Open Brief Minister Milquet (2)

Image

Fuck de politie ! 

 

Open Brief aan Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (2)

 
Brussel, 13 maart 2013

 
Geachte Mevrouw Milquet,

 
Ik hoop dat U mijn schrijven ‘Fuck de politie – Open Brief aan Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet’ (1), in goede orde hebt ontvangen en dat U de in de Open Brief vermelde zaak op een grondige manier laat onderzoeken.
 
In bijlage zend ik U een kopie van mijn klacht van 22.8.2008 gericht aan het Comité P waarop ik geen antwoord ontving.
 
Het gaat hier om de weigering van de genaaamde J. Van Gestel, een politieagent te Herentals, om een proces-verbaal op te maken inzake de bedreiging om de auto van de genaamde Nick Breughelmans die toen woonachtig was in de wijk Koninkrijk te Morkhoven, in brand te steken.
 
Die bedreiging werd geuit nadat er door een gewezen fabrieksdirecteur die een sociale woning toegewezen kreeg, een klacht tegen de familie Breughelmans was ingediend waardoor deze, tesamen met hun 82-jarige bedlegerige moeder, uit haar sociale woning van de Geelse Huisvesting, waarin ze reeds meer dan 20 jaar woonachtig was, werd gezet.
 
Ook in deze zaak was er sprake van de genaamde Ronnie Neefs, die thans hoofdinspecteur is van de politie van Herentals.
 
Zoals ik U reeds schreef, is de heer Neefs bevriend met de genaamde Victor Vervloesem die in de directie van de Geelse Huisvesting zetelt en die dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse  burgemeester Jan Peeters, tot voorzitter van het OCMW te Herentals, tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland werd benoemd.
 
Zoals U weet, zond de genaamde Victor V. op 17.12.2012 een sms-je met een poging tot omkoperij en een doodsbedreiging naar de 15-jarige Sanne Helsen uit Hulsthout (zie bijlage) waarvoor een klacht werd ingediend bij de politie van Herentals.
 
Het sms-je werd gevolgd door een terreurcampagne vanwege Victor V’s kompaan Dimitri V. en zijn bende tegenover het gezin Helsen.  
 
Doordat de overheid, binnen het kader van het Nationaal Veiligheidsplan, deze vorm van criminaliteit steunt, werd er tenslotte een aanslag gepleegd op Wendy Helsen uit Hulsthout, de moeder van het meisje.  Zoals ik U reeds schreef, wilde de genaamde Ronny Neefs daarvan geen proces-verbaal opmaken. ‘Er was geen autonummerplaat genoteerd en men kon dus niets doen’, aldus Neefs.
 
Zoals ik U tevens schreef, bleven de doodsbedreigingen tengevolge van het in gebreke blijven van de overheid, maandenlang duren en ontving ook een ander gezin met minderjarige kinderen weldra doodsbedreigingen van de genaamde Dimitri en zijn bende. 
Ook in deze zaak werd gedreigd met het ‘in brand steken’ van bezittingen. Daarbij ontploften er verschillende brandbommen rondom de huizen van de gezinnen en kreeg een buurman die protesteerde, een mes op de keel gezet.
 
In de hoop dat U laat onderzoeken waarom lokale maffiosi tot voorzitter van een gemeentelijke commissie voor de Veiligheid en de Politie en tot bestuursleden van lokale politieraden worden benoemd, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
 
PS. Kan U ook laten nagaan waarom het Comité P mijn brief van 22.8.2008 nooit beäntwoordde en waarom zij dergelijke bendes in bescherming neemt ?
 
====
 

 

Klacht Politie Herentals 

 

Brussel, 22.8.2008

Comité P

Geachte Heer,

Betreft: klacht optreden politie, weigering om proces-verbaal op te stellen

Ik wens klacht in te dienen tegen politieagent J. Van Gestel van de politie te Herentals.

Nick Breughelmans, wonende Koninkrijk 22 te 2200 Morkhoven, werd gisteren omstreeks 3.30 u. door zijn buurman de heer Danny Ooms, Koninkrijk 20 te 2200 Morkhoven, namelijk bedreigd met het in brand steken van zijn wagen.

Hij ging daarvan aangifte doen bij de plaatselijke politie.

