Minister Milquet: Veiligheid is door de overheid georchestreerde terreur

Milquet.Charles.Picqué

Brussel, 21.4.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen

Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: mijn klacht inzake het terroriseren van gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals

Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn schrijven van 21.3.2013 aangaande bovengenoemde kwestie.

Ook van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, kortweg Comité P, het externe controleorgaan van alle ambtenaren met politiebevoegdheid in België, ontving ik geen antwoord.

Zoals ik u in mijn brief van 21.3.2012 mededeelde, heeft uw brief van 4.3.2013 gericht aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters blijkbaar een averechts effect. Dat komt ondermeer omdat de Turnhoutse justitie de bendeleden die verantwoordelijk zijn voor de terreur, in bescherming lijkt te nemen en omdat uw politieke collega, justitieminister Turtelboom (Open VLD) die zich in deze zaak achter het ‘principe van de scheiding der machten’ verschuilt, uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

De genaamde Victor V. (sp.a-gemeenteraadslid) die op 17.12.2012 de terreurcampagne van de bende opstartte, wordt waarschijnlijk ook politiek beschermd door Peeters die tevens sp.a-kamerlid is en die, toen Elio Di Rupo (Parti Socialiste) nog als Vicepremier en Minister van Economie en Telecommunicatie fungeerde, de Staatssecretaris en Minister van Sociale Integratie en Veiligheid was (1995-1999).

Peeters is immers mede verantwoordelijk voor de politieke benoemingen van Victor V.

Victor V. die als quasi analfabeet al jarenlang bestuurslid is van de Geelse Huisvestingsmaatschappij, werd dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en Peeters, in 2005 eerst tot OCMW-raadslid benoemd. In 2006 werd hij als sp.a-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen gepromoot waarbij hij 198 persoonlijke voorkeurstemmen kreeg en tot gemeenteraadslid werd aangesteld. Onmiddellijk na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, werd hij tot voorzitter van de gemeentelijke commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij zetelt thans als gemeentelijke vertegenwoordiger in twee intercommunales en is thans bestuurslid van de politieraad Neteland die door Peeters wordt voorgezeteld.

Daar knelt dus het schoentje in heel deze affaire.

Enerzijds laat de Justitie van Turnhout dus na om op te treden in deze zaak terwijl justitieminister Turtelboom die voortdurend stelde dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft en uitgevoerd worden’ zich met haar politiek benoemde procureur achter het zogeheten principe van de scheiding der machten verschuilt. En anderzijds wordt Victor V. hoogstwaarschijnlijk politiek beschermd door Peeters die als burgemeester van Herentals aan het hoofd staat van de politie van Herentals en voorzitter is van de politieraad Neteland. Peeters heeft ongetwijfeld ook goede contacten overgehouden van in de tijd dat hij met Premier Di Rupo samen deel uitmaakte van de Regering-Dehaene II.

Het gaat hier dus om een dossier dat zowel door de magistratuur als door hooggeplaatste politici wordt dichtgedekt. Vandaar dat Victor V. die zowel goede contacten met de bendeleden als met bepaalde Herentalse politiefunctionarissen heeft, nooit verhoord werd; dat de hoofdcommissaris van de politie van Herentals geen verklaring wenste op te maken van de aanslag die er op één van de gezinsleden werd gepleegd; dat Victor V. door een politieagent van Vosselaar met een politie-scanner en in gezelschap van twee bendeleden in zijn auto werd opgemerkt; dat deze auto toevallig verdekt geparkeerd stond nabij een huis van een de gezinnen dat voortdurend door de bendeleden geobserveerd blijkt te worden en waar iedere nacht brandbommetjes ontploffen; dat een Herentalse politieagent die zogezegd met een onderzoek belast is, over ‘James Bond verhalen’ spreekt en de slachtoffers van de terreur ervan beschuldigt van de terreur zelf geörganiseerd te hebben; dat deze politieagent geen rekening wenst te houden met de klachten die de geterroriseerde gezinnen met de nodige bewijzen bij de politie van Herentals indienden; dat een bendelid enkele uurtjes na het onderzoek van de computers en GSM’s van de slachtoffers liet weten dat men ‘hem niets kon doen omdat hij gesteund werd’ en er opnieuw mee dreigde van ze af te maken enzoverder…

Vooral dit laatste is interessant omdat een gerechtelijk of politie-onderzoek altijd geheim en er blijkbaar iemand is geweest die de resultaten van het zogezegde onderzoek direct naar de bendeleden heeft gelekt.

