Nationaal Veiligheidsplan: Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister

Image

Di.Rupo.zelfs.de.kleinste.overtreding.jpg

Brussel 22.3.2013

Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’

Nogmaals dank voor uw antwoorden inzake de manier waarop enkele gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners in Herentals de ‘absolute prioriteit van de regering voor de veiligheid van alle burgers’ dienen te ervaren.

Zoals u weet, wordt dit dossier door Minister Turtelboom (Open VLD) geblokkeerd.
Minister Turtelboom liet ons via haar kabinetsattaché immers weten dat ‘de Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen in deze zaak’ terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat reeds maanden nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef benoemde.

Minister Milquet (cdH) nam op 4 maart 2013 weliswaar contact op met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die, in zijn functie van burgemeester, aan het hoofd staat van de Herentalse Politie en de Politieraad Neteland, maar het is mogelijk dat het daarbij ophoudt.

Enkele Herentalse politieagenten beschuldigden het gezin Helsen dat reeds maandenlang het slachtoffer is van terreur, er eergisteren van dat zij ‘zelf de mails en sms-jes met doodsbedreigingen hadden aangemaakt’.
Mogelijks onderhouden deze politieagenten contact met de genaamde Victor Vervloesem, die als eerste verdachte in deze zaak, dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en burgemeester Peeters tot voorzitter van de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland werd benoemd.

De diverse klachten die (tesamen met de prints van de sms-jes met doodsbedreigingen en de dreigingen ‘om het huis in brand te steken’) bij de politie van Herentals werden neergelegd, laten echter geen twijfel bestaan.
Deze processen-verbaal en de bijgevoegde bewijzen werden aan het parket van Turnhout overgemaakt zonder dat zij er echter iets mee deed.

Aan de diverse documenten die ik u overmaakte, kan u zien hoe de vork aan de steel zit.

Ik vrees dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens sp.a-kamerlid is en die de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was onder het Vicepremierschap van Elio Di Rupo, niet echt op zoek is naar een oplossing in deze zaak en dat hij eerder geneigd is om Victor Vervloesem die hij politiek ondersteunde, in bescherming te nemen.
Normaal gezien zou Minister Milquet, binnen het kader van het Nationaal Veiligheidsplan dat op haar website staat gepubliceerd, en vooral omwille van de geterroriseerde gezinnen met minderjarige kinderen, dus opnieuw moeten optreden.
Het kan immers niet dat dit dossier, dat reeds door het parket van Turnhout en de justitieminister wordt geblokkeerd, tevens tengevolge van politieke benoemingen en de hulp van enkele corrupte politie-ambtenaren, zou geblokkeerd worden.

Omdat de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie mijn klacht niet wenst te onderzoeken, diende ik, in naam van de getroffen gezinnen, ook een klacht in bij de Comité P. dat door het parlement werd ingesteld om de werking van de politiediensten te controleren.

Ik hoop dat de uitspraak van Premier Di Rupo ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’, door de ministers Milquet en Turtelboom wordt gerespecteerd en dat de ‘Veiligheid van alle burgers’ niet alleen voor alleenstaande vrouwen en homosexuelen geldt terwijl andere groepen worden uitgesloten.

Rekenende op een spoedig onderzoek in deze zaak en op een directe beëindiging van de terreur zonder dat de slachtoffers ervan door de lokale politie als verdachten worden behandeld, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Ik zend u hierbij ook onze publicatie ”De overheid moet op dieet, niet de mensen”, inzake het begrotingsbeleid van de regering.

=====

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/de-overheid-moet-op-dieet-niet-de-mensen.html

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Nationaal Veiligheidsplan: Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister

 1. kruitvat says:

  De brief van de vzw Werkgroep Morkhoven van 22.3.2013, gericht aan het secretariaat van de Eerste Minister, werd verstuurd naar:

  van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
  aan: Premier Di Rupo
  cc: redactie.volkskrant.nl, katholieknieuwsblad Nederland,
  Nieuwsredactie stadsomroep, Redactie Sp00kje Nieuws, René Hartkamp redactie Nu,
  Frides Laméris,
  datum: 22 maart 2013 22:23
  onderwerp: Re: Brief Premier Di Rupo: ‘Nationaal Veiligheidsplan’

  van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
  aan: antwerpen@belga.be
  datum: 23 maart 2013 16:23
  onderwerp: Brief aan de Beleidscel van de Eerste Minister

  van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
  aan: antwerpen.streekkrant, Agnes Kantsp.nl, antwerps.pershuis,
  J.Atsma.tweedekamer.nl
  datum: 23 maart 2013 16:36
  onderwerp: Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering

 2. kruitvat says:

  Nationaal Veiligheidsplan

  Wat is het nationaal veiligheidsplan?

