Speech Minister Turtelboom: ‘Veiligheid van de burger is een Europese topprioriteit’

Image

Minister Turtelboom: ‘Onze burgers hebben recht op vrijheid, dat een basisprincipe is van de Europese Unie.
Voor de versterking van die vrijheid, moeten we een maximale veiligheid kunnen waarborgen.
De instrumenten die we hiertoe aanwenden, zijn geen doel op zich
maar een middel om vrijheid en veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau met elkaar in evenwicht te brengen’…

=====

Ontmoeting minister Turtelboom – LIBE COMMISSIE

Maandag 12 juli 2010

Mijnheer de Voorzitter, geachte Parlementsleden,

Het Belgisch Voorzitterschap komt op een interessant moment. Stilaan raken we ingewerkt in de nieuwe institutionele realiteit van het Verdrag van Lissabon. De inrijperiode is voorbij en sinds december zijn de Raad, het Parlement en de Commissie vertrouwd geraakt met de nieuwe procedures van het besluitvormingsproces. Het is evident dat ik het belangrijk vind dat we gedurende de volgende zes maanden kunnen bijdragen tot het verder consolideren van deze nieuwe relaties tussen het Parlement en de Raad.
Ons gezamenlijk doel is om Europa sterker te maken en alle instrumenten optimaal in te zetten voor dit doel.
Ik ben dan ook van plan om elke gelegenheid te benutten om met u, in volle openheid, en met gezonde ambitie, verder een constructieve relatie uit te bouwen.

Ons beleid bestaat niet in een vacuüm. Het schrijft zich in in de continuïteit met het vorige en met het volgende Voorzitterschap, Spanje en Hongarije.
Het Programma van Stockholm geeft essentiële sturing aan het veiligheidsbeleid voor de Unie in de volgende jaren.

Bij de voorbereiding van dit Voorzitterschap heb ik mij laten leiden door de vraag hoe wij de Europese burger meer bewust kunnen maken van datgene wat Europa voor hem of voor haar concreet kan betekenen. Om het met een boutade te zeggen : “De Unie produceert veel actieplannen, maar is er genoeg concrete actie voor de burger ?”.

Deze invalshoek, dames en heren, is mijn leidraad in mijn Europees beleid en ik zal graag gebruik maken van de extra leverage die het Voorzitterschap mij biedt om intensief te werken aan een Europa dat de veiligheid dichter bij de burger brengt en concreet een verschil maakt in de veiligheidsbeleving van elke dag. De economisch-financiële crisis mag geen belemmering of excuus zijn, wel integendeel. Wij moeten nu resoluut onze krachten bundelen voor een veiliger Europa. Onze burgers hebben recht op vrijheid, dat een basisprincipe is van de Europese Unie. Voor de versterking van die vrijheid, moeten we een maximale veiligheid kunnen waarborgen.
De instrumenten die we hiertoe aanwenden, zijn geen doel op zich
maar een middel om vrijheid en veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau met elkaar in evenwicht te brengen.

Deze overwegingen brengen mij tot de topprioriteit voor mijn Voorzitterschap. Op termijn moet de Europese Unie kunnen beschikken over een soort van Europees actieplan of “veiligheidsplan”, als ik het zo mag noemen, dat toelaat om effectief gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen misdaadfenomen met grensoverschrijdend karakter.

Onder het Spaans Voorzitterschap zijn we het eens geraakt over het belang en over de contouren van een gemeenschappelijke interne veiligheidstrategie. We willen verder werken op dit elan.

Onze finale doelstelling is om de veiligheidsstrategie voor Europa nu verder uit te werken, uit te diepen en ook effectief uit te voeren zodat we in 2014, wanneer het Programma van Stockholm afloopt, een alomvattende en coherente veiligheidsstrategie kunnen presenteren.
De bestaande strategie bevat beleidsopties, ideeën, principes. Om nog een stap verder te kunnen gaan, hebben de Lidstaten nood aan de juiste methode.

Met methode bedoel ik dat we in eerste instantie tot correcte beeldvorming moeten komen van misdaadfenomenen. Informatie-uitwisseling en analyse zijn cruciaal voor dergelijke beeldvorming. Eens we een juist beeld hebben van de criminaliteit in Europa, kunnen we prioriteiten bepalen. Keuzes zijn immers nodig, de middelen zijn nooit toereikend om alles tegelijk op te lossen. Voor de fenomenen die we prioritair wensen aan te pakken, moeten er actieplannen worden opgesteld, die we uitvoeren, evalueren, en waar nodig bijsturen. Dit alles moet een permanent proces zijn. Het Harmony-project dat met steun van de Commissie wordt uitgewerkt, heeft tot doel een dergelijke methodologie aan te reiken voor een Europese beleidscyclus in de strijd tegen criminaliteit.
Het is ook hier dat het Comité voor de Interne Veiligheid (COSI) volop zijn rol zal kunnen spelen. Het COSI heeft een belangrijke taak in de operationele voorbereiding en uitvoering van dit beleid. We voorzien om nog in 2010 een eerste balans van het Harmonyproject aan de Raad te kunnen presenteren en hiermee de grondslag te leggen voor de beoogde methodologie.

Een ander aspect waarvoor ik de aandacht van mijn Europese collega’s zal vragen is het integrale aspect van het veiligheidsbeleid. Het is mijn overtuiging dat we te vaak vergeten dat een veiligheidsbeleid uit een keten van maatregelen bestaat die begint met proactief optreden en preventie en die eindigt met opsporing, vervolging, strafuitvoering en slachtofferzorg. We moeten creatief durven nadenken over de manier waarop we proactiviteit en preventie binnen de Unie kunnen versterken. De beste criminaliteit is immers diegene die zich niet voordoet.