Als Minister van Binnenlandse Zaken hebt u de plicht om dergelijke zaken te laten onderzoeken.

Wat deze zaak bijzonder pikant maakt, is het feit dat Victor V. een getrouwde homo is waarvan echter zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan waarnaar de Justitie geen onderzoek voerde.

Onder de geterroriseerde gezinsleden bevinden zich ook toevallig de dochter en het 15-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem die sinds 2006 een spreekverbod met de pers heeft omwille van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort. En het was toevallig Victor V. die toen de kinderpornozaak Zandvoort internationaal bekend werd, contact opnam met de nederlandstalige media en beweerde dat hij ‘jaren geleden door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’.

Om deze brief af te sluiten, wens ik u de volgende vraag te stellen: Gaat u deze zaak mee dichtdekken of gaat u een diepgaand onderzoek laten instellen gezien er ook politieambtenaren in deze zaak zijn betrokken ?

Steunt u Premier Di Rupo die, bij de persvoorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan verklaarde dat de veiligheid van alle burgers en de bestrijding van de bendes een absolute prioriteit is van de regering’ of probeert u hem en zijn partij politiek ongeloofwaardig te maken ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage zend ik u een kopie van mijn klacht bij het Comité P. waarin een kopie van de aan u gerichte brief van 21.3.2013 ingewerkt is. Ik zend u ook nogmaals een kopie van het sms-je van Victor V. dat blijkbaar het startsein was voor de reeds maanden durende terreurcampagne en de wekenlange sluiting van alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven. Omdat het Comité P onder het toezicht valt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die alle leden benoemt en afzet, zal ik de kamerleden verzoeken om het Comité P. te contacteren.

Kopie: beleidscel Premier Di Rupo, Nederlandse en Belgische kamerleden, pers,

==========================================================

Klacht Comité P.

Ik wens een klacht in te dienen wegens corruptie bij de politie te Herentals (wat niet wil zeggen dat alle Herentalse politieagenten corrupt zijn) en voeg hierbij een kopie van mijn brief aan Minister Milquet.

Brussel, 21.3.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen

Wetstraat 2, 1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje.

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.

Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders. Daarbij werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang afgesloten.

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.

Uw diensten lijken de criminelen te beschermen.

Vandaar dat er thans ook een ander gezin met minderjarige kinderen door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen ‘om het huis in brand te steken’ geterroriseerd wordt.

‘s Nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes in de omgeving van de huizen van de beide gezinnen en er waren ook reeds nachtelijke geweerschoten te horen.

Een buurman die iemand van de door uw diensten beschermde criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat ‘hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen’.

Victor Vervloesem is een quasi analfabeet die met de politieke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd. Dank zij deze politieke benoeming werd hij in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld. In 2007 werd hij tot voorzitter van de  Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Peeters die Victor Vervloesem ondersteunt, niet alleen een sp.a-kamerlid is maar, onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo in de jaren ’90, ook de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Van Victor Vervloesem bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen die echter nooit onderzocht werden.

Op 4 maart 2013 schreef u terzake naar de Herentalse burgemeester maar, zoals reeds gesteld, werd Victor Vervloesem niet alleen tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie maar ook tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.

Dat maakt dat hij niet alleen op de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester (die hoofd is van de Politie), maar ook op die van bepaalde politieagenten kan rekenen.

Gisteren werd Peter Helsen, de vader van Sanne, door een paar politieagenten over de ‘stand van zaken in Herentals’ verhoord. De agenten hadden het daarbij over ‘James Bond-achtige verhalen’ terwijl alle sms-jes gewoon werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals werden gevoegd.

Uw diensten beweerden zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem’s kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen stuurde, waarvan de politie van Herentals een proces-verbaal opmaakte, ‘op de computers van het gezin Helsen zelf waren aangemaakt’.

