Kinderpornozaak Zandvoort: Werkgroep Morkhoven heeft problemen met belastingsaangifte (3)

Van Overtveldt werkgroep morkhovenNadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsdienst.

Foto: Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

van: info.biztax <info.biztax@minfin.fed.be>
aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 18 december 2015 12:21
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting
Geachte,

Er is geen voorafgaande registratie vereist omBIZTAX te gebruiken, een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 volstaat.

Certificaat klasse 3

Enkel de volgende certificaten worden aanvaard door FOD Financiën:
-GlobalSign PersonalSign Pro3 Certificaat
-Quovadisglobal Certificaat
-Isabel Certificaat
Gelieve de site van deze instellingen te raadplegen om gedetailleerde instructies terug te vinden voor het verkrijgen van een certificaat.

eID (electronische identiteitskaart):

U kan een kaartlezer aanschaffen in de meeste elektronicawinkels. Of gebruik maken van een kaartlezer in een plaatselijke bibliotheek.

Met vriendelijke groeten,
info.biztax

Opmerking : Er zal niet worden geantwoord op mails die naar het persoonlijke emailadres van onze medewerkers worden gestuurd.

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Kinderpornozaak Zandvoort: Werkgroep Morkhoven heeft problemen met belastingsaangifte (3)

 1. kruitvat says:

  Belastingaangifte

  De belastingaangifte van uw vzw of stichting moet voortaan verplicht via Biztax ingediend worden!

  Is een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting?
  Hoe kan ik de aangifte indienen?
  Wanneer moet de aangifte in de vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting ingediend worden?
  Wat is het verschil tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting?
  Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting?
  Mijn vzw organiseert elk jaar een mosselfeest. Moeten wij de opbrengsten aangeven?
  Mijn vzw verhuurt haar lokalen aan een gewone jeugdbeweging. Wordt dat aanzien als een verhuur aan een weldadigheidsinstelling die niet belastbaar is?
  Moet een vzw ook een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen als er geen activiteit meer is?
  Documenten

  Is een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting?
  Dit hangt af van de activiteiten die de vzw uitoefent. De meeste vzw’s zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. De volgende vragen kunnen u een idee geven of uw vzw onder de rechtspersonenbelasting of onder de vennootschapsbelasting valt.

  Houdt uw vzw zich bezig met een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit die niet enkel als doel heeft om de hoofdactiviteit te ondersteunen?
  Ja: vennootschapsbelasting
  Nee: ga naar vraag 2
  Verricht uw vzw activiteiten van winstgevende aard?
  Ja: ga naar vraag 3
  Nee: wellicht rechtspersonenbelasting
  Zijn de winstgevende activiteiten van uw vzw slechts bijkomstig of gaat het om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen of verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen in het kader van de opdracht van uw vzw zoals beschreven in de statuten?
  Ja: rechtspersonenbelasting
  Nee: ga naar vraag 4
  Behoort uw vzw tot één van de volgende van vennootschapsbelasting vrijgestelde categorieën? Voorbeelden hiervan zijn: belangenvereniging, onderwijs, gezins- en bejaardenhulp (erkend), organisatie handelsbeurzen en tentoonstellingen, sociaal of fiscaal secretariaat, verdeling van fondsen ter uitvoering van de sociale wetgeving, …
  Ja: rechtspersonenbelasting
  Nee: vennootschapsbelasting

  Hoe kan ik de aangifte indienen?
  U moet uw aangifte (zowel in de rechtspersonenbelasting als in de venootschapsbelasting) elektronisch indienen via Biztax.

  Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

  Wanneer moet de aangifte in de vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting ingediend worden?
  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2015 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 30 september 2015: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 7 oktober 2015 voor het indienen van de aangifte.
  met een uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.
  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2015 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2016 toegestaan.

  Indieningsdata in functie van de einddatum van uw belastbaar tijdperk en uw maand van algemene vergadering (PDF, 35.55 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 32.5 KB))

  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

  Wat is het verschil tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting?
  Onder de rechtspersonenbelasting wordt een vzw in principe niet belast op de inkomsten uit haar activiteiten. Voor bepaalde inkomsten en uitgaven die voor uw vzw toch belastbaar zijn, gelden speciale tarieven. Die zijn afhankelijk van het type inkomsten of uitgaven.

  Wat het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerende goederen en de inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen betreft, is de belasting gelijk aan de onroerende en roerende voorheffing.

  Als uw vzw onder het stelsel van de vennootschapsbelasting valt, wordt ze belast op het totale bedrag van haar winst (inkomsten – kosten). Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt in principe 33% (te verhogen met de aanvullende crisisbijdrage).

  Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting?
  Een vzw die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet de volgende inkomsten aangeven in haar aangifte 276.5:

  inkomsten uit onroerende goederen
  die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit
  privéverhuur
  pacht voor tuin- en landbouw
  verhuur aan huurders zonder winstoogmerk
  die in het buitenland gelegen zijn
  inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende) (soms moet de vzw daarvoor ook roerende voorheffing doorstorten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273A indienen)
  meerwaarden op in België gelegen gronden of op sommige zakelijke rechten op gronden
  meerwaarden op in België gelegen gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gebouwen
  meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil, inbreng …)
  financiële voordelen of voordelen van alle aard
  pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
  niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen

  Mijn vzw organiseert elk jaar een mosselfeest. Moeten wij de opbrengsten aangeven?
  Neen, een vzw die winst maakt, moet die in principe niet aangeven.

  Zolang de opbrengsten van dat mosselfeest besteed worden voor het doel waarvoor uw vereniging is opgericht en de organisatie van dat soort feesten een bijkomstige activiteit blijft, hoeft u niets aan te geven.

  Mijn vzw verhuurt haar lokalen aan een gewone jeugdbeweging. Wordt dat aanzien als een verhuur aan een weldadigheidsinstelling die niet belastbaar is?
  Neen, een gewone jeugdbeweging huurt het goed niet voor een in de wet bepaald onbelastbaar doel zoals:

  de uitoefening van een openbare eredienst
  onderwijs
  de inrichting van hospitalen, godshuizen, klinieken, dispensaria, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden of andere gelijkaardige weldadigheidsinstellingen

  Moet een vzw ook een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen als er geen activiteit meer is?
  Ja, zolang de stopzetting niet officieel werd meegedeeld aan de griffie van de rechtbank van koophandel moet de vzw jaarlijks een aangifte indienen.

  Documenten
  Opgelet! Deze pdf-versie van de aangifte is alleen ter informatie. Deze mag u niet gebruiken om uw aangifte in te dienen.

  Aangifte in de rechtspersonenbelasting – aanslagjaar 2015 (PDF, 114.66 KB)
  Toelichting bij de aangifte in de rechtspersonenbelasting – aanslagjaar 2015 (PDF, 436.19 KB)

  http://financien.belgium.be/nl/vzws/belastingen_en_btw/Belastingaangifte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s