  Het nationaal veiligheidsplan is een document dat de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie vierjaarlijks opstellen. Door de krachtlijnen van het politiebeleid vast te leggen in dit plan wordt gezorgd voor de goede (samen)werking van en tussen de federale en de lokale politie.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

 3. kruitvat says:

  Dienst nationaal veiligheidsplan

  De Dienst Nationaal Veiligheidsplan is belast met de voorbereiding, de organisatie, de coördinatie en de steun bij de cyclus van geïntegreerd beleid van het nationaal veiligheidsplan (planning – opvolging – evaluatie).

  Hij bereidt voor, organiseert, coördineert en biedt steun bij de opmaak van documenten van algemeen beleid voor de begroting en met name de nota van algemeen beleid van de federale politie en van de geïntegreerde werking. Hij voert deze zelfde taken uit voor de verwezenlijking van het activiteitenverslag als afsluiter van de managementcyclus.

  Ten slotte coördineert hij de projecten van wetenschappelijk onderzoek.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_cgnvp_orga_nl.php

 4. kruitvat says:

  Nationaal veiligheidsplan (NVP) 2012–2015

  ”Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving”

  1/03/2012

  Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, hebben vandaag het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) voorgesteld aan de Ministerraad. Dit veiligheidsplan vormt – samen met de kadernota integrale veiligheid die binnenkort aangenomen zal worden – één van de twee pijlers van het beleid in de strijd tegen criminaliteit voor de volgende vier jaar.

  Dit Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 bestaat uit twee delen:

  In het eerste deel coördineren de ministers het algemene politiebeleid voor de geïntegreerde politie, dus voor de lokale politie en de federale politie. De ministers waarborgen daarmee een globale en geïntegreerde aanpak van de onveiligheid en verzekeren zo ook de samenhang van het optreden van de geïntegreerde politie.
  Het tweede deel van het NVP moet de bijdrage van de federale politie beschrijven aan een veilige en leefbare samenleving. Dit betreft de opdrachten en prioritaire doelstellingen, met name door het leveren van een gespecialiseerde en een bovenlokale politiezorg op een professionele manier en het leveren van kwaliteitsvolle steun.

  Dit NVP zet de krachtlijnen uit voor de politiezorg en de werking van de politie voor de periode 2012-2015 en streeft ernaar de veiligheid en leefbaarheid van onze burgers te versterken door zo goed als mogelijk in te spelen op de evolutie van onze samenleving en de noden van de bevolking.

  Dit plan vormt de referentie voor het politiebeleid en richt zich tot alle componenten van de politie. Het werd uitgewerkt op basis van een fenomeenstudie, op grond van statistische analyses, dit verband houdende met de prioriteiten van de Europese Unie.

  Dit plan vormt de basis voor het politiebeleid voor de komende vier jaren; de zonale veiligheidsplannen moeten rekening houden met dit NVP en de zonale veiligheidsraad heeft daarbij een belangrijke rol te spelen. Uit dit NVP ontstaan programma’s, actieplannen en diverse onderzoeken die voortaan op het terrein zullen worden gevoerd. De uitvoering van dit Nationaal veiligheidsplan zal jaarlijks worden opgevolgd en na de twee eerste uitvoeringsjaren zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

  Ten slotte dient te worden aangestipt dat het NVP rekening houdt met allerhande adviezen en studies, onder andere het evaluatierapport ‘10 jaar politiehervorming’ van de Federale politieraad, het nationaal politioneel veiligheidsbeeld (NPVB) 2011, de rapporten van de Parlementaire onderzoekscommissies, het Vast Comité P, de Algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie, en het regeerakkoord. Ook studiedagen en onderzoeken vanuit de academische wereld hebben onrechtstreeks elementen aangevoerd.