Dat is toch wel een zware beschuldiging en behoort, bij mijn weten, niet de taak van de onder uw bevoegheid werkende diensten.

De politie nam de computers van mevrouw Helsen en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. Ze zouden vandaag terugbezorgd worden.

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen ‘niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben’.

Zij zeiden dat zij ‘er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan’.

Victor Vervloesem en de bendeleden lijken dus door bepaalde leden van uw diensten die instaan voor de ‘Veiligheid van alle burgers’, beschermd te worden.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de ‘De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’, verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak in plaats van de gezinnen die tengevolge van het in gebreke blijven van uw diensten, het slachtoffer werden van een maandenlange terreur, als ‘verdachten’ te behandelen en ze te criminaliseren.

Zoals ik zei, hoeven we op Minister Turtelboom die het parket van Turnhout op de vingers zou kunnen tikken, helaas niet te rekenen. De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat al maanden nalaat om in deze op te treden, tot kabinetschef en liet ons bij monde van haar kabinetsattaché weten dat zij, ‘gelet op het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kan komen’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl

Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij (nogmaals) een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor Vervloesem bestaan 3) het sms-je van Victor Vervloesem’s kompaan Dimitri (+ de link naar zijn nummertje ‘Fuck de Politie’ op YouTube)

Meer info op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

====

De hoofdcommissaris van de politie van Herentals die de aanslag niet wenste te noteren, is de genaamde Ronnie Neefs.

Het kan zijn dat de politieagenten die de gezinnen die reeds maandenlang het slachtoffer zijn van terreur, thans zelf beschuldigen, in zijn opdracht handelen.

Intern onderzoek in aanbevolen.

http://www.comitep.be/NL/index.asp?ID=Form

====

Uw formulier werd verzonden aan het Vast Comité P

Votre formulaire a été envoyé au Comité permanent P

http://www.comitep.be/formmail.asp

==========================================================

Het sms-je van Victor V. aan de 15-jarige Sanne H.,  dat het startsein bleek te zijn van de door de overheid georchestreerde terreur. De Regering Di Rupo laat toe dat dergelijke personen in gemeentelijke commissies voor de Veiligheid en de Politie zetelen en tot bestuurslid van lokale politieraden worden benoemd om de veiligheid van de burger te waarborgen.  Zij mogen zelfs politie-scanners gebruiken om  bendes die terreur zaaien, logistiek te ondersteunen.

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Aside | This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Minister Milquet: Veiligheid is door de overheid georchestreerde terreur

 1. kruitvat says:

  Veiligheid en Justitie

  Persbericht 21.4.2013

  We vragen aan iederéén die dit bericht ontvangt of leest, om er de nodige (media-)aandacht aan te besteden omdat de publicatie ervan werd geblokkeerd.

  In Nederland worden de jongerenbendes daadwerkelijk bestreden.
  In België krijgen de bendes een soort van ‘overheidssteun’ om burgers te terroriseren.
  Vandaar dat België weigert om een aantal rijkeluisjongeren uit Turnhout die zopas een 22-jarige Eindhovenaar bijna half-dood sloegen, aan de Nederlandse justitie uit te leveren.

  Van: Werkgroep Morkhoven
  aan: Redactie Argusoog,katholieknieuwsblad.nl,redactie.volkskrant.nl,
  redactie.nu.nl,Nieuwsredactie stadsomroep.com,redactie.parool.nl,Redactie Sp00kje,Kleintje Stelling, premier Di Rupo,Luk Vervaet,spfractie.tweedekamer.nl,
  Frides Laméris, spfractie.tweedekamer.nl, justitiehuis.brussel, justitiehuis.mechelen,
  justitiehuis.ieper,justitiehuis.leuven,antwerpen.belga,Aasted.tweedekamer.nl,
  Adelheid.byttebier.groenbrussel.be,Agnes Kant.nl,al.europarl, arorive.parlbrussel,
  Edward.Asscher.nl, AStunova.nl,Asiel.wathelet.fed.be,austemb.brussels.dfat.gov,
  avanlancker.europarl,avliegenthart.sp.nl,avanesse.stgilles,ries.baeten.europ.
  roularta.be,Bart Tommelein,Philippe De Backer.europarl,s-p-a.be,Marijn.Follebout.roularta,Luk.Van.Biesen.dekamer.be,bierman.nl,
  binnenland.standaard.be,birgitt.carlier.limburg.s-p .a,binnenbuitenlandredactie.mgl.nl,S.Blok.tweedekamer.nl,Elly Blanksma.tweedekamer,Lieve Blancquaert
  datum: 21 april 2013 14:29
  onderwerp: Veiligheid van de Burger: artikel gecensureerd