Tot zijn verwondering zei agent J. Van Gestel dat hij hiervan geen proces-verbaal wilde opstellen omdat hij ‘al genoeg klachten uit de buurt had gehad’.

Ik denk dat de hele zaak te maken heeft met de petitieactie die enkele weken geleden in de wijk Koninkrijk werd gestart inzake zogezegde ‘lawaaihinder’ door het gezin Breughelmans.

De petitie met 15 handtekeningen (er zijn 200 wijkbewoners) werd aan wijkagent Ronny Neefs van de politie van Herentals gegeven die ze aan de Geelse Bouwmaatschappij overmaakte. Die startte onmiddellijk met een onderzoek.

Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat de dochter van de heer Ooms, waarmee het gezin Breughelmans een uitstekende relatie had, op een bepaald moment gepakt werd wegens zwartwerk.
Enkele criminelen uit de buurt maakten de heer Ooms wijs dat zijn dochter door het gezin Breughelmans was aangegeven, wat totaal verzonnen was.
De heer Ooms liet daarop weten zich te zullen wreken.
De criminelen uit de wijk begonnen daarop samen met de heer Ooms aan een petitieaktie.

Ik vraag mij af wanneer de pesterijen tegenover het gezin Breughelmans gaan ophouden en diende reeds klacht in bij de Geelse Bouwmaatschappij die niets meer van zich liet horen.

De criminelen die met deze zaak hebben te maken, zaten bijna allemaal wegens drughandel, zedenfeiten, diefstallen, inbraken, oplichtingen en gewapende roofovervallen achter de tralies.
De genaamde Peter Wouters die destijds, na een diefstal en in dronken toestand, iemand doodreed, toerde tot voor enkele maanden nog zonder rijbewijs rond.
Over Victor V. bestaan er zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit onderzocht werden. Hij zetelt als sp.a-gemeenteraadslid thans in de Herentalse politieraad.

Ik diende al verschillende malen klacht in terzake bij het Comité P en de Hoge Raad voor de Justitie.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
werkgroepMorkhoven@gmail.com

PS. De ruiten van Marcel Vervloesem van onze vereniging die woonachtig is in dezelfde wijk, werden een jaar geleden door de genoemde criminelen met bakstenen in stukken gegooid. Er werd geen onderzoek gevoerd.

 

=====

 

Fuck de politie ! 
 
Open Brief aan Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (1)
 
Brussel, 12.3.2013
 
Geachte Mevrouw Milquet,
 
Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulshout (nabij Herentals) een sms-berichtje. 
Het sms-je met een poging tot omkoping en een doodsbedreiging, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.
Een kopie van dit geprinte sms-je werd toegevoegd aan een klacht bij de politie van Herentals.
 
Na het sms-je van de genaamde Victor V., werd het meisje en haar familie (een gezin met vier minderjarige kinderen) gedurende drie volle maanden met sms-jes en doodsbedreigingen bestookt. Dat gebeurde door de genaamde Dimitri en zijn bende waarmee de genaamde Victor V. contact heeft.
Doordat de autoriteiten niet optraden, werd er tenslotte een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje.
De aanslag werd uitgevoerd door middel van een snelrijdende auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn koplampen aanstak om zijn tegenligger te verblinden en aldus een ongeluk te veroorzaken. Een frontale botsing tussen de twee voertuigen kon dank zij de koelbloedigheid van de vrouw en door het feit dat de snelrijdende auto zich op het allerlaatste moment terug op zijn eigen baanvak begaf, vermeden worden. Nadien ontving de 15-jarige Sanne een sms-je waarin zij en haar ouders gewaarschuwd werden.
De hoofdinspecteur van de Politie van Herentals die een goede bekende is van de genaamde Victor V. wenste geen proces-verbaal van de aanslag op te maken ‘omdat er geen autonummerplaat was genoteerd en men toch niets kon doen’.
 
Doordat de autoriteiten niet optraden, werd ook een ander gezin met minderjarige kinderen weldra het slachtoffer van doodsbedreigingen en dreigementen. Er klonken weldra ook nachtelijke geweerschoten rond het huis van het eerste gezin.
Maar wederom traden de autoriteiten niet op, met het gevolg dat er, naast de doodsbedreigingen, ook voortdurend gedreigd werd met het ‘platbranden van de woningen’.
Kort daarop ontploften er tijdens de nachtelijke uurtjes regelmatig brandbommen rond de huizen van de beide gezinnen.
Een buurman die tussenbeide wilde komen, kreeg een mes op zijn keel gezet met de waarschuwing ‘om zich niet te  moeien indien hij de bende niet op zijn nek wenste te krijgen’.
 