We weten dat criminaliteit niet stopt aan de grenzen. Sommige fenomenen waren oorspronkelijk lokaal van aard maar zijn meer en meer een grensoverschrijdend karakter gaan vertonen. Daarbij moeten we niet enkel oog hebben voor de objectieve onveiligheid maar ook voor het subjectieve gevoel van onveiligheid bij de burger.
Zolang we nog geen pan-Europese methode hebben om gezamenlijk de prioriteiten te bepalen in de strijd tegen criminaliteit, moeten we de fenomenen aanpakken die het meest in het oog springen en waarvoor een sterk en gecoördineerd Europees antwoord nodig is.
Ik zou daarom in de volgende maanden extra aandacht willen besteden aan de preventie van twee concrete misdaadfenomenen die zich in toenemende mate manifesteren binnen de Unie en die vaak een zeer traumatiserend effect hebben op onze burgers :

– het circuleren van illegale zware wapens die steeds meer gebruikt worden bij het plegen van misdrijven in onze landen.

Lidstaten stellen helaas vast dat het gebruik van geweld sterk toeneemt in de criminaliteit. Zowel burgers als politieagenten krijgen er in hun dagelijkse omgeving concreet mee te maken. Deze feiten hebben door hun spectaculaire effecten en de mediatisering errond ook een aanzienlijk negatief impact op het veiligheidsgevoel van de burger.

Uit een rapport van Europol blijkt dat er nood is aan meer informatie en meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van onderzoek naar de rol van wapenbeurzen. Zware vuurwapens zijn vrij gemakkelijk te krijgen in Europa, en vaak tegen belachelijk lage prijzen. Voor 200 à 300 euro kan men al een dergelijk wapen kopen.
Om de illegale wapenhandel in de kiem te smoren, kunnen we alvast de methode hanteren die ik eerder schetste : beeldvorming, prioriteiten, actieplannen. Europol kan bijdragen in het aspect beeldvorming. COSI zou de opdracht moeten krijgen om tegen het einde van het jaar een actieplan op te stellen voor de strijd tegen de illegale wapenhandel.

– ten tweede, het fenomeen van rondtrekkende daderbendes: dit zijn bijzonder mobiele bendes die gans Europa rondtrekken om in te breken in woningen, handelszaken en dergelijke meer. Ze maken hierbij handig gebruik van het vrij verkeer van personen en van de mogelijkheden die grenzen bieden om opsporing en vervolging te bemoeilijken.
Ook hier is het absoluut noodzakelijk dat er een betere beeldvorming van de problematiek komt, zodat we een beter inzicht krijgen in de gemeenschappelijke uitdagingen. In een tweede fase kunnen we dan wellicht ook tot een actieplan komen.

Naast illegale wapenhandel en de problematiek van rondtrekkende dadergroepen, is er nog een derde thema waarvoor ik de preventieve aanpak wil versterken. Dit situeert zich in de strijd tegen het terrorisme en is mee gebaseerd op de aanbevelingen van de Coördinator
voor Terrorismebestrijding, namelijk de idee van preventie en radicalisme.
We hebben tijdens ons Voorzitterschap twee projecten op stapel staan die het fenomeen van radicalisering elk op een andere manier benaderen:
– Enerzijds is er de politionele aanpak: we zullen werken aan een handboek dat de politieman in de straat moet helpen bij het snel onderkennen van tekenen van radicalisering.
– Anderzijds een meer bestuurlijk project dat aandacht vraagt voor de inbreng van de verschillende maatschappelijke actoren, zodat er een omgeving wordt gecreëerd waardoor radicalisering minder kans krijgt.
Een gemeenschappelijk informatiebeleid is in ieder geval cruciaal om onze doelstellingen inzake veiligheid te bereiken. De behoefte aan méér informatie-uitwisseling voor het verhogen van de veiligheid moet worden afgewogen tegen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Regelgeving en respect voor een aantal essentiële principes, zoals doelgerichtheid en evenredigheid, moeten ons daarin leiden.
In deze context volgen we met grote aandacht en ook met een zekere bezorgdheid de ontwikkelingen rond het Schengen Information System (SIS) II. Het Belgische beleid zal eruit bestaan de raadsconclusies van juni 2009 verder uit te voeren. Deze houden in dat SIS II moet worden voortgezet op basis van het lopende project en onder voorbehoud van het slagen van 2 mijlpaaltesten.
De Commissie moet daarom tegen de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober een consistent budgettair plan en een nieuw globaal tijdschema voorleggen. Het Voorzitterschap streeft ernaar dat het SIS II project zoals overeengekomen en in volledige operationele en budgettaire transparantie wordt gerealiseerd.

En tot slot hoop ik dat we, samen met het Parlement, ook de discussie over de wettelijke basis voor het IT-agentschap kunnen afronden. Ik zie op dit ogenblik trouwens geen obstakels die dit zouden kunnen bemoeilijken. We zullen ook de nodige initiatieven nemen om de zetelkwestie spoedig te beslechten.

Ik dank u.

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/speech_Min_Turtelboom_LIBE_12_juli_-_final.pdf

Foto: Minister Turtelboom (Open VLD) met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams die in de zaak-Jacob in opspraak kwam. Turtelboom die een ‘diepgaand onderzoek’ in de zaak-Jacob beloofde, zei dat Dams ‘voorlopig kan aanblijven’.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s