  21 april 2013 19:35: GEEN ANTWOORD

 2. kruitvat says:

  ‘Ook Milquet tegen afschaffing Staatsveiligheid’

  Di Rupo, vandaag trouwens gespot op het Sint-Pietersplein in Rome, roept in een persbericht op tot sereniteit en gematigdheid
  ===

  13/2/13 – Bron: belga.be
  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) is gekant tegen de afschaffing van de Staatsveiligheid. Ze wil best een aantal verbeteringen overwegen, maar de polemiek die is ontstaan na een aantal recente perslekken mag voor Milquet geen reden zijn om de werking van de Staatsveiligheid, noch die van de leiding, in diskrediet te brengen.

  De prioriteit voor minister Milquet “is noch het debat over het bestaan van de Staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van haar topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen”, luidt het woensdag in een mededeling. “De efficiëntie en de coördinatie van onze veiligheidsdiensten, waaronder de Staatsveiligheid, versterken: ja. Deze laatste afschaffen: nee!”

  De vicepremier merkt op dat er van de afschaffing van de dienst geen sprake is in het regeerakkoord en voegt er bovendien aan toe dat “het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst, onontbeerlijk is in het kader van de veiligheidspolitiek van een land”. Het is voor haar noodzakelijk dat de sereniteit en rationaliteit opnieuw de bovenhand krijgen in het debat.

  Minister Milquet heeft een informeel rapport overhandigd aan premier Elio Di Rupo met pistes om de rol van de staatsveiligheid te verbeteren, maar ook om de coördinatie tussen de verschillende diensten te versterken. Doel is de efficiëntie van de strijd tegen radicalisme en terrorisme nog te versterken. Daarnaast is het Comité I door de minister van Justitie belast met een reeks aanbevelingen om de relaties met politieke mandatarissen na te gaan.

  Di Rupo, vandaag trouwens gespot op het Sint-Pietersplein in Rome, roept in een persbericht op tot sereniteit en gematigdheid. “Er zijn onderzoeken gevraagd, de federale regering wacht de resultaten af.” Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom deelt de mening van Di Rupo. Ze herinneren eraan dat het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, onder het voorzitterschap van de eerste minister, op 22 februari samenkomt. Intussen wordt deze vergadering voorbereid door het College voor Inlichtingen en Veiligheid. Parallel daarmee zal een interkabinettenwerkgroep samenkomen.

  Reactie N-VA
  N-VA vindt dat er absoluut nood is aan een hervorming van de Staatsveiligheid, maar waarschuwt dat er sowieso altijd nood zal zijn aan een inlichtingendienst, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme. Dat stelt Kamerlid Ben Weyts, die nogmaals aandringt op een hoorzitting met de topman van de Staatsveiligheid en de twee bevoegde ministers over de controle van de Staatsveiligheid ten aanzien van politici en partijen.

  Voorbeeld
  Volgens Weyts tonen verschillende pijnlijke voorvallen aan dat de informatiedoorstroming en samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten alsmaar blijft mank lopen. Hij haalt daarbij de zaak aan van Lors Doukaev, die in september 2010 klaar was om in Kopenhagen een bomaanslag te plegen. Volgens het Comité I hadden de inlichtingendiensten fouten gemaakt bij het volgen van Doukaev, die in 2000 naar ons land kwam en zes jaar later Belg werd.

  De N-VA’er wil alvast dat de diensten die zich bezighouden met informatiegaring onder één dienst worden samengebracht. Vandaag gebeurt dat door verschillende diensten: de Staatsveiligheid, het ADIV, OCAD en het federaal parket en de federale politie. “Alles onderbrengen onder één dienst is zeker broodnodig”, aldus Weyts.