De genaamde Victor V. is een getrouwde homo waarvan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan waarin geen onderzoek werd gevoerd.
Dank zij de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, werd hij in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd.
Hij werd tevens gepromoot als sp.a-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en met 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld.
Onmiddellijk nadien werd hij tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans ook bestuurslid van de Politieraad Zone Neteland.
Deze laatste benoemingen heeft hij voor een groot gedeelte te danken aan de Herentalse burgemeester Peeters die, benevens burgemeester waardoor hij dus aan het hoofd staat van de gemeentelijke politie en de Politieraad Neteland voorzetelt, ook sp.a-kamerlid is.
 
Wat van belang is in deze zaak is het feit dat Peeters de Belgische Staatssecretaris (1995 – 1999) en Minister van Veiligheid (1999) is geweest waardoor de genaamde Victor V., die quasi ongeletterd is, op een bijzonder hoge bescherming kan rekenen en misschien zelfs op de loonlijst van de Belgische Staatsveiligheid staat.
 
Premier Di Rupo die ik meermaals in deze zaak heb aangeschreven en die openlijk uitkomt voor zijn homosexualiteit (wat daarom niet wil zeggen dat hij pedo-sexuelen beschermt), moet Peeters zeer goed kennen.
Tijdens de periode dat Peeters de Staatssecretaris en de Minister  van Veiligheid was, was Premier Di Rupo immers de Minister van Verkeer en Overheidsbedrijven (1994-1995), de Minister van Economische Zaken (1995-1999), de Minister van Buitenlandse Handel (1998-1999), de Minister van Telecommunicatie (1995-1999) en Vicepremier (1994-1999) onder de regering Dehaene I en II.
 
Het probleem in deze zaak is dat Premier Di Rupo, alhoewel hij, binnen het kader van het zogezegde Nationaal Veiligheidsplan, de nadruk legt op de strijd tegen het geweld tegenover homos, openlijk gezegd heeft dat de ‘Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering’.
De regeringsleden zijn dus verplicht om ook de Veiligheid van minderjarigen, gezinnen met minderjarige kinderen, alsook van de gewone buurtbewoner, ernstig te nemen.
In het Nationaal Veiligheidsplan wordt er trouwens ook aandacht besteed aan de strijd tegen de geörganiseerde bendes.
 
Ik wens U daarom nogmaals te bedanken voor het feit dat U burgemeester Peeters op 4.3.2013 terzake geschreven hebt. Dat was een heel stuk moediger dan de houding van justitieminister Turtelboom die zich achter het zogenoemd principe  van de scheiding der machten verschuilde terwijl zij procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat reeds maanden nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef benoemde.
 
Zoals U zelf ook aan het bijgaande sms-je kan merken, is het echt niet normaal dat de genaamde Victor V. tot de voornoemde posten benoemd werd. 
Indien men met dergelijke figuren de Veiligheid van alle burgers denkt te verzekeren, dan is het misschien verstandiger om de politie af te schaffen en te vervangen door gewapende bendes en straatcriminelen.
 
Afzender: Hallo S.
 
S: Wie bent U ?
 
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
 
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
 
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
 
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
 
wa denk je ?
 
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
 
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
 
Afzender: Hallo ?
 
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
 
ik heb dan een mooi jobje voor je
 
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
 
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
 
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
 
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
 
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
 
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
 
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
 
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
 
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!
 
============================================================
 
Nadat er wegens het sms-je van de genaamde Victor V. een klacht was ingediend bij de politie van Herentals, begon het pas voorgoed. De genaamde Dimitri, een minderjarige waarmee Victor V. optrok, begon Sanne Helsen dag en nacht met sms-jes met doodsbedreigingen te bestoken. Tesamen met zijn bende oefende hij een werkelijk terreurbewind uit tegenover gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners, wat door de autoriteiten gedoogd werd en tenslotte tot de aanslag op Sanne’s moeder leidde.
 
