slachtoffer werd van deze terreur.

 2. kruitvat says:

  Antwoord op antwoord van Minister Milquet:

  Brussel, 5.3.2013

  Geachte Mevrouw Milquet,

  Betreft: Doodsbedreigingen en aanslag: werking van de politiediensten – M 1241 – Antwoord van de minister J. Milquet aan uw mail

  Hartelijk dank voor uw antwoord van 4.3.2013.

  Zoals U in bijgaand schrijven kan lezen, kwam er nog geen einde aan de terreur die thans twee gezinnen met minderjarige kinderen treft en waarvan ook een aantal buren van deze gezinnen, mede het slachtoffer blijken te worden.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens

 3. kruitvat says:

  ‘De veiligheid van de burgers is een van de topprioriteiten van de EU’
  http://europa.eu/pol/justice/index_nl.htm

 4. kruitvat says:

  ‘Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid? Het nationaal veiligheidsplan is belangrijk voor de veiligheid van elke burger.’
  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

 5. kruitvat says:

  ‘Burgers en Veiligheid: Samen de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verhogen’

  In 2006 bracht de Koning Boudewijnstichting het rapport uit Luisteren naar mensen over onveiligheid.
  De erin vermelde aanbeveling om het onveiligheidsgevoel aan te pakken in een lokale context en in een lokale benadering werd opgevolgd door in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden 10 lokale projecten te begeleiden. Deze initiatieven werden experimenteel ‘proeftuinen’ genoemd.

  http://www.vvsg.be/veiligheid/gemeentelijkveiligheidsbeleid/burgerparticipatie/Pages/default.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s