  Eeuwige nood
  Ondertussen breekt Weyts opnieuw een lans voor een openbare hoorzitting met administrateur-generaal Alain Winants, minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom. Hij rekent erop dat sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt, die voor de afschaffing van de Staatsveiligheid pleit, zich bij die vraag zal aansluiten. Weyts benadrukt dat er altijd nood zal zijn aan een inlichtingendienst.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1578929/2013/02/13/Ook-Milquet-tegen-afschaffing-Staatsveiligheid.dhtml

 3. kruitvat says:

  ‘De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid’

  13/02/13, 12u54 − Bron: belga.be

  Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) verzet zich uitdrukkelijk tegen de oproep van sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt om de Staatsveiligheid af te schaffen. Hij benadrukt dat de dienst niet alleen “nuttig en nodig” is, maar de voorbije jaren ook versterkt en geprofessionaliseerd werd.

  De Clerck benadrukt dat de Staatsveiligheid zich aan de regels moet houden. Als uit de lopende onderzoeken zou blijken dat er regels overtreden zijn, is een uitbreiding van de controlebevoegdheden van het Comité I voor hem dan ook bespreekbaar. “Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien”, waarschuwt hij. “De Staatsveiligheid afschaffen zou een te simpele en foute conclusie zijn. Het gaat tenslotte om een instrument dat onze democratie en onze democratische instellingen moet beschermen.”

  De voormalige justitieminister vindt niet dat politie en justitie de taken van de Staatsveiligheid kunnen overnemen. “Zij houden zich bezig met strafrecht, terwijl de Staatsveiligheid toch inlichtingen levert over veel bredere bedreigingen als terrorisme en radicalisme.” Dat zomaar aan de politie toevertrouwen, zou volgens hem naar een politiestaat neigen “waarin de politie permanent alles bijhoudt”.

  Andere domeinen
  Bovendien heeft de Staatsveiligheid voor De Clerck ook een rol te spelen op andere domeinen, zoals het verdedigen van onze economische belangen, rond economische spionage en cybercriminaliteit. “We hebben diensten nodig die ook daar zeer performant in zijn”, klinkt het.

  Tot slot wijst De Clerck op onze “politiek en diplomatiek gevoelige hoofdstad”. Als we zelf geen inlichtingendiensten organiseren, zullen buitenlandse diensten hier zelf “komen doen wat ze menen te moeten doen”, waarschuwt hij nog. “Nu gebeurt dat via samenwerking in een netwerk, wat ons toch ook wat controle geeft.”

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1578733/2013/02/13/De-Clerck-verzet-zich-tegen-afschaffen-Staatsveiligheid.dhtml

 4. kruitvat says:

  ‘Staatsveiligheid wil uw gegevens 50 jaar lang bijhouden’

  6/03/13 − Bron: belga.be

  Als u ooit in de databank van de Staatsveiligheid belandt, kan u daar een halve eeuw in blijven. De inlichtingendienst wil zelfs foute of onjuiste gegevens nog 30 jaar lang kunnen bijhouden. Dat meldt De Tijd.

  Wie een geldboete of tot zes maanden cel kreeg, krijgt na drie jaar opnieuw een blanco strafblad. Maar mensen of groeperingen die in de databank van de Staatsveiligheid belanden, zullen daar decennialang in blijven zitten. De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Alain Winants, heeft de regering voorgesteld een koninklijk besluit te publiceren zodat de Staatsveiligheid haar gegevens 50 jaar lang mag bewaren. En als de Staatsveiligheid vindt dat de gegevens na een halve eeuw nog altijd nuttig zijn, mag dat nog langer.

  Ook de passage over “onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens” is volgens De Tijd opvallend. Ook die gegevens, die dus fout zijn of die de Staatsveiligheid niet terecht in handen heeft, wil de Staatsveiligheid toch nog 30 jaar lang in haar databank kunnen bewaren. Dat laatste is ontoelaatbaar, vindt de Privacycommissie. “Als de gegevens fout zijn, moeten ze meteen verdwijnen uit de databank. Daar is de privacywet heel duidelijk over”, zegt Eva Wiertz, woordvoerster van de Privacycommissie.