Op 6 februari 2013, stuurde de genaamde Dimitri het volgende sms-je aan Sanne Helsen:
 
‘heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde – ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald’ – ‘hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot – gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde’.
 
Dat de genaamde Dimitri en zijn bende een grondige hekel hebben aan de politie, blijkt uit het volgende:
 
‘GSD – Fuck de politie’:
 
 
============================================================
 
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
 
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
 
“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014′- ‘Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Open Brief Minister Milquet (2)

 1. kruitvat says:

  Brief aan Joëlle Milquet: ‘Wat gaat u doen tegen het politiegeweld?’

  1 augustus 2012

  Politiek filosoof Bleri Lleshi vraagt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wat ze gaat doen aan het politiegeweld in Brussel: ‘Dat mensen worden geschopt en bespuwd door zij die ons moeten beschermen, is onaanvaardbaar in onze rechtsstaat.’

  ==
  Geachte Mevrouw de Minister,
  Beste mevrouw Joëlle Milquet,

  Ik schrijf u in verband met het recente schokkende politiegeweld in Brussel.

  Een groep manifestanten van vooral Congolese Brusselaars kwam zaterdag betogen tegen het aanhoudende geweld in Oost-Congo. Ze geloven dat de Rwandese autoriteiten een rol spelen in de regio door allerlei rebellenbewegingen te steunen die de regio destabiliseren. Het is daarom dat ze hun betoging eindigden voor de Rwandese ambassade. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de Keere van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene is het daar tot incidenten gekomen. Men vermeldt er twee: ‘een vernield bushokje’ en ‘voor de Oegandese ambassade werd een blikje in de richting van het ambassadegebouw gegooid’.

  Beide incidenten zijn jammer en te vermijden bij betogingen, maar ze zijn peanuts in vergelijking met het gewelddadige optreden van de politie tegen de betogers. Bewijs hiervan zijn de verschillende videobeelden van de media en van voorbijgangers, die tonen hoe ongenadig onze politietroepen slaan op mensen.

  Vorig jaar schreef ik een open brief aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Turtelboom. Daarin vroeg ik rechtvaardigheid voor de jonge Ricardo die op weg naar een muziekfestival –een manifestatie tegen een gesloten asielcentrum – zwaar werd toegetakeld door de politie. Tot op heden heb ik geen antwoord ontvangen. Ondertussen is mevrouw Turtelboom minister van Justitie geworden. Oh ironie!

  Het voorbeeld van zaterdag is geen losstaand feit en dat weet u. Laat me een aantal voorbeelden noemen uit mijn gemeente: Elsene.

  Ongetwijfeld weet u nog hoe de politie is opgetreden tegen de betogers in Matongé een aantal maanden geleden. Buiten proportie gewelddadig: er werden meer dan 50 klachten ingediend bij Comité P.

  Een ander voorbeeld van op het Flageyplein, het grootste plein in Brussel. Een plein waar dagelijks honderden mensen samenkomen. Ik ben trots op die sociale mix die hier plaatsvindt. In al die jaren dat ik hier in de buurt woon en dagelijks passeer op het Flageyplein, zag ik slechts één keer een vechtpartij tussen een groep jongeren. Maar ik was wel getuige van het gewelddadig politieoptreden tegen de indignados, die zich hadden verzameld voor een open vergadering op het pleintje.

  Mevrouw de Minister, bij de recente beelden over seksisme in onze stad in de reportage ‘Femme de la rue’ reageerde u terstond. U beloofde onder andere adminstratieve sancties in te zetten. Dat u de strijd tegen het seksisme aanbindt vind ik als burger een goede zaak.

  Maar: kan u ook met dezelfde spoed reageren op het politiegeweld in onze stad?

  Aanpakken van ontoelaatbaar seksisme is wellicht een complexe zaak. De aanpak zal veelzijdig moeten zijn en u heeft samenwerking nodig van ouders, school, omgeving en beleid. Politiegeweld daarentegen kan u bijna in uw eentje aan. Het gaat om geweld door politiemensen die de staat vertegenwoordigen. Zij moeten de regels en wetten die ze trouw hebben beloofd, respecteren en waarborgen. En u kan hen dat opleggen en de overtreders straffen of uit het korps gooien.

