Fraude met sociale woningen: Minister Van den Bossche

Image

Minister Van den Bossche heeft heel wat mooie woorden inzake sociaal woonbeleid maar deed niets om te verhinderen dat een gezinnetje met een 80-jarige zieke vrouw, ten voordele van een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning, op straat werden gezet.

De Minister vond het ook niet nodig om de fraude inzake sociale woningen van de Geelse Huisvesting te laten onderzoeken…

===

Vlaamse Regering
Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie
Marieiaarsplein 7, 1000 Brussel
Tel. O2 552 6100 – Fax 02 552 6101
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Aan Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
6 maart 2011

Logement expulsions

Woonzekerheid is een belangrijke voorwaarde om het recht op menswaardig Wo-
nen te realiseren. In de Vlaamse Wooncode is dan ook ingeschreven dat een
huurovereenkomst met een sociale verhuurder steeds van onbepaalde duur is en
enkel in uitzonderlijke gevallen kan beëindigd worden.

Los van de opzeg omwille van het verwerven van een eigen woonst, moet het
steeds gaan om een ernstige of blijvende tekortkoming van de verplichtingen als
huurder. De sociale verhuurder zal dus steeds zijn beslissing moeten kunnen mo-
tiveren. Het hoort ook bij zijn maatschappelijke roi om niet te licht om te Springen
met het opzeggen van een huurovereenkomst, maar soms zijn er feiten of situa-
ties die tot een opzeg kunnen ieiden. Wat de precieze aanleiding was van de uit-
huiszetting kan ik niet inschatten. 

l-let Vlaams woonbeleid voorziet wel in maatregelen om situaties te vermijden die
aanleiding kunnen geven tot een opzeg van de sociale huurovereenkomst. Ik denk
hierbij aan het betaalbaar houden van de huurprijzen door een betere Wisselwer-
king tussen inkomen, gezinssamensteliing en Woonkwaliteit. Daarnaast Wil ik ook
dat het in de sociaie woonwijken zelf aangenaam Wonen is door de sociale ver-
huurder en andere organisaties aan te moedigen initiatieven te nemen die bijdra-
gen tot een warme en solidaire samenleving.

De sociale verhuurder is een belangrijke partner om mijn beîeid uitte voeren. Ik
reken erop dat zij hun veranhrvoordelijkheid nemen en instaan voor basisbegelei-
dingstaken. Deze zijn zelfs Wettelijk bepaald en dus afdwingbaar. Ik kan echter
niet verwachten dat zij alle problemen oplossen. Dat zou niet Correct zijn. Daarom
is er voorzien dat ze zich bij situaties die de opzet van hun basistaken overstijgen,
moeten wenden tot meer gespecialiseerde diensten die de huurder wel kunnen
verder helpen. Zo neemt ieder zijn verantwoordelijkheid in het belang van het be-
trokken gezin. Er is daarbovenop voorzien in de regelgeving dat een sociale ver-
huurder eerst het OCMW dient te contacteren alvorens een opzeg te betekenen
als het gezin niet meer verdient dan 17.348 euro. Deze maatregel zou de zwakste
huurders extra moeten beschermen.

Dit zijn belangrijke afwijkingen op de private huurwetgeving, Waar de verhuurder
enkel instaat voor de verhuur van een woonst, niet meer en niet minder. Dat ver-
taalt zich bijvoorbeeld in opzegmogelijkheden zonder motivatieplioht. Ik denk hier-
bij aan een opzeg na afloop van een driejaarlijkse periode, een geplande renovatie
van het pand of het door de eigenaar zelf betrekken van de woonst. Tevens kan
van een private verhuurder binnen de huidige federale regelgeving niet dezelfde
inspanning verwacht worden om huurders te ondersteunen die moeilijkheden on-
dervinden om hun verplichtingen na te komen. Bijgevolg vertaalt zich dat in het
sneller overgaan tot gerechtelijke procedures bij betalíngsachterstand of overlast.

Ook mag niet vergeten worden dat het uiteindelijk de vrederechter is die als objec-
tieve instantie zai oordelen over de gegrondheid van een verzoek tot opzeg van
een sociale huurovereenkomst door de verhuurder. Dat is een bepaling uit de Wo-
ninghuurwet Waar ik als Vlaams minister niet kan van afwijken. Ik vind dat ook niet
zo erg. Ik vind het juist belangrijker om in te spelen op de oorzaken. Ik kan hier
refereren naar het Wetsvoorstel dat je zelf hebt aangehaald: We moeten huurach-
terstai trachten te vermijden door de (sociale) huurprijzen betaalbaar te houden en
tevens voorzien in genoeg extra sociale woningen om zeker de meest kwetsbare
alleenstaanden en gezinnen binnen het sociaal huurstelsel een plaats te kunnen
geven. Zoals daarnet gesteld biedt het sociaal huurstelsel immers een betere be-
scherming dan het private huurstelsel.

Het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen zeit wordt op een professi-
onele manier uitgeoefend door het agentschap inspectie RVVO. Zij gaan na of de
sociale Woonorganisaties handelen conform de wetgeving en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Hierbij is het controleren van de toewijzingen een evidente op-
dracht van het agentschap, waardoor willekeur zou moeten uitgesloten worden.
Wanneer er zich toch onregelmatigheden zouden voordoen, dan zal de toezicht-
houder optreden.

U vroeg me ook naar de rol van de VVH? De Vereniging voor Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappìjen is de koepel-en belangenvereniging van de Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector. Hierbij behartigt en verdedigt ze de
gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het
Vlaamse Gewest. Tevens verstrekt ze informatie aan haar leden en organiseert ze
een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging treedt ook op als
werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden bij het sectoraal loon-
overleg. Ze heeft dus op het vlak van het dagelijks bestuur van een SHNI eerder
een indirecte en ondersteunende rol te spelen.

Met Vriendelijke groeten,

Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s