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) bevestigt dat ze het voorstel van Winants heeft ontvangen. “De politieke besprekingen moeten nog beginnen.” Of de minister zelf akkoord gaat met de voorgestelde bewaartermijnen, wil ze niet kwijt. “We moeten het advies van de Privacycommissie nog bestuderen.” Het ziet er wel naar uit dat de bewaartermijn van 50 jaar (en langer) er zal komen.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1591188/2013/03/06/Staatsveiligheid-wil-uw-gegevens-50-jaar-lang-bijhouden.dhtml

 5. kruitvat says:

  “Staatsveiligheid afschaffen is natte droom bepaalde partijen”

  ‘Wij speuren geen daders op. Wij doen totaal ander werk dan de politie’
  Alain Winants

  13/02/13 − Bron: belga.be

  Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, noemt de kritiek op Staatsveiligheid “onbegrijpelijk, fundamenteel onjuist en ongehoord”. Dat heeft hij gezegd in het Canvasprogramma ‘Terzake’. Hij kan er niet bij dat politici niet inzien dat er een fundamenteel verschil is tussen het werk van de Staatsveiligheid en dat van de politiediensten.

  In het Comité I zetelen vijf senatoren: Sabine de Bethune (CD&V), Dirk Claes (CD&V, Armand De Decker (MR), Philippe Mahoux (PS) en Danny Pieters (N-VA). Als het van Winants afhangt, krijgen die een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geclassificeerde gegevens. “Op voorwaarde dat men zich houdt aan de geheimhouding”, voegde hij er wel aan toe. Beschikken over zo’n machtiging “wil niet zeggen dat men alles mag vertellen”.

  “Fundamenteel onjuist”
  De topman van de Staatsveiligheid reageerde in de studio op de storm van kritiek waar zijn dienst de voorbije twee weken aan blootgesteld werd. De uitspraken van sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt, die pleit voor de afschaffing van de Staatsveiligheid, en oud-justitieminister Philippe Moureaux (PS), die zei dat de medewerkers van de dienst “vaak werken op basis van geruchten en altijd spelletjes aan het spelen zijn”, noemde Winants “onbegrijpelijk, fundamenteel onjuist en ongehoord”.

  Hij kan er niet bij dat ze niet inzien dat er een fundamenteel verschil is tussen het werk van de Staatsveiligheid en dat van de politiediensten. “Wij speuren geen daders op. Wij doen totaal ander werk dan de politie.”

  “Bijzonder gevaarlijk”
  Dat het debat nu gaat over “de existentie” van de Staatsveiligheid verbaast Winants. “We hebben dit 25 à 30 jaar geleden al gehad.” Hij noemt het “de natte droom van bepaalde politieke partijen om de dienst af te schaffen” en vindt de discussies van de voorbije dagen “bijzonder gevaarlijk”. “Dit wordt en moet niet worden gezegd, maar wij lagen de voorbije 25 jaar aan de basis van het oprollen van heel wat netwerken”, verdedigde hij het werk van de Staatsveiligheid.

  Winants kwam ook nog eens terug op de gelekte fenomeenanalyse van organisaties als Scientology. Hij herhaalde dat het niet de politici zijn die gevolgd worden, maar dat hun naam wel in rapporten voorkomt als ze gecontacteerd worden door die organisaties. “Ik geef toe, men kan erover discussiëren dat dat moest worden gemeld”, kwam hij enigszins aan de kritiek tegemoet.

  “Zeer transparant”
  De Staatsveiligheid is voor de rest zeer transparant, zei Winants. “Wij publiceren een jaarverslag waarin we uitleggen wat we doen, we nemen deel aan colloquia, we geven interviews. En als ik lees dat er onvoldoende controle is: we hebben een interne controle, het Comité I en de BIM-commissie (die toeziet op de toepassing van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden, red.).” Wel vindt Winants dus dat de vijf senatoren van het Comité I een veiligheidsmachtiging zouden moeten krijgen.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1579106/2013/02/13/Staatsveiligheid-afschaffen-is-natte-droom-bepaalde-partijen.dhtml

Leave a Reply to kruitvat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s