  Als ik op de beelden zie hoe mensen worden geschopt, bespuwd en toegetakeld door degenen die ons moeten beschermen, dan vind ik dat onaanvaardbaar in onze rechtsstaat.

  Als bevoegde Minister en als Brusselaar met wie ik de liefde en bezorgdheid voor onze stad deel, vraag ik u wat u gaat ondernemen tegen dit politiegeweld? Bent u van plan om hiertegen eindelijk ook de nultolerantie in te voeren?

  Ik hoop op een antwoord.

  http://www.knack.be/opinie/columns/bleri-lleshi/brief-aan-joelle-milquet-wat-gaat-u-doen-tegen-het-politiegeweld/opinie-4000156659302.htm

 2. kruitvat says:

  22.2.2013

  Milquet vraagt schorsing betrokken politieambtenaar

  Het is een schande dat niemand van de betrokken agenten na de feiten geschorst werd.’ Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) naar aanleiding van de tv-reportage over de hardhandige aanpak van een psychotische jongeman die in een Mortselse cel overleed. Ze heeft een brief geschreven aan de lokale politiezone MINOS waartoe ook Mortsel behoort.
  Milquet vraagt de lokale overheid, de enige bevoegde tuchtautoriteit, in een brief om de betrokken politieambtenaar te schorsen en eventueel andere ordemaatregelen te treffen.

  De minister zegt geschokt te zijn door de camerabeelden en besloot na de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van één van de agenten diens schorsing te vragen bij de lokale overheid.

  ‘De feiten zijn vreselijk’, reageerde Milquet op VRT-radio. ‘Het is totaal onaanvaardbaar dat de politieagenten niet geschorst werden. Maar dat is een beslissing van de lokale politiezone. Ik zal de situatie bekijken om iets te doen, maar wel binnen mijn bevoegdheden.’

  Comité P

  De minister vraagt het Comité P ook aanbevelingen voor te bereiden ter aanvulling van de operationele richtlijnen voor de politieambtenaren die met dergelijke situaties geconfronteerd worden. Ze wil ook dat het comité voorstellen formuleert om de opleidingen voor geweldbeheersing daaraan aan te passen.

  ‘Het is immers zo dat bij bepaalde interventies door alle actoren en alle disciplines op het terrein, nauwgezet rekening moet worden gehouden met bepaalde medische en zelfs psychiatrische aspecten of verslaafdheid aan stimulerende middelen: dit om op de meest adequate manier te kunnen optreden’, aldus de minister.

  De betrokken agenten maken deel uit van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse politie. In een reportage van het duidingsmagazine Panorama, die donderdagavond werd uitgezonden, is te zien hoe de 26-jarige Jonathan Jacob in 2010 hard aangepakt werd door zes agenten van het BBT in een Mortselse cel. De jongeman overleed in de cel.

  Vragen over parket

  Ook over het parket worden nog vragen gesteld. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil de Hoge Raad voor Justitie inschakelen.

  De parket-magistraat wilde het slachtoffer gedwongen laten opnemen in een psychiatrische instelling. Ze zou ook het bevel hebben gegeven om de jongeman plat te spuiten. Justitie-expert Renaat Landuyt van de SP.A heeft het gevoel dat magistraten beschermd worden. Minister Turtelboom wil dan ook een onafhankelijk onderzoek door de hoge raad voor justitie.

  ‘Ik wil niet dat er onduidelijkheid bestaat over het feit of de substituut nu effectief een bepaalde opdracht zou hebben gegeven die ze niet mocht geven. Daarom vraag ik aan de Hoge Raad voor Justitie om ook een bijzonder onderzoek te doen naar dat deel van de procedure’, aldus de minister op Radio 1.

  De Hoge Raad voor Justitie meldt intussen dat er nog geen officiële vraag werd ontvangen om mogelijke fouten te onderzoeken bij het parket van Antwerpen. De raad kan wel uit zichzelf zo’n onderzoek opstarten en dat zou de komende weken kunnen gebeuren.

  Begin van de maand heeft de raadkamer drie betrokkenen alvast doorverwezen naar de correctionele rechtbank: een agent voor de toegebrachte slagen, een psychiater en de directeur van de instelling in Boechout, die de man weigerde op te nemen, voor schuldig verzuim.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130222_00479562

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s