  De evaluatie van het NVP zal nauw opgevolgd worden. De implementatie van de beleidscyclus en het werken met meerjarenplannen hebben ertoe bijgedragen dat de politie meer planmatig en resultaatgericht denkt en handelt. De vele soorten plannen die op de diverse niveaus worden opgesteld, moeten een coherent geheel vormen en elkaar versterken. Bijgevolg moeten de beleids- en budgetcycli beter op elkaar worden afgestemd.
  Het is nodig om verder werk te maken van een performant monitoringsysteem, dit zowel binnen als buiten de politiediensten. In de toekomst moet het uitgevoerde politiebeleid beter worden geëvalueerd. Een tweejaarlijks momentum om de werking van de politie te evalueren, is aangewezen.

  Prioriteit staat voor essentieel. Het vooropstellen van prioriteiten mag de politie er niet van vrijstellen om de kwaliteit in de opsporing van alle misdrijven permanent te verbeteren en aan te passen aan de moderne concepten en technieken.

  Het vooropstellen van prioriteiten, bij het uitwerken van het ontwerp van Nationaal veiligheidsplan, verloopt in twee fasen.

  Eerst wordt een diepgaande analyse van alle veiligheidsfenomenen gemaakt volgens het begrip van de risicoanalyse. In deze benadering worden bestudeerd: de dreiging die van de daders uitgaat, de kwetsbaarheid van de doelwitten/slachtoffers, de waarschijnlijkheid dat die fenomenen zich voordoen en hun impact. De uitwerking van deze analyse wordt het nationaal politioneel veiligheidsbeeld (NPVB) 2011 genoemd, en werd begeleid door een interdisciplinaire werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de magistratuur, de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid van Justitie, de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, de FOD Binnenlandse Zaken, het OCAD, de FOD Mobiliteit en de lokale en federale politie. De beslissingen die genomen zijn bij de verschillende fases van de verwezenlijking, zijn de vrucht van diepgaand denkwerk dat de verschillende partners hebben gevoerd. De Federale Politieraad heeft de uitwerking ervan van nabij opgevolgd en heeft ter zake advies uitgebracht.

  Het NVP klasseert de criminele fenomenen naargelang de ernst ervan en op basis van verscheidene criteria, onder andere de financiële en/of materiële schade, de schade die aan de maatschappij berokkend wordt, het fysiek of psychisch letsel, de perceptie van de bevolking, enz.

  In een tweede fase stellen de politiediensten het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan (NVP) op, met daarin de mogelijke prioriteiten die de politiële overheden voorstellen. Dat ontwerp is gefinaliseerd na het onderzoek van alle beschikbare analyses, waaronder het NPVB, waarbij de middelen worden overwogen waarover de politie beschikt en dit niet enkel gelet op de bevoegdheden, noch op de beschikbare capaciteit. Dit ontwerp heeft vervolgens een officieel advies gekregen van de Federale Politieraad en is vervolgens voor akkoord overgemaakt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die er ook elementen in hebben aangebracht op basis van hun algemene beleidsnota’s en hun prioriteiten.

  http://www.milquet.belgium.be/nl/nationaal-veiligheidsplan-2012%E2%80%932015-%E2%80%9Dsamen-zorgen-voor-een-veilige-en-leefbare-samenleving%E2%80%9D

  http://www.milquet.belgium.be/sites/default/files/Nationaal%20veiligheidsplan%202012-2015_1.pdf

 5. kruitvat says:

  De volgende pagina was onvindbaar via Google:

  Begrotingsconclaaf 2013 : een ernstige en evenwichtige begroting
  Voor ons was het belangrijk een evenwichtige begroting te hebben conform het doel van het … Nationaal Veiligheidsplan : Download Nationaal Veiligheidsplan …

  Pagina niet gevonden

  De gevraagde pagina http://www.milquet.belgium.be/nl/begrotingsconclaaf-2013-een-ernstige-en-evenwichtige-begroting-die-de-inkomsten-van-de-burgers-0 kan niet worden gevonden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s